اعلاميه مشترک "بلوچستان ءِ راجى زرمبش" و"حزب مردم بلوچستان"

با اعتقاد راسخ به آزادى بيان و آزادى كامل بحث و انتقاد از برنامه و نظرات سياسى دو تشكيلات مذكور بدينوسيله توجه خوانندگان را به نكات زير جلب مى نماييم:
اخيرأ نوشته هايى ازجانب بعضى ازفعالين سياسى بلوچ بانام ھاى مستعار در وبسايت ھاى مختلف پخش شده است كه در آنها نطرات انتقادى مختلفى در مورد ديدگاهها و برنامه دو تشكل اظهار شده است. با احترام كامل به حق نظردهندگان اعلام مى نماييم كه نظرات منتشره نبايد به حساب موضعگيرى ھاى رسمى و سياسى "زرمبش" و"حزب" در مقابل يکديگر به حساب آيد۔
در بيشتر اين نوشته ھا که به خوانندگان چنين القاء ميشود که نويسندگان پنھان در پشت نامھاى مستعار از افراد تشکيلاتى اين دو تشکل ميباشند٬ بعضاً داراى نظرھاى غيرمسئولانه و دورازديالوگ سياسى سازنده براى مبارزه ملى مترقى ميباشند۔
ازدوستان وھواداران "حزب" و"زرمبش" تقاضا ميگردد که دراين موقعيت حساس٬ بيش ازپيش درجھت دوستى ونزديکى واتحاد و يگانگى طيف ھاى مختلف از مبارزان ملى و مترقى بلوچستان کوشش نمايند و خود را در دام بحثهاى نفاق افكنانه كه هدفى جزايجاد شکاف و دورى بيشتربين جريانھا و فعالين سياسى بلوچستان ندارند نيفکنند۔
لازم به ياد آورى است که اگر"زرمبش" و"حزب" نظر ياانتقادى نسبت به مواضع ويا سياستھاى مبارزاتى ھمديگرداشته باشند حتمأ آن را با مسئوليت کامل و با آرم و نام "زرمبش" و "حزب" و يا تحت نام افراد فعال و شناخته شده خود در سطح جنبش منتشر خواھند نمود.

حزب مردم بلوچستان
بلوچستانءِراجى زرمبش
14/8/2009