Congress of Nationalities for a Federal Iran

کنگره مليتھا براى ايرانى فدرال

Democracy ● Freedom ● Pluralism

www.iranfederal.org info@iranfederal.org

 

 

 

 

 

 

 

 

 


با مشارکت در راه پیمائی انقلاب بهمن ،سالگرد انقلاب را به سالگرد فریاد علیه استبداد دینی، وبرای آزادی و دموکراسی تبدیل کنیم!

سی و یک سال پیش که ، مردم ایران از هر ملیت و از هر شهری در یک فشار انفجار آمیزی به خیابان ها ریختند تا حکومتی دموکراتیک ، مستقل و رها از ستمگری برپا سازند ،
سی و یک سال پیش که توده های بی سلاح مردم به فتح پادگان ها ی نظامی شاه نائل شدند ، و کشتی بی لنگر سلطنت در آستانه غرق شدن بود ،
روحانیت پیرو ارتجاع شیخ فضل الله نوری به رهبری روح الله خمینی ، توانست با تکیه بر توهم مردم به مصادره انفلاب و تبدیل آن به ضد انقلابی خشن تر و واپسگرا تر از سلطنت تبدیل نماید.
کسانی بر اریکه جدید قدرت دست یافتند که در دوره سلطنت ، بجز چند تن معدودی که به زندان ها افتادند ، اکثریت غالب آنان تعارضی با سلطنت نداشتند ، ، و همه آنها مواضعی عقب مانده تر از شاه داشتند.
انقلاب بهمن ، حاصل تلاش میلیون ها انسان برای آزادی و محصول صدها قربانی و هزاران جوانی بود که عمر خود را در زندان ها و شکنجه گاه های شاه سپری کرده بودند.
با پیروزی انقلاب بهمن ، ضدانقلابی بزک شده در چهره ارتجاعی مجسم برهبری خمینی ، برای تثبیت حاکمیت خود ، بهترین فرزندان نسل انقلاب را بقتل رساند، در ترکمان صحرا و کردستان بلوچستان موج خون را انداخت ، قتل عام قارنا ها را بوجود آورد ، در آذربایجان و اهواز ، به اعدام های وسیع جوانان بی گناه متوسل شد ، در خیابان های تهران ، جوانان را به خاک و خون کشید ، دانشگاه ها را تعطیل و زندان ها رابه قتلگاه پیر وجوان و زن مرد از هر سن و سالی و محل تجاوز به دختران قرار دا د، گورستان ها را آباد و زندگی مردم را به فقر و فنا تبدیل کرد . و میلیون ها ایرانی را ناگریر از ترک کشور خود کرد.
ترازنامه سی ساله این حکومت ، جز گسترش فقر عمومی ، اعتیاد و فحشاء و بیکاری ، و فساد و غارت ثروت کشور از طرف مشتی آخوند و پاسدار و بازاری مافیائی ، چیز دیگری نبوده است . این حکومت شرم تاریخ است .ادامه یک روز بیشتر حاکمیت جمهوری اسلامی ، ادامه مرگ و نابودی وفساد و جنایت است. تنها با فرا روی از جهارچوب جمهوری اسلامی می توان می به آزادی و دموکراسی رسید.
اکنون ، زمین در زیر پاهای جمهوری جنایت و فساد می لرزد. جنبش عظیم مردم ، با قامت بلند خود ، حکومت شبه فاشیستی ملایان و پاسداران را به چالش طلبیده است . تنها با مشارکت در مبارزه مشترک برای حکومتی سکولار و دموکراتیک ، برای برابری زن و مرد ، برابری سیاسی و فرهنگی همه ملیت ها ، و برای تضمین عدالت اجتماعی ، و تنها با یاری و همبستگی عمومی و دست دردست هم دادن ، می توان حکومت اسلامی را به زانو در آورد ! تنها با دست در دست هم دادن می توان برادری و همزیستی ملت ها در ایران و حقوق برابر همگانی آنان را تضمین نمود! دست در دست هم دهیم ، خواسته های مستقل و عدالت خواهانه خود برای همه واحد های ملی در ایران را به خواست عمومی تبدیل سازیم ! آگاهی و همبستگی در حرکت بوجود می آید! با تمام توان در راه پیمائی سالگرد انقلاب بهمن شرکت کرده و آنرا به فریاد اعتراض و چالش قدرتمند علیه حکومت ستمگر و غاصب انفلاب در آوریم!

کنگره مليتھاى ايران فدرال

متشکل از: 1- پارت آزادی کردستان، 2- جبهه مردم بلوچستان، 3- جبهه متحد بلوچستان (جمهوریخواهان)، 4- جنبش فدرال دموكرات آذربايجان، 5- جنبش ملی بلوچستان ایران، 6- حزب دمکرات کردستان ایران، 7- حزب دموکرات آذربايجان جنوبى، 8- حزب کومله کردستان ایران،9- حزب اتحاد بختیاری و لرستان، 10- حزب مردم بلوچستان، 11- حزب همبستگی دمکراتیک الاهواز، 12- حرکت ملی ترکمنستان جنوبی- ایران، 13- حرکت ملی – دمکراتیک ترکمن،14-سازمان مردمى کرمانج(کردھاى خراسان) 15- سازمان دفاع از حقوق ملی خلق ترکمن، 16- کانون فرهنگی آذربایجان، 17- کمیسیون دیپلوماتیک آذربایجان جنوبی