ی юی ی ی 
۱- یی Ș ی юی ی ی ( ی)
۲- Ș ی юی ی ی  ( ی)
۳- Ș ی юی ی ی ی  ( ی)
۴- Ș ی юی ی ی ( ی)
۵- Ș ی юی ی "ی ی" ی ( ی)
۶- ی юی ی ی ی ی (  ۱ ی ǘ)
۷- - ی юی ی ی ی ی ( ۲ ی ǘ


ی : "" ی " 䐍ی" یϐ یپاسخ بھ جنگ افروزی قومی و پی‌آمدهای هولناک آن 
ǘ ǘ ﷲ
سکوت مرگبار اپوزيسيون داخل و خارج از کشور و اصلاح طلبان حکومتى در مقابل قتل عام مردم بلوچ در ايران
چرا نظام جمھورىدموکراتيک مشروطھ بجاى دموکراسى عام يا نظام مشروطھ پادشاھى؟
فدراليسم کاربردى
گروگانگيرى اتباع خارجى در سيستان و بلوچستان و در ايران

 amnesty international - Iran Human Rights Abuses against ‎the Baluchi Minority
مقاومت مسلحانه يا مبارزه مسلحانه
ديوار تبعيض و آپارتايد و تقسيم بلوچ‏
نگاھى به حاکميت ملى‏
People resetence movement of Iran -
Response to Amnesty Internationals report on Balochistan

فرھنگ توطئه و نھادينه شدن آن در بلوچستان و ايران‏
حقوق مدنی
شرمی از مظلمه خون سیاووش يا مظلوم نمايى شوونيسم
Amnesty International condemns new wave of executions
محکومیت موج جدید اعدام ها در ایران توسط عفو بین الملل
سخنی با آقای امینی: شرمی از مظلمه خون سیاووش!‏

خلاصه ای از بیوگرافی دادشاه

دادشاه قھرمان ننگ و نابودى

Ӂ ?