اطلاعات جنبش دموکراسى و اعتراض به تقلبات انتخابات رياست جمهورى مردم ايران به طرق زير قابل دسترس مى باشد:
 

چونکه دولت ايران و احمدى نژاد و ولايت فقيه همه امکانات ارتباطى با ايران از جمله تلويزيون٬ راديو٬ انترنت٬ تلفن همراه٬ تلفن عادى٬ را قطع کرده است٬ امکانات انترنتى زير براى داخل و خارج از ايران از طرف جامعه جهانى براى حمايت از جنبش مردم ايران فراهم شده است:
اين اطلاعات لحظه به لحظه از داخل ايران از طرف مردم فرستاده ميشوند٬ اطلاعات حاوى اخبار جنبش٬ درگيريهاى مردم با بسيج٬ نيروى انتظامى٬ لباس شخصى ها٬ دستورالعمل مقاومت٬ تاکتيکهاى مقاومت و جنگ و گريز با لباس شخصى ها و بسيج٬ محل تجمع مردم٬ درمان زخمى شدگان٬ تشکيل ستادهاى کمک به مردم بر عليه باسيج و لباس شخصى ها٬ رساندن کمک به جنبش مقاومت٬ تظاهرات٬ در خواست تمرد نيروهاى مسلح٬ و در خواستهاى رهبران جنبش مدنى است.

تويتير-twitter :

اين جا را کليک کرده و يک آدى مجانى درست کنيد و بعد در قسمت جستجو(سمت راست) کلمه iranelection#  داخل کنيد بعد از دريافت صفحه٬  براى اطلاعات لحظه به لحظه قسمت "refesh" را کليک کنيد.  نمونه اى که براى refresh مشاهده خواهيد کرد اين است "1397 more results since you started searching. Refresh to see them. "
لينک تويتير: http://twitter.com

  Facebook :    فيس بوک:     www.facebook.com  براى انتخابات ايران جستجو کنيد.
 

آى رپورت دأت کام : www.ireport.com   حاوى مطالب لحظه به لحظه بدون ٽبت نام و آى دى up-to-date information about Iran without sign up
سى ان ان :  CNN  : www.cnn.com/iran  و يا http://www.cnn.com/SPECIALS/2009/iran.elections/
سى ان ان نقش عمده اى در انتشار مطالب لحظه به لحظه ايران ايفا ميکند. CNN has taken the lead active role in reporting about Iranian election and uprising in Iran.

  صداى جهان براى عدالت : global voice for justice  http://www.globalvoicesforjustice.org/index.php
 

 

در پايان مواظب باشيد که آدى شما را بسيج و سپاه ندزدد٬ و بسيج و سپاه هم در تويتير و فيسبوک براى ارائه اطلاعات غلط و شکست جنبش اقدام به درست کردن آدى هايى کرده اند که تظاهر تعلق به جنبش ميکنند تا جنبش را دچار واهمه و سرگيجى کنند.