حملات دولت اسرائیل را به نوار غزه و کشتن مردم  بیدفاع فلسطین را محکوم می کنیم:

 

جبهه متحد بلوچستان –جمهوری خواهان فدرال ضمن به رسمیت شناختن دولت اسرائیل و دفاع از آزادی و امنیت مردم آن که از یک کشتار جهانی توسط فاشیست هیتلری در اروبا در سر زمین فعلی اسرائیل مستقر شده اند و از مبارزات ملت فلسطین و از حقوق ملی آنان مبنی بر داشتن یک کشور مستقل حمایت به عمل می آورد.

از آنجا که یک زمانی مردم یهود به وسیله  فاشیست هیتلری قتل عام می شدند ،امروز دقیقا باعث تاسف جامعه بشری هست که  دولت یهود اسرائیل همان قتل عامهای دسته جمعی را   امروز بر کودکان و زنان بی دفاع ملت فلسطین روا می دارند.

همه بشریت مترقی، احزاب آزادی خواه بر اساس مصوبات سازمان ملل از مبارزات مردم فلسطین حمایت کرده و از آنان بشتیبانی سیاسی و اقتصادی به عمل می آورند ، اما با وجود این بارها و بارها دولت اسرائیل بر بایه ایدولوژیکی و مذهبی مصوبات سازمان ملل را زیر با نهاده و زور گویانه  موجب فاجعه آفرینهائی بی شماری در میان ملت فلسطین گردیده است.

همین اجحافات موجب رشد و گسترش مبارزه مسلحانه  و انفجارهای انتحاری از طرف فلسطینیان گشته است ، حماس یکی ازنتایج همین سیاستهای دولت یهودی اسرائیل است.

 

مردم فلسطین بر اساس رای جهانی بارها و بارها اثبات کرده اند که حاضر به سازش سیاسی  هستند ، رهبری یاسر عرفات و ایجاد دولت محمود عباس بس از وی دلیل روشن این چنین سیاست انسان دوستانه ای است.

این درست که روشهای حماس افراطی ، مذهبی و دگماتیسم است اما کشتار و جناسید زنان و کودکان فلسطینی را در غزه را از طرف دولت اسرائیل محکوم می کنیم. هر چند که اعلامیه دادن جریانات خارج از سر زمین فلسطین تاثیری در حملات دولت اسرائیل ندارد- ولی حد اقل در حد توان خود همدردی خود و بخشی از مردم بلوچستان و همدردی خود را با آنان و انزجار از فاشیست اعلام می داریم. ما بر این باور هستیم که انسان نمی تواند از جنایاتی بر بخشی از مردم و همسایه  و انسانهائی که همدرد ما و برای حقوق ملی خود مبارزه می کنند بی تفاوت  باشیم.

جبهه متحد بلوچستان جمهوری خواهان فدرال'