شگرد ادبى ديوانسالاران ايرانى و لابى ولايت فقيه

اخيرأ ادبيات ديوان سالاران ايرانى و لابى بين المللى ولايت فقيه تغيير کرده است٬ وظايف سپاه پاسداران را در ادبيات خود تغيير داده اند و تعريف وظايف سپاه پاسداران انقلاب اسلامى را نيز تغيير داده اند.

ھمه ميدانند که نظاميان سپاه پاسداران انقلاب اسلامى سرباز وظيفه نيستند بلکه کارمندان حقوق بگير دولت و سرکوبگران ملت ايران ھستند٬ در  بسيج نيز نيروى سرباز وظيفه وجود ندارد٬ ولى در گزارشات رسانه ھاى ايران و بى بى س فارسى٬ به سپاه پاسداران و افرادى که در گروگان جنبش مقاومت مردمى جنداﷲ ھستند ھم اکنون سرباز خطاب ميشود.
چه چيزى باعث شده که ادبيات ديوان سالاران ايرانى و لابى ولايت فقيه تغيير کند.

تأثير گذارى بر آراء عمومى و حمايت مردمى براى ولايت فقيه و دولت ايران بسيار مھم است و روانشناسى

روحانيون حکم ميکند که براى حمايت مردم و بسيج مردم بر عليه فعاليتھاى جنبش مقاومت مردمى جنداﷲ و

بسيج مردم بر عليه فعاليتھاى سياسى مسالمت آميز مرز بين فعاليتھاى مسالمت آميز سياسى را مخدوش کند و

حتى فعاليتھاى مدنى مسالمت آميز را از اين طريق مھار کند. از اين رو ولايت فقيه تبليغات گسترده اى را براى تأثير گذارى بر  مردم ايران و افکار جھانى بکار انداخته است. بدين دليل است که اعضاء سپاه پاسداران در گروگان جنداﷲ را سرباز خطاب ميکنند زيرا بيشتر مردم از سپاه پاسداران دلخوشى ندارند و در مقابل سربازان وظيفه جگر گوشه ھاى ھمه ملت ايران ھستنند. بلند گوى جمھورى اسلامى ايران در لندن راديوى بى بى سى فارسى که در انحصار اطلاعات جمھورى اسلامى ايران در آمده است به گسترش تبليغات ولايت فقيه کمک ميکند. تبليغات ولايت فقيه در اين راستا موفقيتھايى داشته است که بعضى از روزنامه نگاران ايرانى اخيرأ مقالات تندى را بر عليه مبارزات جنبش مقاومت مردمى نوشته اند و کشتار مردم بلوچ بدست پاسداران و بسيج را بکلى ناديدة گرفته اند.

اگرچه در گذشته اعدام و کشتار بلوچھا در سيستان و بلوچستان بدست پاسداران و بسيجيان عکس العملى از طرف روزنامه نگاران و بنگاھاى خبرى خارج از کشور ايرانى به ھمراه نداشته است ولى اقدامات تبليغاتى اخير

دولت جمھورى اسلامى ايران باعث شده که حتى بعضى از اپوزيسيون خارج از کشور لبه تيز انتقادات خودرا متوجه بلوچھاى بيگناه کنند. اين بيگانگى ديوان سالاران ايرانى با حقوق شھروندى بلوچ ايرانى نگران کننده است و انتظار ميرود که حتى اگر انقلابى در ايران صورت گيرد و تغييرى در ساختار حکومتى ايران به وجود بيايد حقوق شھروندى بلوچھا ناديده گرفته خواھد شد. اپوزيسيون بلوچ بايد ھوشيارانه عمل کند و اين ضرورت ايجاد شده است که اپوزيسيون بلوچ فعالانه اقدامات تبليغاتى ولايت فقيه و ديوان سالاران ايرانى را جواب دھد. اگرچه خنثى کردن تبليغات مسموم کننده ديوان سالاران ايرانى تقريبأ غير ممکن است ولى  مواضع مبارزات بلوچھا براى دستيابى به حقوق شھروندى بايد به اراء عمومى توضيح داده شود.

اکنون اعدام بلوچھاى بيگناه٬ کشتار مرزنشينان بلوچ و جناياتى را که به دست پاسداران و بسيج در بلوچستان انجام ميگيرد بکلى نديده گرفته ميشود زيرا تبليغات دروغين ديوانسالاران ايرانى و ولايت فقيه پاسداران جنايکار را سرباز قلمداد ميکنند.  سربازان وطن پاسدار جنايتکار نيستند و نبايد دروغھاى ولايت فقيه را باور کرد.

براى ديدن ادبيات بى بى سى فارسى اين لينک را ببينيد. http://www.bbc.co.uk/persian/iran/story/2008/06/080623_si-kidnapped-soldiers.shtml

 

پيام اميد

 

June 2008