سیر تسلسل آفرینی خون و انتقام در بلوچستان

 

مردم شریف و مبارز بلوچ، هم میهنان گرامی رژیم جهل و جنایت ولایت فقیه خون آشام حاکم در ایران این بار سفاک تر از پیش سیلی خورده از دروغ و ریا کاری در امر انتخابات دست به جنایات و کشتار هولناک دیگری زد. رژیم 13 تن از بهترین فرزندان بلوچ را که در هیچ مبارزه ای مسلحانه ای شرکت نداشنتد اعدام نمود .

رژیم تاریک اندیش قرون وسطائی ملایان برای بقای حیات ننگین خود  به سان دراکولای افسانه ای با ایادی سر سپرده خود در بلوچستان هیچ چاره ای به جزء کشتار مبارزین راه آزادی و دمکراسی نمی بینند و هر کسی را با کوچکترین اعتراضی فقط به جرم بلوچ  بودن دستگیر و در سیاهچالهای رزیم بدون وکیل مدافع محکوم به اعدام می نماید..

جبهه متحد بلوچستان- جمهوری خواهان فدرال بار دیگر تاکید می کند که کوتاه نمودن دست رژیم جنایتکار و دیکتاتوری فقط و فقط از طریق اتحاد عمل و همبستگی سیاسی مجموعه نیروهای سیاسی بلوچ و دیگر نیروهای مترقی ایران  و احزاب ملیتهای تحت ستم در ایران میسر است. لذا مسرانه از همه احزاب و سازمانهای سیاسی کشور می خواهیم ضمن محکوم کردن این جنایت بزرگ و هولناک برایپیشگیری از وقوع و و تکرار مسلسل وار چنین جنایاتی که در متن و بطن خود آبستن انتقام گیری خونین دیگری است متحدانه عمل کرده و طی اعلامیه ای مشترک از بنیاد های حقوقی و قضائی بین المللی از دول و پارلمانهای دمکراتیک جهانی به خواهند تا این رژیم سفاک را محکوم کرده و مورد تحریمهای سیاسی قرار دهند.

جبهه متحد بلوچستان-جمهوری خواهان به تک تک اعضای خانواده شهدای روز سه شنبه و تمامی شهدای بلوچستان و همرزمانشان از صمیم دل تسلیت گفته و خود را در غم این عزیزان  شریک می دانیم.

پیروز باد مبارزه ملیتها ی ساکن ایران برای احقاق حقوق ملی خویش.

جبهه متحد بلوچستان-جمهوری خواهان فدرال