متن سخرانى عزيز بلوچ٬ نماينده "جبهه متحد بلوچستان ايران جمهورى خواهان فدرال" در فنلاند.
 

                                                  زمینھ ھای فدرالیسم درشرایط ایران

ھمیھنان گرامی !

اجازہ دھید پیش از پرداخت ھرچیزی ،از مسئولین انجمن پژوھشگران ایران ونیز ازجناب دکتر لاجوردی وموئسسھ ھنر وبازرگانی اسکاندیناوی وجناب دکتر پارسا سپاسگزاری و قدردانی کردہ باشیم .

انجمن پژوھشگران ایران ھربار با انتخاب بھ ھنگام نیازمندیھای جنبش ملی سراسر کشور واین بار با برگزیدن متد فدرالیسم، برتاباندہ است کھ پیگیر کنندہ راستین روندھا ، نیازمندیھا و درخواست ھا در رویدادھای سخت و دشوار جاری مردم و کشورمان میباشد.

دوستان!

از آنجائیکھ گزینش تئوریک متد فدرالیسم در سیستم سیاسی واداری آیندہ کشور درکنگرہ ملیتھای ایران فدرال برگزیدہ شدہ و ما وبازوئی از پیکرہ آنیم، ازگفتگوی تئوریکی آن درین کنفرانس پرھيز مى کنيم، باشد کھ دیگرباورمندان ودوستداران چنین متدی دررسائی آن مھر ورزیدہ ، بیشتربپردازند. بنا برین با پرداختی کوتاہ ازچگونگی دشواریھای زندگی سیاسی واجتماعی توفان زدہ کشور و برآیندہ درھم کوبندہ آن درآیندہ بسندہ میکنیم.

از آنجائیکھ من بھ نمایندگی یک جبھھ سخن میگویم وامانت داری بجای آوردہ باشم ، ونیز ازآنجائیکھ پارسی زبان مادری من نیست و اززمان کشی جلوگیری شود، متن را روخوانی میکنم.   

ھممیھنان گرامی!

 حاکمیت سی سالھ کاشت ملایان شیعھ درکشور، با برپاداشتن دیکتاتوری دینی ، وبکارگیری شیوہ ھای ترور ودارزدنھای ھای فردی و گروھی نیروھای سیاسی ، با دادن فتوای دینی وبکارگیری یورشھای لشکری ونیروی ھوائی در سرکوب  مردم شھرھای ملیتھای کشورمانند کردستان ،بلوچستان ،اھواز وترکمن صحرا، بستن دروازہ تلاش سازمانھای سیاسی کشور، نابودی ھرگونھ آزادیھای فردی واجتماعی زنان، بستن دفاترسندیکاھای کارگری واصناف، ترورسران ورھبران بھ نام سازمنھا وبزرگان سیاسی در درون و برون از کشور،گسترش کشتارھای زنجیرہ ای ، بستن دست و شکستن قلم تمامی روزنامہ نگاران ونویسندگان میھن، ربودن وبدارکشیدن آنھا، سرکوب چند ین ھنگامہ ای جنبش بزرگ دانشجوئی کشور وبھ دارکشیدن  سران این جنبش، رواج دروغ و کردارھای کودتاگرانھ دربارہ انتخابات فرمایشی خود دردورہ گذشتھ، و دستگیری بسیاری از سران ورھبران جنبش بزرگ  اکنونی سبز پس ازکودتا، بستن دروازہ ھای اقتصادی آزاد وھمخوان با روزگارنوین ،بھ بھانھ دشمنی باامریکائی وصھیونیزم، ھمہ وھمہ درین پرداخت، کوتاہ نشانگر آن است کھ گفتگوی بیشتردربارہ دیکتاتوری وچھرہ ددمنشانھ این رژیم، درچنین کنفرانسھائی تنھاوتنھا میتوانند انشاھای سیاسی خوبی باشند و بس.

 کشور باستانی و چند ملیتی ما در آستانھ سہ ھزارہ میلادی، زیرمھمیز یک حاکمیت تماما چند ین سدہ ای لہ شدہ و ازھرنگاھی رو بھ تلاشی و نابودی است،ماندگاری سی سالہ چنین حاکمیتی زیر کفشک ملایان، ننگ تمامی فرزندان ملیتھای گوناگون این آب و خاک است. اگر ھمہ باورداشتھ باشیم کھ چنین است ، پس باید درجستجوی آنچنان راہ وشیوہ  کار آئی باشیم تا ازین دوزخ، درحساس ترین دوران خود رھائی یابیم .

در پرداخت سیاسی ما،  آنچھ امروز ھمہ باید انجام دھیم ، پاسخ بھ یک چھ باید کرد تاریخی است کھ انجمن پژوھشگران ایران با تلاشی ھنرمندانھ وژرف اکنون آنرا روی میز اپوزسیون جنبش ملی سراسری ایران در یک فراخوانی بزرگ و تمام قراردادہ است.

البتھ ، پاسخ آن نیز برای مردمی کھ درین جغرافیای سیاسی کھن و مشترک زیستھ اند چندان دورازاندیشہ نیست.

چرا کھ گواہ ھای تاریخی بسیار روشنی آنرا میتابانند . مردم کشور تاریخی وھمبند ما ھرکدام در جغرافیای قومی وملیتی خود با زبان ھا و فرھنگھای گوناگون آزادانھ و زیریک حاکمیت سیاسی زمان خود زیستھ اند، گواہ بارز تاریخی آن،  ساتراپھای دورہ ھای کھن ما است. از آنجائی کھ تمامی پدیدہ ھای جھانی از نیروھای ذھنی گرفتھ تا

۲

نمادین در روندی رساگونھ رشد میکنند، آن شیوہ کھن  سیاسی نیز درپروسہ رسائی خود امروز بھ شیوہ فدرالیسم چھرہ برگشادہ است .سیستمی نوین کھ تمامی بشریت نوین در نمودی چند ملیتی و چند زبانی آنرا بھ کار گرفتھ و با

وپیروزمندانھ بھ پیش میبرند . سیستمی کھ درباختر وخاور جھان، کارآئی و توان خود را در گوناگونی بھ اثبات رساندہ وبنام فدرالیسم ،زمینھ ھای ھمبستگی و یگانگی ملی چنین ملیتھائی بودہ است .آلمان فدرال ، آمریکا ،کانادا، سویس وھندوستان پھناوردرھمسایگی ما از نشانھ ھای بارز آن درجھان کنونی ما ھستند .آشکار است کھ ھرکدام ازآنھانیزدارای ویژگیھای ملی وجغرافیائی خویش میباشند .روشن است کھ فدرالیسمِ  فردای ملیتھای ساکنِ این کشور تاریخی نیز نمونھ ایرانی آن خواھد بود.اینکھ فرم ، وقالب آن چھ گونھ خواھد بود وچھ نمادی پیدا میکند امری بسیار ویژہ است کھ نیروھای ویژہ و کارآی سیاسی فردای این ملیتھا  درپذیرشی دمکراتیک، آنرا در کار خواھند گرفت . دشواری ریشہ ای ما: پذیرش بیشترین سازمانھا و نیروھای سیاسی برسرچنین سیستمی میباشد.

 در بارہ دشواری زبان پیوند دھندہ این اقوام در ایرانِ فدرالِ فردا، باید بگوییم کھ: بازرگانی ودادوستد کشور، زبان یگانھ را میخواھد.برین دشواری نیز، گشادگی خردمندانھ ھست.  بدون ھیچ پافشاری قومی باید گفت:  کھ بھ اندیشہ ودر نگاہ ما ،ھر کدام از زبانھای این ملیتھا، کھ شصت درصدد ھمہ مردم شھری وباشندگان ایران را زیرپوشش دانستن ودانستنیھا در می آورد، ھمان زبان باید بھ نام زبان پیوند دھندہ برگزیدہ شود.برای نمونھ اگر کردی ھم اکنون چنین مھمی را بھ سرمنزل مراد میرساند ھمان زبان ، یا زبان ھرقوم دیگری از این اقوام باشد. ارزش گزاری درین بارہ، برابر دانستن این زبانھاست بدون ھیچ امتیازی.    

 از نگاھی ریشہ ای ، ما بھ دنبال گوھرہ وجوھرہ فدرالیسم ھستیم . و درین بارہ ھیچ  گفتنی ای گویا تر ازگفتھ پرجوھرہ وجاودانھ قاسملوی ماندگار نیست کھ گفت :پارلمان درونی ، پلیس شھری نیروی لشکری درونی ، فرھگستان و زبان مادری مان را در دستان خود واگزارید ، نامش را ھرآنچھ چھ میخواھیدد بگذارید.این گفتھ دیروزین قاسملوی بزرگ بھ راستی، چیزی بھ جز ھمان فدرالیسمی کھ امروز کنگرہ ملیتھای ایران فدرال وبسیاری دیگر از احزاب و سازمانھای دمکراتیک ایران پیش کشیدہ اند نیست. جای بسی اندوہ است کھ سازمانھای پیشرو ودمکراتیک میھن مان، با شک ونگرانی بھ چنین کنگرہ ای مینگرند وبھ ھمین روی نیزتا بھ امروز بھ آن نزدیک نشدہ اند. اما خوشبختانھ ،کنگرہ ملیتھای ایران فدرال درنشست سراسری خود در استکھلم آشکاراوبی پردہ ودر کرداری روشن و آشکار ،ھر گونھ جدائی خواھی وخودگزینی رامردود دانستھ واز پذیرش ھربازو نیروئی کھ دیدگاھای آن چنانی دارند سرباززد . کنگرہ با این کردار تاریخی وخردورزانھ خود مشت سنگینی بر یاوہ گویان بی باور بردمکراسی وفدرالیسم کوبید ہ و پردہ ناصافی آن دستھ از نیروھا را کھ بھ کنگرہ از دیدگاھی مشکوکانھ مینگریستند پس زد.

گرامیان!

  آنچھ را کھ امروزباید بھ نیکی و ھوشیارانھ بنگریم ، دانستن روند ددمنشانھ ای است کھ بھ بھا نھ بودن دیکتاتوری ھای دولتی ، نداشتن قانون و بھ زبان ما بلوچھا رھبند،یا نبود شھریوری درین کشورھا ہ بود است. اگرھم فشار و یورشی از بیرون وارد میگردد و میدان زندگی و بودن شرافتمندانھ را تنگتر میکند ، نھ گناہ بیگانگان، بلکھ چنین روشھائی است  کھ زمینھ آن  یورشھا را فراھم میکند ، از باستان گفتھ اند کھ مالت را استوار نگھداروھمسايھ را دزد نکن. تا کے باید ازامپریالیسم جھانی وجھانخواران گلہ کنیم؟چرا این جھان خواران بھ نروژ کوچلو کھ دارای پارلمان دمکراتیک ھست یورش نمی برند ؟ نفت ھم دارد ، خوب وزیادش راھم دارد.

دوستان!

روندی کھ امروز بھ بھانھ ھای گوناگون ، گاہ بھ نام پیشبرد دمکراسی ویا بھ بھانھ سرکوبی نیروھای دینی تندرو طالبانی وبن لادنی انجام میگیرند. دردیدگاھی راستین، ازشکم ھمین دیکتاتوریھا زایش یافتھ اند .

۳

آنچھ امروز بیخ گوش ما ودرمیان ھمسايھ ترین ھمسایگان ما، درعراق وافغانستان و بھ شیوہ ای درپاکستان میگذرد روند بسیار ترسناک و ھولناکی  است کھ خبرخیزش آن ھراز گاھی بھ گوش مانیز میرسد،بیرون آمدہ ازھمین کنش ھاست، نیک نگریم، درین کشورھا ،چھ کسانی و چھ سیستمھائی بر جای بودہ اند ؟

دردا،کھ امروزما نیزبا ھمفکران و ھمکاران بن لادنی و طالبانی مواجہ بودہ و دارای یک حاکمیت دینی تمام ھستیم کھ در کردار، فریاد نابودی کشوری ھمچون اسرائیل راسرمیدھد . بلاھای دردناک کشورھای عراق وافغانستان بھ جز این نیست  کھ :ازشیوہ دیکتاتوری نمونھ صدامی و وکارکردھای دینی تند طالبانی  بیرون جھیدہ اند.اکنون ما نیز بھ  درستی با حاکمیتی دینی ازھمانگونھ رو بروھستیم .حاکمیتی دینی کھ ملیجک ملایان آن، رسما بافریاداتمی شدن ونابودی دولتھا و کشورھای شناختھ شدہ جھان بھ میدان آمدہ است.

ھمیھنان گرامی!

ھمہ این رویدادھای تلخ وجانخراش، آنھم درمیان ھمسايھ ترین ھمسایگان ما، بھ روشنی میگویند کھ:اگربا گذشت وبامھروبزرگواری گاندی _ ماندلا گونھ ،از پل کنيھ ھای دیروزین گزر نکنیم، ودست بھ دست یکدیگر ندادہ وبا گزینش یک فشردہ فرمول سیاسی  کھ دمکراسی شیرازہ بند آن باشد دریک ھمبستگی سیاسی بزرگ گرد ھم نیائیم، تا این سیستم تماما دینی دیکتاتوری و فاشیستی را از میان بر داریم ، آنگاہ از بیگانگان گلہ نکیم کھ چراچنین و چنان کردند ۔

دیکتاتوری حاکم برزندگانی ما، آتش بدست ،بسان دیوانھ ای بی افسار، و ابلہ گونھ ،در پیشگاہ یا بھ گفتھ ما بلوچھا در پئیشجاہ خانھ ھمہ جھان براہ افتادہ است ،آشکار است کھ جھان از خود نگھبانی کردہ سپرتندرستی خویش رابدست میگیرد، ولو آنکھ چنین نگھبانی ای،  زندگی ما را بھ زندگی روزانھ مردم عراق یا افغانستان بدل نماید . خواست زورمندان اگر رسیدن برھستی سرشاراین جغرافیاھاست، سرزمینھای بی خدابُند  بھ مانای بی صاحب، بھترین ماواست، ودرین راہ آشکار است کھ کالبدھای کوچلو  ولقمہ ھای کوچکتر، خردورزانھ ترین گزینش ھاست.وآنھادرین راہ، دارای گزینھ ھای  تاریخی  ارزندہ ای درخاورمیانھ میباشند. حکومتھای شیخ نشین تیرہ ھای گوناگون عربی نمونھ ھای بارزچنین گزینھ ھائی ھستند.بر پايھ چنین پرداخت ھائی  است کھ جبھھ متحد بلوچستان ایران بھ ھمرزمان وھمبستگان خود ھشدار میدھد کھ، پیشبرد مبارزہ ملی و سراسری ما درراہ زدودن دوگانگیھای ھای زبانی ، فرھنگی وسھیم شدن در قدرت سیاسی باید و ھموارہ در ھمکاری وھمدلی با تمامی ملیتھای این جغرافیای ھم پیوند،ازجملہ با ملیت پارس وپارسی زبانان کشورانجام گیرد.

بھ جز این، زندگی ما این ملیتھا دچار جدائی و شکاف  شدہ ، بدل بھ جنگھای درونی خواھد شد، درچنین حالتی ، پیرامون  زندگی ما بھتر ازنابسامانی دیرینھ لبنان نخواھد بود. واگر چنین شود اپوزسیون آزاد امروز، باید بپذیرد کھ میرود تا فردا ، بھ اپوزسیون سیاسی سرشکستھ وگردن نھادہ  مردم عراق  بدل  گردد  .

 برپايھ چنین باوریست کھ جبھھ متحد بلوچستان ایران، درھمشانگی ھمرزمان وھمپیوندھای خود بھ کنگرہ ملیتھای ایران فدرال پیوستھ است. ونیز برمبنای چنین آگاھی  است کھ از سازمانھا و دیگر نمایندگی ھای سیاسی پارسی زبانان و ملیت پارس میخواھد تا بھ ندای کنگرہ ملیتھای ایران فدرال پاسخ پسندیدہ دھند ویا خود با پیشکش کردن  نمونھ ای رساتر ازآنچھ کنگرہ ملیتھای ایران فدرال پیکش نمودہ است گامی بھ جلو بردارند.

جبھھ متحد بلوچستان ایران ھمچنین ازآن نیروھائی کھ در میان ملیتھا، فریاد خود گزیدگی واستقلال سرمیدھند، میخواھد کھ بھ روش برگزیدہ بیشترین نیروھای سیاسی اپوزسیون درونی وسراسری کشور پیوستھ با تک روی خود، زمینھ ناتوانی جنبش بزرگ سراسری ملی را فراھم ننمایند .ما بھ آنھا متذکر میشویم  تا بھ سر نوشت حاکمیتھای کوچک بھ ظاھر مستقل اما بی ارادہ در منطقھ ، مانند اجمان و ام القوین ھا بنگرند .

 

۴

مردم چنین سرزمینھائی اگر چھ درھنگام ھائی کوتاہ ، ھستی مند  ودر آسودگی دیدہ شوند، اما ھستی راستین ھرانسان آزادہ، آزادی ،خود گزینگی  واستقلال اوست.

جبھھ متحد بلوچستان ایران ھمچنین،  از آن دستھ از مردمی کھ بھ نام میھن دوستی  تند روانھ ، ھر گونھ حق خواھی ملی مردم ستمدیدہ درین سرزمینھا را بنام جدائی خواھی تکفیر میکنند و فدرالیسم را برابر با جدائی خواھی برابر میدانند میخواھد ، تا با زیادہ روی کور خود،  خون در آسیاب تند گرایان این ملیتھا نریزند.

ھمرزمان گرامی و باشندگان نیکدل  !

 اجازہ دھید درپایان بگوییم کھ :  کنگرہ ملیتھای ایران فدرال،  کنگرہ ای ارادہ گرایانھ وفردی ، پدیدہ ای من درآوردی وچیزی دردم ھست یافتھ نیست، بلکھ یک ھستی راستین و تاریخی است کھ سردر مبارزات تاریخی و دیرینھ این ملییتھا دارد.برآمدہ ازدل دو حکومت مترقی دردو گوشہ از جغرافیای کشور بودہ است و خوشبختانھ ھردو نیز بھ این جغرافیای سیاسی وفادار بودہ اند.ازپیش کشندگان : شعار دمکراسی برای ایران و خودمختاری برای کردستان و سایر ملیتھای کشوربودہ اند . کنگرہ ملیتھای ایران فدرال کھ ما نیزباسک وبازوئی ازآن بشمارمیرویم ، باگوھرہ خواستھای ریشہ ای اپوزسیون پیشروسراسر کشور با فریاد: ایران ، دموکراسی ، فدرالیسم حقوق بشروسکولاریزم  درھمدلی وھمپیوندی است و ھمہ رادر راستای یک ھمبستگی سیاسی ودمکراتیک برای شکستن استبداد وحاکم کردن دمکراسی در کشورفرامیخواند.

درین راہ آشکار است کھ  ھمپوندان مان، آن سازمانھائی ازاپوزسیون خواھند بود کھ درگام نخست: بھ دمکراسی ، فدرالیسم و حاکمیت غیرمتمرکز باورمند باشند. راہ آھن تیزرو کنگرہ ملیتھای ایران فدرال ،دربرپائی ایرانی فدرال ودمکراتیک از شاھراہ و دالان روشن فدرالیسم نوین مردم و دول پیشروامروزین جھان میگزرد.

برجا بادھمبستگی ملی ھمہ خلقھای ایران درنابودی استبداد وبرپائی دمکراسی درایران

پیروز باد راہ کنگرہ ملیتھای ایران فدرال درایجاد ایرانی فدرال ودمکراتیک

                                                    جبھھ متحد بلوچستان ایران _ جمھوریخواھان

                                                                عزیز بلوچ ۱_۱۱_۲۱۰