از اجرای حکم اعدام ظالمانه یعقوب مهرنهاد فعال مدنی بلوچ و دبیرکل انجمن صدای عدالت جلوگیری نماییم

دادگاه رژیم در زاهدان، دبیرکل انجمن جوانان صدای عدالت، آقای یعقوب مهرنهاد را پس از ١٠ ماه حبس متاسفانه به اعدام محکوم کرده است. اتهام مهرنهاد داشتن ارتباط و همکاری با گروههای مسلح بلوچ ذکر شده که با فعالیتهای مدنی و بینش فکری وی و نیز با اساس و منشور کاری انجمن جوانان صدای عدالت در تضاد کامل است. در این زمینه هیچگونه شواهدی که دال بر در ارتباط بودن فعال مدنی بلوچ آقای مهرنهاد با نیروهای سیاسی مخالف رژیم باشد مطلقاً وجود ندارد.

برخلاف اتهامات وارد شده بر آقای مهرنهاد، تمامی فعالیتهایش در چارچوب محدود جمهوری اسلامی ایران بوده و «انجمن جوانان صدای عدالت» که وی دبیرکلی آن را بعهده دارد دارای اعتبارنامه رسمی از «سازمان ملی جوانان» است. وی شب پنجشنبه ۶ ارديبهشت ۱٣٨۶چند ساعت بعد از اتمام جلسه انجمن جوانان صدای عدالت در زاهدان پیرامون مسایل و نقش مسئولان رژیم در بلوچستان بهمراه پنج همراه فعال بلوچ توسط مامورین رژیم دستگیر و زندانی شد و از آنوفت در زندان تحت شکنجه قرار دارد. لازم به ذکر است که این جلسه با مجوز رسمی در مجتمع فرهنگی هنری ارشاد اسلامی در زاهدان برگزار شده بود.

ما جریانات سیاسی بلوچستان که برای حقوق دمکراتیک و منافع ملی ملت بلوچ مبارزه میکنیم، حکم صادره اعدام آقای یعقوب مهرنهاد را بسیار ظالمانه و بدور از انصاف میدانیم زیرا وی بجز فعالیتهای صرف مدنی ابدا در ارتباط با گروههای مسلح و جریانات سیاسی بلوچستان نبوده است. تمامی اتهامات بر آقای مهرنهاد بدور از واقعیات بوده و ساختگی هستند. محاکمه این فعال مدنی با استانداردهای حقوقی حتی رژیم مطابقت ندارد و حقوق شهروندی وی بصراحت نقض شده است. دادگاه رژیم برای اینکه حکم ظالمانهاش را هر چه زودتر باجرای درآورد، حتی مهلت ١٠ روزه تجدید نظر قوه قضاییه را به یک هفته تقلیل داده و بدینسان میزان ظلم و ستمگری را به نمایش گذاشته است.

بدون تردید هر آن گاه که دروازه های مبارزه مدنی به روی ستمدیدگان بلوچ بسته شود، تمایلات به گشودن دریچه های مبارزه مسلحانه تقویت خواهند شد و این اعلام خطری به رژیم است تا از اعدام مبارز مدنی بلوچستان آقای یعقوب مهرنهاد بزودی منصرف شود. رژیم نیز این را باید بداند که مبارزات ملت بلوچ با استفاده از زور، زندان و اعدام و یا با ایجاد رعب و وحشت از بین نخواهند رفت.

رژیم با اتخاذ حکم اعدام برای آقای مهرنهاد سبب خشم و نگرانی مردم در بلوچستان شده است. تلاشهای مردم در بلوچستان برای جلوگیری از اجرای این حکم ظالمانه باید شکل وسیعتری گیرد و تا آزادی ادامه پیدا کند. ما جریانات سیاسی خواستار لغو فوری اعدام آقای یعقوب مهرنهاد و آزادی بدون قید و شرط او هستیم. ما از تمامی مجامع و انسانهای آزادیخواه و مدافع حقوق بشر در ایران و جهان مصرانه میخواهیم تا با اعتراضات سریع شان به رژیم مانع از اجرای حکم اعدام آقای مهرنهاد شوند.

 امضاء کنندگان:   

·                     جنبش ملى بلوچستان

·                     جبھه متحد بلوچستان جمھوريخواھان فدرال

·                     حزب مردم بلوچستان

·                     جنبش مبارزان بلوچستان

·                     جبھه مردم بلوچستان

پنج‌شنبه  ۲۵ بهمن ۱٣٨۶ -  14 February 2008