اعدام عبدالمالک ريګى رهبر جنبش مقاومت مردمى ايران را شديدأ محکوم ميکنيم.

 

در بامداد ۳۰ خرداد ۱۳۸۹ دستگاه قضائی  ولايت مطلقه فقيه   
 جمهوری اسلامی ايران، عبدالمالک ریگی، رهبر  جنبش مقاومت مردمى ايران (جندالله سابق) را به شهادت رساند. اجرای ناعادلانه و غيرانسانى  این حکم اعدام به دنبال برپایی دادگاهی دربسته و نمايشى و بدور از رعایت کوچکترین موازین حقوقی يکى ديګر از جناياتى است که ولايت فقيه مرتکب شد.
متأسفانه محکومیت نقض موازین حقوقی و انسانی در اعمال مجازات اعدام با تاسف فراوان با پیشه کردن سیاست سکوت از طرف بسیاری از مخالفان مجازات اعدام ايرانى و جنبشى که ادعاى دفاع از حقوق بشر را دارند٬ روبرو شده است.
اګرچه بسيارى از مخالفان مجازات اعدام٬ مخالف بعضى از اعمال انجام شده اوليه عبدالمالک ريګى بودند٬ و شايد به اين دليل سکوت کرده اند ولى از ياد برده اند که مجازات اعدام و مرګ هر انسانى٬ عملى شنيع و غير انسانى است و بايد محکوم شود اګر آنها سکوت خودرا شکسته بودند و اين عمل غير انسانى ولايت فقيه جمهورى اسلامى ايران را محکوم کرده بودند٬ در واقع اعدام عبدالمالک ريګى را محکوم نکرده بودند٬ بلکه مجازات مرګ يک انسان را محکوم کرده بودند.
عبدالمالک ريګى و جنبش مقاومت مردمى ايران٬ محصول مستقيم جنايات عريان ولايت فقيه جمهورى اسلامى ايران در بلوچستان بر عليه فرزندان بلوچ٬ محصول خشونت بیرحمانه و سازمان يافته دولتی ٬ دولت اسلامی
ايران٬ سرکوب بيرحمانه جنبش هاى مدنى ٬ تبعيض در حد اپارتايد بر عليه بلوچ ٬ تحقير فرهنګ٬ تاريخ٬ زبان و انسان بلوچ است.
ستم مذهبى و ملى بر بلوچ ابعاد بيرحمانه ترى نسبت به ګذشته به خود ګرفته است٬ راه ابراز وجود به عنوان يک بلوچ در ايران بسته شده و جرم محسوب ميشود٬ فعاليتهاى مدنى و حتى صنفى با سرکوب و اعدام روبرو ميشود٬ حتى فعاليتهاى اقتصادى بلوچ خارى در چشم نايبناى ولايت مطلقه فقيه است٬ دستگیری های گسترده جوانان بلوچ بدون هيچګونه فعاليت سياسى و مدنى حتى صنفى، شکنجه های قرون وسطائی و بسیار خشن و صدور و اجراى صدها
حکم اعدام در بلوچستان، حتی برای جوانانی که هیچ رابطه ای با عملیات مسلحانه و فعاليتهاى سياسى و مدنى نداشته اند و اجرای صد ها حکم اعدام، حتی اعدام فعال مدنی و صلح طلبی هم چون یعقوب مهرنهاد، و به بند کشيدن برادر کم سن و سال او ابراهيم مهرنهاد٬  اعلام بلوچستان به عنوان منطقه جنګى ٬همه و همه زمینه ساز شکل گیری و رشد خشونت در بلوچستان شده است و تا زمانى که ولايت مطلقه فقيه جمهورى اسلامى ايران دست از خشونت برندارد٬ اين خشونت متقابل در بلوچستان همچنان ادامه خواهد يافت.
جبهه متحد بلوچستان جمهورى خواهان فدرال٬  به عنوان جنبشى مسالمت آميز و مخالف مجازات اعدام، اعدام عبدالمالک ریگی و اجرای تمامی احکام اعدام را بشدت محکوم کرده و آن را جنایت بر عليه شهروندان ايران می داند
.

 

 

شوراى مرکزى
 جبهه متحد بلوچستان جمهورى خواهان فدرال
 
سه شنبه 22 ژوئن 2010 - 01 تیر 1389