با پوزش از بازديد کنندگان و خصوصأ آنهايى که به آدرس
 
info@balochunitedfront.org

ايميل فرستاده اند. آدرس ايميل بدون آگاهى ما حک شده بوده و ايميلها به مدت چندين ماه به يک ايميل ديگر فرستاده ميشده و به دست ما نرسيده٬ اما اکنون اين مشکل حال شده و آدرس ايميل مجددأ کار ميکند.
 

مديريت وبسايت
جبهه متحد بلوچستان جمهوريخواهان فدرال