اطلاعية كميسيون تبليغات حزب دمكرات كردستان ايران

بةاطلاع عموم مردم آزاديخواة ايران بويذة مردم مبارز كردستان و نيز افكار عمومى جهانى مىرساند كة بدنبال اعلام اعتصاب عمومى در كردستان ايران از سوى حزب دمكرات كردستان ايران بمناسبت 22 تيرماة امسال بيستدومين سالروز ترور دكتر عبدالرحمن قاسملوو و بهدف ابراز تنفر از تروريزمى دولتى جمهورى اسلامى و در همانحال طراميداشت ياد دكتر قاسملوو، رذيم جمهورى اسلامى با اطلاع از آمادطى مردم كردستان جهت استقبال از اين فراخوان، زنجيرة اقداماتى خرابكارانة و شدت عمل نسبت بة مردم كردستان را بمنظور ثيشطيرى از اين حركت اعتراضى در ثيش طرفتة است: كة اعزام نيروهاى نظامى، انتظامى و اطلاعاتى بيشتر و اسقرار آنها در شهرها و اذيت مردم جمعآورى ستلايت از منازل در شهرها و روستاها جلب اصناف و بازاريان بة مركز اطلاعات و نهادهاى سركوبطرء تهديد آنها در صورت تعطيلى بازار در روز ضهارشنبة، فراخواندن فعالان مدنى و اخطار بة آنان جهت خوددارى از تلاش در راستاى اجراى اعتصاب، فرستادن ثارازيت روى فركانس تيشكTV و جلوطيرى از ثخش برنامةهاى اين تلويزيون، اخلال در تلفنهاى تيشك و ثخش برنامةاى انترنتى تيشك TV و مسدود كردن سايت تيشكTV و همضنين اخلال در تلفنها و فاكس  دفتر نمايندطى حزب دمكرات كردستان ايران در ثاريس  را شامل مىطردد.

ما افكار عمومى را از اين رفتار آزاديستيزانة جمهورى اسلامى كة نشانة ضعف و درماندطى اين رذيم در برابر حركتهاى اعتراضى مدنى مىباشد مطلع و آنرا محكوم مىنمايم و از مردم كردستان مىخواهيم علىرغم همة اين تلاشهاى رذيم نسبت بة آنجام اعتصاب خود همضنان جدى و مصمم باشند.

كمسيون تبليغات حزب دمكرات كردستان ايران

12 ذوئيةى 2011ى زايينى

21 تيرماة 1389 خورشيدى