خطاب به مردم و فعالين سياسى ايران

 

بنا بر تعھدى داوطلبانه که در مقابل مردم خويش پذيرفته ايم خود را مؤظف به توضيح آنچه که در جبھه متحد بلوچستان گذشت دانستيم.

تولد جبھه متحد بلوچستان آنھم ھزاران فرسنگ بدور از دامن پر مھر مادر وطن٬ از جنبه ھاى مختلف در جھت تآثير گزارى بر جنبش ملى بلوچستان پى آوردھاى مثبتى داشته است . ھمزمان که به سھم خود باعث تحريک و تحرک بيشتر افراد و تشکلات سياسى موجود بلوچستان شد٬ شفافيت ھر چه واضحتر و روشنتر شدن اھداف سياسى بنيانگزاران خويش را نيز موجب گرديد.

ھمه مؤسسين جبھه از ابتدا ھدفى جز افشاگرى بيرحمانه سياستھاى ارتجاعى رژيم نا انسانى جمھورى اسلامى و شناساندن ستمھاى ملى روا داشته شده برمردم بلوچ و سرزمين بلوچستان  به مردم ايران و جھان و تلاش در يافتن راھکارھاى عملى براى رفع اين ستم که بخشى جدا ناپذير از دموکراسى و حاکميت ملى مردم ايران بر سرنوشت خويش است نداشتند.

 نزديکترين متحدان سياسى ملت ستمديده بلوچ ديگر ھمدردان ملل تحت ستم ملى درايران بودند که ھمه تشکلات سياسى آنان به درک و اھميت اتحاد عمل و ھبستگى و سازمانيابى  خويش از مدتھا پيش پى برده بودند.  در اين مسير "کنگره مليتھاى ايران فدرال" تآسيس گرديد که نام جبھه متحد بلوچستان در رديف پايه گزاران اوليه آن به ثبت رسيد.

در پروسه نضج گيرى کنگره از جمله اصول بنيادين آن حق تعيين سرنوشت ملیتھا و جمھوريت فدرال در ايران از برجستگى خاصى برخوردار گرديدند که متآسفانه باعث آزردگى خاطر و موضعگيرى خصمانه تمامى حاميان بينش شوينيستى و برترى طلبانه ملت فارس بر ديگر ملل محصور در چھار چوب کشور ايران در ميان تشکلات سرتاسرى چپ و راست ايران گرديد که حتما" کمابيش در جريان آن ھستيد.

در جبھه متحد بلوچستان طرفداران اين بينش در لباس دفاع از سيستم شاھنشاھى مشروطه موروثى گوى سبقت را از ديگر ھمپيمانان سرتاسرى خويش ربوده و بھانه تماميت ارضى ايران را چون ھميشه پيراھن عثمان  بر سر دار کرده و در جبھه مان خودسرانه اقدام به نقض آشکار اصول سياسى و تشکيلاتى نموده و بدون  فراخواندن نشست شوراى مرکزى جبھه٬ يکجانبه خروج جبھه متحدبلوچستان از کنگره مليتھاى ايران را اعلام  و باتصرف تنھا امکان ارتباطى جبھه  که وب سايت اينترنتى آن بود کنه و ذات زورگويى و ديکتاتور منشى شاھانه و عدم ايمان به دموکراسى مورد ادعاى خويش را به اثبات رساندند٫ ( از برخوردھاى فردى بسيار سطحى و جلفشان که درشآن انسانھاى سياسى نيست ميگذريم چرا که از کوزه ھمان برون تراود که در اوست. )

اعضاى يک جبھه سياسى طبيعى است که داراى برنامه و اھداف سياسى متفاوتى باشند ٬ اما آنچه که آنان را به دور يک محور گردميآورد حد اقل ھاى رئوس مشترک بر نامه اعضاء متشکله  و پايبندى آنان به اصول سياسى و تشکيلاتى رايج دنياى امروز است٬ که متاسفانه اين دوستان نه پايبند اصلى که ما را بھم پيوند داده بود يعنى ستم ملى مردم بلوچ ماندند و نه پايبند رعايت کردن اصول تشکيلاتى مورد توافق.

 

در مقطع کنونى تاريخ بشريت که اين کره خاکى را در حال تبديل کردن به دھکده اى جھانى است ٬ در عصرى که نظامھاى خودکامه و ديکتاتور در ھر لباس و نامى که باشند٬ از سلطنت و امامت و ولايت گرفته تا ديکتاتورى طبقاتى کارگران و سرمايه داران٬ جايگاه قدر قدرتى خود را در مقابل برقرارى دموکراسى و حق حاکميت مردم بر سرنوشت خويش  يکى پس از ديگرى از دست ميدھند٬ کمال بى درايتى خواھد بود  که حق انتخاب وعزل مقامات و مسئولين کشورى از مردم گرفته و در مقابل اقدام به جايگزين کردن سيستمھاى کھنه و ارتجاعى ديکتاتور پرور سلطنت٬ ولايت٬ امامت و غيره بنماييم.

ما اکثريت اعضاء شوراى مرکزى و بنيان گذاران جبھه متحد بلوچستان٬ طرفداران حق حاکميت مردم اعتقاد راسخ به نظام جمھورى فدرال در کشور چند مليتى ايران داشته و راھکار و چاره جويى رفع ستم ملى مردم بلوچ را در پيوند يکپارچه با ساير ملل تحت ستم ملى و ديگر اقشار مردم آزاديخواه ايران ميدانيم.

به ھمين دليل اعلام ميکنيم که در جبھه متحد بلوچستان در طى دوران گذشته فعاليتھاى آن٬ اين دو بينش و باور سياسى کاملا" آشکار وشفاف گرديده و به  شکلھاى مختلف رودر روى ھمديگر ايستاده و ھر کدام ديگرى را مانع کار و پيشرفت جبھه ميداند.

پس از شکست تلاش و چاره جويى ھاى فراوانمان جھت امکان ادامه اتحاد و ھمکارى اين دو جريان سياسى در جبھه مان با دلى بسيار اندوھگين به اعلام ميداريم که ما اکثريت اعضاى شوراى مرکزى و بنيان گزاران جبھه تصميم به اعلام صف مستقل جبھه متحد بلوچستان (جمھورى خواھان)  نموده و با اراده اى استوارتر ھمچنان دست در دست ساير احزاب و تشکلات ملل تحت ستم ملى ايران که خود نيز از بنيان گزاران کنگره مليتھاى ايران فدرال بوده ايم به فعاليت خود در جھت تآمين حق حاکميت مردم  و نظام جمھوريت در ايرانى فدرال و سکيولار کوشا خواھيم ماند.

 

 

از طرف اعضاى شوراى مرکزى جبھه متحد بلوچستان (جمھورى خواھان)