مبارزہ سیاسی  یا ترور و گروگانگیری؟

ھمیھنان گرامی٬ مردم رزمندہ بلوچ!

حکومت اسلامی ملایان حاکم برایران، با اعمال دیکتاتوری سی ساله در کشور، بستن مطبوعات آزاد ، ممنوعیت فعالیت احزاب وسازمانھای سیاسی وسندیکاھای صنفی و کارگری کشورعملا مبارزہ مردم کشور را در تمامیت آن به ویژہ درمناطق ملی (خلقی) مانند بلوچستان  به انحراف کشاندہ است.

ھمیھنان گرامی ! ما بارھا اعلام کردہ ایم که  احزاب وسازمانھای سیاسی مردم بلوچ ونیروھای سیاسی جدی بلوچ ، سالھاست که به مبارزہ سیاسی و مدرن روی آوردہ ،احقاق حقوق ملی خویش را در کنار یکدیگر ومتحدانه به شیوہ سیاسی و مدرن به پیش میبرند.

خلق بلوچ  ورھبران سیاسی جنبش ملی آن  ازھمان ابتدای شکستن دیکتاتوری شاہ  مبارزہ ای خستگی ناپزیر و سیاسی را برعلیه دیکتاتوری ملایان حاکم بر ایران بنیان نھادند. اما حکومت ملایان با ایجاد یک گروہ تروریستی درسپاہ پاسداران زاھدان وترور و اعدام رھبران سازمان  ھای سیاسی بلوچ و غير بلوچ، نشان داد که به جز ترور مخالفین و اعمال خشونت واعدام  دسته جمعی سیاسیون بلوچ  راہ دیگری نمی شناسد.

رژیم ملایان در بلوچستان، بارھا و بارھا از بلوچھای مخالف خود، گروگانگیری نمودہ است از جمله در حادثه ترور بزرگترین سرمایه  دا رسیاسی جامعه بلوچ، شھید حاج بلوچ خان اسماعیل زھی، توسط سپاہ پاسداران، زنان معصوم و بچه هاى خردسال بلوچ را  با تمامی حساسیت مردم  آن سامان ، وحشیانه گروگان گرفت.  

 پس از آن گروگانگیری ناموسی  بود که فرزندان آن شھید و مبارزان بلوچ، جمعی از نظامیان رژیم را به تلافی آن عمل شنیع قرون وسطائی و ضد انسانى سپاه پاسدران و ولايت مطلقه فقيه٬ گروگان گرفته به کوه هاى بلوچستان که دژ نفوذ ناپذير بلوچستان است٬ بردند که با واسطه گری علماى سنى بلوچ و پشيمانى ملایان رژیم قرون وسطايى و صفوى صفت ولايت فقيه ، فرزندان رشید بلوچ با حفظ
و احترام به انسانيت٬ بشر و هم نوع دوستى٬  بدون ھیچ آزاری آنھا را آزاد ساختند
.

ھموطنان گرامی!
ھمینطور که می بینید این رژیم قرون وسطائی و ولايت مطلقه فقيه صفوى و عقب ماندہ ملایان است که با رواج دادن ترور٬ حملات انتهارى و گرونگانگیری٬ آغاز گر این راہ انحرافی در مبارزات مردم بودہ است
.
اینک باید نیز در بسیاری از مناتق کشور ھمان درو کند که خود دیروز کاشته وآبیاری نمودہ است
. رژیم ملایان سی سال است که با بستن سازمانھا و ارگانھای خبری مردم بلوچ ، اعدام و ترور نیروھای سیاسی بلوچ ، با بستن سایت ھای  انترنتی جامعه و اعدام مبارزان مدنی از جمله اولين شهيد وبلاګ نويس و روزنامه نګار سايبرى ايران٬ یعقوب  مھر نھاد ، و با اجرای احکام قرون وسطائی دست و پا بریدن چپ و راست جوانان بلوچ ، راہ را برای ھر گونه و ھر شیوہ ای از مبارازات سیاسی و فعاليتهاى مدنى و کمک به همنوعان ايران را بسته است.

حال که رژیم، نسل اول فعالین سیاسی بلوچ را به جوخه ھای اعدام سپردہ ، فعالیت تمامی احزاب وسازمانھای سیاسی بلوچ را ممنوع نمودہ است ،انتظار دارد که جامعه در سکون و سکوت مطلق رھا شود؟ و حوادثی ازقبیل دیروز سرباز و امروزجادہ چابھار ھم رخ ندھد؟.زھی خیال باطل و واھی .

اینک جا دارد از مغزھای حجرہ ای ملایان صفوى حاکم بر ایران پرسیدہ شود :اگر جبھه متحد بلوچستان ايران  و سایر نیروهای سیاسی بلوچ در کشور اجازہ فعالیت داشتند ھر گز چنین حوادثی در بلوچستان رخ میداد؟
قطعا پاسخ منفی است
.چرا که در تمامی دورہ فعالیت جنبش آزادى خواهى و ملى بلوچستان٬ حتی یک مورد ازاین گونه حوادث اتفاق نمی افتاد .بلکه بر عکس همه نیروھای سیاسی بلوچ درھمان گام نخست فعالیت ھای خویش. دستجات مسلح خلقی و مبارزین چریک بلوچ را به سوی سازمان گرائی سیاسی جلب نمودہ٬ جنبش را از ادامه حرکات انحرافی ومبارزات انحرافی نجات دادند. نمونه گویای آن سرنوشت شھید رحیم زردکوھی بود که نام آورترین مبارزہ چریکی جامعه ما بود .

ھمیھنان رزمندہ وآزادیخواہ کشور٬ جبھه متحد بلوچستان ایران یک بار دیگر اعلام میداراد که مسئولیت تمامی چنین حرکاتی در بلوچستان و یا درھر گوشه از ايران به بند کشیدہ ما سران و ملایان حاکم بر ایران ھستند که راہ را برھر گونه مبارزہ سیاسی قانونی و مدرن بسته اند.
ما
باردیگر ھرگونه ترورسیم و گروگانگیری دولتی و غیردولتی را قویا محکوم کردہ و رد مینمائیم از مبارزین و نیروھای رزمندہ بلوچ میخواهیم تا به سازماندھی سیاسی پرداخته و با پیوستن به سازمانھای سیاسی موجود خود ،جنبش ملی را یاری رسانند.

جوانان رشید و مبارزین راستین بلوچ !
 حرکات کور انتھاری ، ترور و گروگانگیری ھای ازین دست به
تجربه تاریخی سالھای اخیر ،در جوامع بین المملی ھمیشه به نفع رژیم و تبلیغات او تمام شدہ است.

لذا باید دقت کرد تا در دام گستردہ رژیم نیفتادہ و جنبش بزرگ ملی مان را با چنین عملیاتی خدشه دار ننمائید.
پیروز باد جنبش سراسری فدرالیستی ایران٬ سرفراز باد اتحاد خلقای در بند ایران.     

جبهه متحد بلوچستان ایران
"جمھوریخواھان فدرال "