به نام خدا

بدینوسیله جنبش مقاومت مردم ایران (جندالله) اخبار منتشر شده در رسانه های رژیم مبنی بر زخمی شدن رهبر جنبش فرمانده عبدالمالک بلوچ و شهادت اعضای جنبش را تکذیب می نماید.

رسانه ها و مقامات امنیتی رژیم جهت تشویش اذهان عمومی و سرپوش نهادن بر ضعف و ناتوانی خویش در رویاروئی با مبارزان دست به چنین دسیسه های پستی می زنند تا از یک سو در مردم یاس و نومیدی  ایجاد نمایند و از سوئی از وضعیت مبارزان مطلع گردند اما این گونه ترفندها  ناکارآمدی و شکست خود را ثابت کرده است و رژیم هرگز با چنین کارهائی به اهداف شومش نائل نخواهد گشت.

 

لازم به ذکر است که طی  چند روز گذشته هیچگونه درگیری  بین رژیم و مبارزان جنبش رخ نداده است و ارائه چنین اخبار سراسر دروغی چهره شیطانی رژیم را بیش از پیش عیان نموده  و بنگاههای دروغپردازی رژیم را رسواتر می نماید.

 

جنبش مقاومت مردمی ایران (جندالله)

 

http://junbish.blogspot.com/

 --
People's Resistance Movement of Iran
روابط عمومی جنبش مقاومت مردمی ایران
     حرکة المقاومة الشعبیة الایرانیة
               (جندالله