منشور پيشنهادى حزب مردم بلوچستان براى اتحاد نيروهاى ملى-دمكراتيك

 

حاکمیّت ملی و آزادیھاى دموکراتيک حق طبیعی مردم بلوچستان است. ما بر این باوریم که مشروعیت سیا سی هر حاکمیتی ، همواره از اعمال اراده مردم سرچشمه میگیرد، حاکمیتی که با زور سرنيزه از مردم بلوچستان سلب شده است۔ ما ستم ملی٬ تبعيض و بی عدا لتیهای اجتماعى را که رژيمهاى تمركزگرا و غيردمكراتيك بر مردم بلوچستان  اعمال نموده اند  تجربه کرده و آنرا کاملا  درک  می نمايیم.

 

فداکاریها واز جان گذشتگى ھاى فرزندان این مرز و بوم را که به روش های گوناگون و بمنظور رسيدن به حاكميت ملى٬ عدالت اجتماعى و حقوق دموکراتيک مردم بلوچ تحمل  کرده اند ارج نهاده واطمينان كامل داريم كه زحمات آنها آزادى مردم بلوچستان را به ارمغان خواهد آورد. اما پيروزى اين مبارزات و دستیابی به حاکمیت ملى علاوه بر  فداكارى و جان گذشتگى به يك رهبرى واحد در چهارچوب يك تشكيلات متمركز با خط و مشى روشن كه اهداف اصلى آن كسب حاكميت ملى بلوچستان و برقرارى دمكراسى است٬ احتياج دارد. مردم آزاد منش بلوچستان ھمواره برای به دست آوردن آزادى و پاسداری ازهویت ملی خويش در مقابل متجاوزان مبارزه و مقاومت نموده اند. عدم اتحاد و یکپارچگی درمبارزه و عدم وجود تشكلهاى سازمان يافته و مدرن براى رهبرى اين مبارزات ازمهم ترین و اساسی ترین موانع دستيابى مردم بلوچستان به حاکميت ملی و حقوق دموکراتيک آن بوده است.  با درسگيرى از تجربيات تلخ عدم اتحاد مبارزاتى وبه  منظور پاسخگويی به خواست تاريخى ملت بلوچ برای دستيابى حاکمیت ملی و تشكيل دولت ملى-دمكراتيك بلوچستان٬ حزب مردم بلوچستان تشکلات سياسى و ديگر فعالين بلوچستان را به اتحاد٬ یکپارچگی و وحدت تشكيلاتى در چهارچوب یک نهاد ملی - دمکراتیک (حزب /جبهه) دعوت می کند. حزب مردم بلوچستان اصول پا یه ای زیر را بعنوان اصول حداقل و مشترک برنا مه کاری برای همکاری، ائتلاف یا انضمام کامل پیشنهاد می نمايد:

 

 - 1  پذيرش حق حاکمیت ملی مردم  بلوچستان به عنوان یک حق طبیعی و انکار ناپذیر ملت بلوچ و حق تعیین سرنوشت مردم بلوچستان برمبنای منشور جهانی حقوق بشر و ديگر میثا ق ها ی بین المللی .

 

 - 2 پذيرش همزیستی مسالمت آمیز،  و اتحاد آزدانه ملتهاى براساس برابری حقوق ملی  در ايران.

 

 - 3جدائی كامل دستگاه  دین ازدستگاه دولت و تضمين آزادی و برابرى ادیان و مذاهب.

 

 - 4رفع هر گونه ستم و تبعیض جنسی از زنان و تضمين حقوق برابر با مردان.

 

 - 5تأمین و تضمين حقوق دمكراتيك٬ حقوق فردى و شهروندی با ايجاد فرصتھاى برابر براى همه ساکنان بلوچستان.

 

 - 6تأمین و تضمين آزادی  بیان٬ عقیده ٬ ايجاد تشکل های سیا سی٬ صنفى٬ فرھنگى وھنرى.

انسجام٬ سازماندهى و رهبرى مبارزات مردم بلوچستان با انتخاب روشهای مناسب با شرايط جامعه بلوچستان و رعايت منشور حقوق بشر و احترام به موازين بين المللى.

 

 موارد پیشنهادی بالا فقط حداقل هایی برای رسیدن به کار مشترک و یا ادغام در حزبی\جبهه اى واحد در راستاى به دست آوردن  حاکميت ملى و آزادیھاى دموکراتيک مردم بلوچستان برسرزمين تاريخى خويش مى باشد. حزب مردم بلوچستان از سازمانھا٬ تشکلات و فعالين در مبارزه ملى بلوچستان تقاضا مى نمايد تا با مواد منشور پيشنهادى برخورد سازنده و مسئولانه نموده و در جهت اتحاد و يكپارچگى مبارزات مردم بلوچستان گام بردارند. شوراى مركزى حزب مردم بلوچستان از كليه پيشنهادات و انتقادات به منشور پیشنهادی استقبال نموده و در چاپ و انتشار آنها در سايتهاى حزب خواهد كوشيد.

 

شوراى مركزى حزب مردم بلوچستان

 

اوت ۲۰۰۹