خشونتهاى زاهدان را شديدأ محکوم ميکنيم


ھممیھنان گرامی و مردم بلوچستان ایران!
بلوچستان باز ھم درآتش خشم و انتقام رژیم جنایتکار ملایان سوخت
حق کشی ھا ، ستم گریھا ، بیعدالتیھای روز افزون حاکمیت ملائی قرون وسطائی در زمینه ھای اقتصادی ، فرھنگی، سیاسی و حتی دینی، در میان مردم بلوچ و جامعه بلوچستان ایران، موجب بروز حوداث ناگواری میشوند که گاہ جھانی را نیز به لرزہ در میآورند. حکومت ملایان، ھمین دیروز بود کہ بزرگترین فعال مدنی استان سیستان و بلوچستان را بدون محاکمه قانونی و به جرم روزنامه نگاری به جوخه ھای اعدام فرستاد بدین تصور که : دیگر کار تمام شد، و ازین پس دیگر ھر گز درین استان کسی به سیاست نخواھد پرداخت ۔ پس از آن یکی دیگر از مخالفین سیاسی خود را دستگیر کردہ نخست برادر و سپس خود او را نیز بدون محاکمه قانونی به جوخه اعدام سپرد . دربلوچستان که به دلیل حفظ فرھنگ قبيله اى و جامعه عشيرتى ھنوز، تفکر نظام قبیله ای و انتقام گیریھای تاریخی در اذھان حاکم است ، فجایعی رخ میدھد که ظاھرا، بلوچ مقصر شمردہ میشود. درحالیکه سرچشمه ھمه این گونه حوادث رژیم حاکم کنونی است،وگرنه چرا چند جوان ۱۸ ساله درجوامعه غربى ،اینگونه دست به نابودی خود نمی زنند؟ در جامعه ای کہ سندیکا ھای کارگری بسته است ، روزنامه نگاری ممنوع و روزنامہ نگاران اعدام میگردند ، انجمن ھا تعطیل و دفاتر احزاب سیاسی مھرو موم شدہ و سیاسیون کشور حتی در خارج از کشور با کارد آشپزخانه سر بریدہ میشوند ، چگونه مبارزات به بیراہ کشیدہ نشدہ و موجب چنین حوادثی نخواھند شد ؟ ما ضمن محکوم نمودن تروریزم دولتی وغیردولتی و انفجارهاى انتحارى زاهدان، مسئول مستقیم وغیرمستقیم چنین حوادثی راخود رژیم دانسته و اعلام میکنیم که : دیکتاتوری سیاسی فرھنگی رژیم ملایان درین خطه از کشور،موجب بروز چنین وقایع تلخی میشود لذا از همه مردم آزاده و جوامع دمکراتیک جھان انتظار داریم که دیکتاتوری ملایان حاکم را مسئول این حادثه آفرینی ھا بدانند و سران آنرا محکوم نمایند .
مردم شریف و ستمدیدہ بلوچ!
رژیم بسیار تلاش نمود تا مبارزات ديګر مناطق ايران را نیز بدین گونه و با چنین حادثه آفرینی ھائی به انحراف بکشد ، اما سیاسی بودن جامعه با داشتن احزابی بزرگ و تاریخی و جریان هاى سیاسی مترقى دیگر نتوانست به دین مقصد شوم نائل آید . لذا جبهه متحد بلوچستان ایران از مبارزین بلوچ جامعه خود تقاضا دارد تا ھر چه سریع تربه صف نیروھای سیاسی ، احزاب و سازمانھای سیاسی موجود خود در داخل و خارج کشور پیوسته ٬ با چنین پیوندی ، مبارزات سیاسی خودرا تعمیق بخشیدہ و سیاسی تر نمایند .


جبھه متحد بلوچستان ایران جمهورى خواهان فدرال