امکاناتی که در تصاویر مشاهده می نمائید وسائل مخصوص جاسوسی هستند که از ماموران وزارت اطلاعات بدست آمده اند
مبارزین بلوچستان طی یک عملیات 5 تن از ماموران وزارت اطلاعات را همراه با این وسائل دستگیر نمودند.

--
People's Resistance Movement of Iran
روابط عمومی جنبش مقاومت مردمی ایران
     حرکة المقاومة الشعبیة الایرانیة
               (
جندالله