اعدام عبداالحمید ریگی را محکوم می کنیم:

 

مردم شریف و مبارز بلوچ، هم میهنان گرامی رژیم جهل و جنایت ولایت فقیه خون آشام حاکم در ایران این بار سفاک تر از پیش سیلی خورده از دروغ و ریا کاری و انزوا در سطح جهانی دست به اعدامهای نیروهای سیاسی و آزادی خواه زده به اصطلاح با این عمل غیر انسانی خود به در پیشبرد افکار ارتجاعی و ضد انسانی خود صدای حق طلبانه مردم را خفه کند ، ولی غافل از این به ازای اعدام یک آزادی خواه صدها مبارز جای آن را پر خواهد کرد ، کما ایینکه مردم شریف کرد با اعدام فرزندان کرد در دو هفته پیش به خوبی نشان دادند که این سیل خروشان مردم ایران و ملیتهای تحت ستم  به این زودی فروکش نخواهد کرد.                         .

رژیم تاریک اندیش قرون وسطائی ملایان برای بقای حیات ننگین خود  به سان دراکولای افسانه ای با ایادی سر سپرده خود در بلوچستان هیچ چاره ای به جزء کشتار مبارزین راه آزادی و دمکراسی نمی بینند و هر کسی را با کوچکترین اعتراضی فقط به جرم بلوچ  بودن دستگیر و در سیاهچالهای رزیم بدون وکیل مدافع محکوم به اعدام می نماید که عبداالحمید ریگی یکی از آنها بود...

جبهه متحد بلوچستان- جمهوری خواهان فدرال بار دیگر تاکید می کند که کوتاه نمودن دست رژیم جنایتکار و دیکتاتوری فقط و فقط از طریق اتحاد عمل و همبستگی سیاسی مجموعه نیروهای سیاسی بلوچ و دیگر نیروهای مترقی ایران  و احزاب ملیتهای تحت ستم در ایران میسر است. لذا مسرانه از همه احزاب و سازمانهای سیاسی کشور می خواهیم ضمن محکوم کردن این جنایت بزرگ و هولناک برایپیشگیری از وقوع و و تکرار مسلسل وار چنین جنایاتی که در متن و بطن خود آبستن انتقام گیری خونین دیگری است متحدانه عمل کرده و طی اعلامیه ای مشترک از بنیاد های حقوقی و قضائی بین المللی از دول و پارلمانهای دمکراتیک جهانی به خواهند تا این رژیم سفاک را محکوم کرده و مورد تحریمهای سیاسی قرار دهند.

جبهه متحد بلوچستان-جمهوری خواهان بی آنکه با اندیشه سیاسی و شیوه عمل جندااله توافق داشته باشیم و ضمن مخالفت اصولی با هر گونه اعدامی ، اعدام عبداالحمید ریگی را را محکوم کرده و از مجامع بین المللی و نهادهای حقوق بشری خواهان محکوم کردن اعدامهای مخالفین توسط جمهوری اسلامی هستیم.در آخر اعدام عبدالحمید ریگی را خانواده به هواداران و اعضای جنبش مقاومت تسلیت گفته.

پیروز باد مبارزه ملیتها ی ساکن ایران برای احقاق حقوق ملی خویش.

جبهه متحد بلوچستان-جمهوری خواهان فدرال

26/05/2010