پیام شادباش به سومین کنگره حزب همبستگی دمکراتیک اهواز

رفقا و همرزمان گراهی – جبهه متحد بلوچستان (جمخوری خواهان) بر گزاری سومین کنگره حزبتان را ضمن ایثار شادباش ترین درودها تبریک گفته و در شرایطی که فرزندان ملت عرب اهواز و سایر ملتها شدیدترین ستمها را از طرف جمهوری اسلامی متحمل می شوند، آرزو داریم که بند بند مصوبات کنگره اتان راهگشای راهی باشد که همه ما مشترکاء رهروان آنیم.

رفقای گرامی وجود حزب شما انگیزهها و امیدهای ما را در در راه رسیدن به رفع ستم ملی از ملیتهای ایران قوی تر و تابناکتر نموده است ، چرا ما در جغرافیای میهنمان ایران درد مشترکی را فریاد می کنیم که درمان آن بدون وحدت و هماهنگی هر گز میسر نمی شود ، امیدواریم حرکت متحدانه ما در کنگره ملیتهای ایران فدرال بتواند مشکلهای گذشته را جبران نموده و همه ملتهای ایران را در راه بر قراری یک ایران فدرال که همه ملیتهای تحت ستم و ستمدیده با حقوق برابرملی در کنار هم و دوشا دوش هم زندگی سعادتمند، مدرن و نوینی را آغاز نمایند.

در پایان یک بار دیگربرگزاری و موفقیت کنگره اتان را به ملت عرب اهواز و تک تک اعضاء و رهبری حزب همبستگی دمکراتیک اهواز تبریک می گوئیم.

پیروز باد همبستگی ملی ملیتهای ایران در کنگره ملیتهای ایران فدرال

جبهه متحد بلوچستان-جمهوری خواهان فدرال

17/08/2007