CNFI - Europe

P. o. Box 13022

10301 Stockholm, Sweden

Tel: +4673939343724

Fax: +46843759737

 

CNFI – USA

8534 Terminal Road Suite P&K,

Lorton, Virginia 22079

Tel: (703)266. 0330

Fax:                                                                                 

 

 


Congress of Nationalities for a Federal Iran

Democracy ● Freedom ● Pluralism

www.iranfederal.org  info@iranfederal.org

 

اطلاعیه                         

زنان ومردان مبارزوآزادیخواه                       

  قیام سراسری زنان ومردان آزادیخواه وبرابری طلب، دراساس، جهت برقراری دموکراسی درکشور استبداد زدۀ ایران است. دموکراسی درایران ازیکسو به حقوق بشر و جدائی دین از حکومت و از سوی دیگربه آزادی های قانونی و برابری انسانی (فردی و جمعی) همۀ مردمان ساکن ایران و درنهایت به تقسیم و توزیع طولی وعمقی قدرت یعنی به عدم تمرکز قدرت سیاسی وابسته است.                      

  آنچه بنام "جمهوری اسلامی" نامیده می شود، سیستم تامیت گرائی است که درواقع ، نام حقیقی آن "خمینیسم" است که خود وی آنرا بدرستی" ولایت فقیه" و"حکومت  اسلامی" نامیده است، حکومتی که  نه یک نظام حاکمیت مردم برمردم (دموکراسی)، ونه یک حکومت فردبرمردم (دیکتاتوری) است، بلکه مدعی است که حکومت"خدا " برمردم است، ونمایندۀ خداهم به ادعای وی، تنها "ولی فقیه" شیعۀ، یعنی خود او وجانشین اش میباشد! با این بینش بودکه اصل صد وده قانون اساسی کنونی، "ولی فقیه"را فرمانده نیروهای امنیتی ونظامی (ارتش و سپاه) وانتظامی (پلیس، ژاندارمری و بسیج) ودررأس سه قوۀ مقننه ، قضائیه ومُجریه قرارداده است. حق تعیین رئیس صدا وسیما (رسانه های گروهی) نیزنظیرحق عزل رئیس جمهورمنتخب مردم هم با اوست! لذا با وجود " ولایت فقیه " امکان تفکیک و استقلال قوای سه گانه، همانند آزادی و استقلال رسانه های گروهی که پیش شرط اساسی دمکراسی هستند، بکلی نا ممکن است. مردم دردید "ولی فقیه" به نوشتۀ آقای خمینی درحکم مجانین (دیوانگان) وصغار(کودکان ناقص العقل)هستند، ونه همچون شهروندان آزاد و برابر. باچنین تلقی ارتجاعی يى، نهاد ولایت فقیه درماوراءارادۀ مردم قرارگرفته، و ازموضوع تصمیم ملت وتغییرقدرت، خارج است.

 کنگرۀ ملیتهای ایران فدرال با توجه به شناخت عمیق خود ازماهیت انحصارطلب وتامیت گرا وتئوکراتیک ولایت فقیه بود که با اکثریت آراء وحفظ حرمت نظراقلیت،"انتخابات" دورۀ دهم  رئیس جمهوری(تدارکات چی ولی فقیه) درایران را تحریم وبایکوت کرد، چرا که بواقع این نه انتخابات آزاد که رأی گرفتن (درمعنی بیعت گرفتن) ازمردم بود. اما به کسانی که مجبور به رأی دادن درآن رژیم عقیدتی و بی گذشت بودند، ازطریق رسانه های گروهی:(تلويزیون) توصیه نمود که به کاندیداى مورد نظرخامنه ای یعنی احمدی نژاد رأی ندهند. 

         

  حال که مردمان ایران جهت اثبات وجود خود و اعمال ارادۀ خویش که مترادف نفی ولایت فقیه است بعنوان شهروندان آزاد یخواه و برابری طلب، ودر دفاع ازحق حیات سیاسی و حقوق انسانی خویش به مبارزۀ بی امان با غصب ومصادره کنندگان آن، برهبری علی خامنه ای وارد شده اند، و رهبرنظام آزادی کُش ولایت فقیه نیز، درنمازجمعۀ گذشته، خود را علناً مسئول همۀ این تقلبات واین تجاوزات سیاسی وحق کُشی های مدنی و اجتماعی دانست، از آن ببعد مبارزات زنان و مردان آزادیخواه، جهت استقراردمکراسی، با رژیم ولایت فقیه، وارد مرحلۀ جدیدی گردید و درصورت هوشیاری واتخاذ راه و روش درست ومرحله بندی شده، به نجات ازولایت فقیه ونجات ملی میتواند بیانجامد.                 

                        

                                        

  مردمان ایران با هراختلاف فرهنگی، زبانی، مذهبی، سیاسی، اقتصادی، ایدئولوژیک، جنسی و اجتماعی که داشته باشند، منافع حیاتی ومشترک دربراندازی نهاد ضد دمکراتیک" ولایت فقیه " دارند، وبایستی یکدل ویکصدا و"همه با هم" تهران را تنها نگذارند، و در این راه ازتمام اَشکال نافرمانی مدنی نظیر اعتصابات سراسری: ادارات، کارخانه ها، معادن (از جمله نفت و گاز) گرفته، تا یاری خواستن از روحانیت طرفدار مردم و ضد ولایت فقیه، وبمیدان کشیدن بازارومردمان فقیر وحاشیه نشین فروگذاری نکنند ومطمئن باشند که ادامۀ حیات رژیم ولایت فقیه خامنه ای با ریاست جمهوری احمدی نژاد، هیچ حق حیاتی برای آنانکه هستی غارتگروآزادی کُش این رژیم ارتجاعی را به چالش کشیده اند قائل نخواهد شد. حیات همۀ رژیمهای تامیت گرا به اِعمال ترس، زورعریان، و درشرایط عادی به دروغ وفریب متکی است.

 کسانیکه سینما رکس آبادان را آتش زدند و آنجا را به کورۀ آدم سوزی مبدل ساختند، هیچ ترس و واهمه ای از بمب گذاری درحرم "امام رضا " و حتی بمب گذاری و تخریب مقبرۀ خمینی، جهت تحریک احساسات مردم ندارند. آری باند خامنه ای و احمدی نژاد اینکاره است.

                                     

  کنگرۀ ملیتهای ایران فدرال ضمن قائل بودن حق دفاع ازخود برای همۀ مردمان ایران، هرنوع خشونت وبخصوص خشونت سازمان یافتۀ دولتی حاکم وغاصب حاکمیت ملی را درایران محکوم می کند واز همۀهواداران خودمیخواهد که درخارج ازکشور، بی آنکه اجازۀ رهبری به گروه خاصی داده شود، با حرکت آزادیخواهانۀ مردم همراهی نمایند، واز زنان ومردان ملیتهای داخل ایران نیزانتظار دارد که            

 تهران را تنها نگذارند

                                                

کنگره مليتھاى ايران فدرال