بيانيه در مورد روز شهید الاحواز

 

بيانيه در مورد روز شهید الاحواز
بعد از مشورت زیاد با احزاب محترم احوازی در مورد اختیار روز شهید احواز و بخاطر اینکه کلیه احزاب و قوای احوازی این روز را به رسمیت بشناسند و هر ساله شهدای الاحواز را در یک روز بیاد اورند. در نیتجه این مشورتها چهارشنبه سیاه ((کشتار محمره )) مصادف با 29 می هر سال که در ان تعداد زیادی از فرزندان احواز به شهادت رسیدند به عنوان روز شهید احواز به رسمیت شناخته شد .
بر کلیه فرزندان احواز است که این روز را هر ساله با یاد شهدای احواز و با شرح جرائم اشغالگران بر احواز برگزار کنند .و بر فرزندان احواز چه در داخل و چه در خارج از وطن اشغال شده هر ساله راس ساعت 12 ظهر به وقت احواز به خواندن فاتحه بر روح شهدای احواز بپردازند . همچنین باید در این روز از کلیه قدرات خود استفاده کرده و به نوشتن بیانیه ها و از کلیه وسائل خبری استفاده کنیم و به انجام نشستها اقدام کنیم و با هر وسیله ای که می توانیم این روز را هر ساله بیاد بیاوریم تا بعنوان یک روز ملی در بین کلیه فرزندان الاحواز جا بیفتد و با این کار برای همیشه شهدای الاحواز در اذهان ملت الاحواز جاویدان باقی بمانند .

محسن سالم باوی و عماد سالم باوی

16/04/2009


--
سايت هاى جبهه
فارسی www.alahwaz.com
عربى www.alahwaz.org