حمايت از جنبش دموکراتيک جارى مردم ايران
اعلامیه ی جبهه متحد بلوچستان جمهوريخواهان فدرال  


لرزش تاریخی ولايت مطلقه فقيه را تبريک عرض کرده و کودتاى ناشيانه انتخابات٬ راه خروج ولايت مطلقه فقيه از بن بست را محکوم ميکنيم
گذار از جمهوری مطلقه ولايت فقيه اسلامی به نظامی متکی به راًی و اراده مردم . فدرال و تقسيم قدرت سياسى خواست اصلی مردم ايران و ملت بلوچ است

بر کسى پوشيده نيست که پيروزى احمدى نژاد در دوره نهم انتخابات رياست جمهورى با تقلبهاى وسيعى در سطح تهران٬ شهرستانها و استانها همراه بود و در بعضى از شهرهاى بلوچستان تعداد رأى دهندگان بيشتر از ۱٠٠٪ بود و در يکى از شهرهاى بلوچستان  ۱۲۵٪ از واجدين شرايط رأى داده بودند٬ با وجود اعتراضات عمده ولى غير جدى کانديدا هاى رقيب٬ اعتراضات به سرعت از صفحه سياسى محو شد زيرا پرونده تخلفات به دستور رهبر به سرعت بسته شد٬ جناح تندروى اصول گرا و قدرت طلب توانست احمدى نژاد را به کرسى رياست جمهورى بنشاند. و يکى از دلايل عقب نشينى معترضان تلقب انتخابات دوره نهم رياست جمهورى٬ به دليل عملکرد ضعيف خاتمى و طبيعت عدم مبارزه طلبى و قاطعيت او٬ همه اميدها براى تغيير سياسى و اجتماعى از ميان رفت و يا به عقب صحنه برگشت و در حال رکود ماند.

فعالان مدنى و سياسى پير و جوان به ناچار٬ براى کوتاه کردن دست تجاوزگران بر عرصه زندگى خود اين بار دست به چاره جويى زدند و با تشکيل نهادهاى مدنى ٬ تغيير بر نظام حاکم ولايت مطلقه فقيه را دنبال کردند٬ که اين فعاليتها به شکلهايى نظير٬  مطالبات دستمزدی و رفاهی، صنفی و حق طلبانه٬ کارزارهای جمع امضا  ظاهر شد، در دوره دهم انتخابات رياست جمهورى٬ شرکت یا عدم شرکت در انتخابات  منوط به مطالباتی شد که به شکل خواست های هويت ملى٬ حقوق ملى٬ زبان٬ فرهنگ٬ حقوق شهروندى و دموکراتيک خطاب به کاندیدا ها مطرح شد.


پايگاه حفاظت ولايت فقيه٬ شوراى نگهبان ولايت فقيه که ۶ نفر از اعضاء آن منصوبين رهبر آية اﷲ خامنه اى هستند و ۶ نفر ديگر که منصوبين رييس قوه قضايه آية اﷲ شاهروى هستند٬ و رييس قوه قضايه آية اﷲ شاهروى خود از منصوبين رهبر آية اﷲ خامنه اى است٬ براى جلوگيرى از تکرار مبارزات انتخابات دوره نهم٬ فقط صلاحيت کسانى را تصويب کرد که سابقه اى طولانى در اٽبات خدمت به ولايت فقيه را داشتند و سابقه خدمت به ولايت مطلقه فقيه را از ياد برده بودند٬ زيرا ولايت مطلقه فقيه قدرت بى سابقه اى دارد که حتى ميتواند حکم در توقف نماز٬ روزه و حج را بدهد ولى لايت فقيه بدون ولايت ملطقه فقيه چنين قدرت بى سابقه اى را ندارد و فکر ميکردند که سرسپردگى خادمان ولايت فقيه با سابقه طولانى برابر با ولايت مطلقه فقيه است و در نتيجه صلاحيت کسانى را تأييد کردند که٬ سرسپردگی آنان به ولی فقیه و التزامشان به حفظ نظام جمهوری اسلامی کوچکترین شکی وجود نداشت. ولى اختلاف در ادامه حيات ولايت فقيه و ادامه حيات جمهورى اسلامى ايران با قشر تندرو حاکم  اقتدار گرا٬  و گاردهاى قديم انقلابى نظام جمهورى اسلامى ايران و سر سپردگان ولايت فقيه٬ باعٽ شد که اين اختلاف عميق تر شده و باعٽ به چالش کشيدن ولايت مطلقه فقيه شود٬ در چنین شرایطی،اپوزيسيون ايران بنا به وظیفه ی تاریخی خود بعنوان نیروهای حامى دموکراسى و عدم تمرکزگرايى قدرت سياسى و حافظ اصل حاکمیت مردم٬ بمردم هشدار میدهند که نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن فی نفسه به معنای نفی حاکمیت مردم٬  و در ذات و طبيعت استبدادى خود نا قض اساسی ترین حقوق مردم است، و مشروعیت خود را نه بر پایه رآی و اراده مردم، بلکه علی رغم آن و به مثابه امری تفویض شده از طرف خداوند به فردی مذهبی بنام ولی فقیه میداند، وتا زمانی که اصل حاکمیت مردمى مورد قبول قدرت حاکم قرارنگیرد، و تا ولی مطلقه فقیه همچنان حاکمیت را که از آن ِ مردم است بخود اختصاص داده باشد، هرگونه تغیر اساسی در سرنوشت کشور و مردم غیر ممکن خواهد بود.

قبل از بر گذاری انتخابات نیروهای وفادار به ولايت مطلقه فقيه مردم را به طور علنی به عواقب سخت عدم انتخاب کاندیدای نظام تهدید ميکردند، و چنانکه هويدا است٬ در خفا یک کودتای سیاسی ـ نظامی علیه آراء احتمالی و اراده ی مردم را تدارک ديده بودند.
مردم به تنگ آمده از ولايت دروغين فقيه٬  اختناق و دروغپردازيهاى احمدی نژاد با آگاهى باینکه انتخاب هرکدام از اين نمايندگان ذوب در ولايت و يا کسی دیگری غیر از احمدی نژاد به تنهایی مشکل اساسی را حل نخواهد کرد، با مشاهده وعده های کاندیدا های دیگر به قبول بخشی از مطالبات آنان و فرصت شمردن بيان مطالبات خود و استفاده از آزادى نسبى جو انتخابات براى بيان مطالبات خود٬ برآن شدند که بار دیگر، و این بار بصورتی وسیعتر از پیش در انتخابات شر کت نمایند و مخالفت خود با ولايت مطلقه فقيه و ولايت فقيه٬ بيان نياز به دموکراسى واقعى و حقوق شهروندى را به نمايش بگذارند.   
مردمی که  به بدترين نوع خود را مورد تحقیردیده اند، دیگر حاضر نيستند که میدان را بدون هیچ امتيازى از ولايت مطلقه فقيه خالی نمایند.و اکنون سه روز است که تقریبأ همه ی مردم، از خورد گرفته تا ميان سال و کلان و مسن و پرشور کشور، رو در روی نیرو های تا دندان مسلح ضد شورش ولايت فقيه٬ و مزدوران دیگر و اوباش موسوم به لباس شخصى٬ قدرت نامشروع حاکمان ولايت مطلق فقيه ایستاده اند،؛ مقاومتی که باعٽ شده است که مشکلات و خواسته هاى مردمى با عذر موجه مساله تقلب در انتخابات و شیوه ی نظام در برخورد به رآی مردم تجلى يافته و تظاهرات مسالمت امیز آنان بصورت یک معضل بزرگ مردمى و حتی یک مسئله یبین المللی و حمايت بين المللى در آمده است.

در این لحظات تاریخی و استثنائی، نه به دليل پشتيبانى و حمايت از کانديدهاى معترض بلکه به دليل حمايت از حق رأى مردم و مطالبات قانونى٬ دموکراتيک و طبيعى مردم٬ و فضاى باز ايجاد شده براى حق بيان و اعتراض٬ و ارايه مطالبات مردم ايران و خصوصأ ملت بلوچ و ديگر ملتهاى ايران٬  جبهه متحد بلوچستان جمهورى خواهان فدرال٬ خود را در این حرکت ملی با تمام موجودیت و بر اساس ذات و هویت خود شریک می داند و همزمان با دعوت نیروهای اصیل و متشکل مردمى با نهایت توجه به وظیفه ی تاریخی خطیر و مشترک بالا ، ضمنأ از همه ی ایرانیان و ملتهاى ايران، در هر کجا که هستند تقاضا دارد که از خواست های بحق مردم چه در جهت به عقب راندن عوامل کودتا، و چه در روشنگری در جهت خواست بنیادی و نهایی مردم که رهایی از بند تحقیر آمیز امت ولایت فقیه است، پشنیبانی نموده و به ولايت مطلقه فقیه و ايادى آن اعلام میدهد که با عبرت از سرنوشت دیگر خودکامگان تاریخ، که همواره پس از سرنگونی ننگین و رقت بار، به عظمت قدرت مردم پی برده اند، از اعمال خشونت نسبت به گردهماييهاى مسلامت آميز و اعتراض میلیونی و مصمم مردمى که بصورت خودجوش مسالمت آمیز خواستار احقاق حق خویشند٬ دورى کنند.  


جبهه متحد بلوچستان جمهورى خواهان فدرال
۲۷ خرداد ۱٣٨٨ برابر با ۱۶ ژون ۲٠٠۹ ميلادى