Ferbruary 15, 2010

 

Congress of Nationalities for a Federal Iran
Democracy ● Freedom ● Pluralism
www.iranfederal.org

CNFI
P.O. Box 13022
103 01 Stockholm
Sweden
Tel: +46 739343724
Fax: +46 8 43 75 97 37

 

کنگره ملیهای ایران فدرال که خود را همچون بخش جدائی ناپذیر جنبش دموکراسی خواهی و تبعیض ستیزی همه مردمان مبارز ایران علیه استبداد مذهبی حاکم می داند، معتقد است که تحقق و استقرار دموکراسی درایران، همچنانکه بدون رفع تبعیض جنسی (نابرابری زن با مرد) و رفع تبعیض فرهنگی، مذهبی، زبانی، ملی و قومی ساکنین ایران ناممکن است، همانطور هم بدون جدائی دین از دولت و حکومت و تامین آزادی دین و زبان، و فکر بیان، و وجدان واعتقاد سیاسی امکان پذیر نمی باشد.
در آستانه هفتمین اجلاس نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در شهر ژنو(پانزدهم فوریه 2010) جهت بررسی نقض مداوم حقوق بشر از طرف حکومت جمهوری اسلامی در ایران، ما اعضای کنگره ملیتهای ایران فدرال امروز در ژنو جمع شده ایم تا به جهانیان اعلام داریم که:
1- در اسرع وقت اعدام های سیاسی از ملیتها و مذاهب و ادیان و همۀ مخالفان عقیدتی باید موقوف شود.
2- آزادی تمام زندانیان سیاسی اعم از فعالان ملیتها و عقاید سیاسی و دینی و به خصوص کسانی که در جنبش آزادیخواهی ونا برابری ستیزی کنونی گرفتار شده و دچار شکنجه ها و تجاوزات روحی و جسمی شده اند.
3- محکومیت جمهوری اسلامی به خاطر قوانین تبعیض آمیز جنسی علیه زنان که نصف جمعیت کشور را شامل میشوند.
4- محکومیت جمهوری اسلامی به خاطر قوانین تبعیض آمیز فرهنگی در مورد عدم آموزش زبان مادری برای کودکان و دانش آموزان غیر فارسی زبان.
5- محکومیت جمهوری اسلامی به خاطر قوانین تبعیض آمیز مذهبی در مورد اقلیتهای مذهبی و دینی در ایران.
6- محکومیت جمهوری اسلامی به خاطر شکنجه و تجاوز جنسی به زن و مرد در زندانها.
7- محکومیت جمهوری اسلامی به خاطر استقرار شرایط نظامی و امنیتی در استانها و مناطق غیر فارسی زبان.
8- پایان دادن به خشونت وسرکوب مضاعف ملیتهای بلوچ، ترک، ترکمن، عرب، کرد و لر و دیگر اقوام.
9- کنگره ملیتهای ایران فدرال تعیین گزارشگر ویژه از طرف شورای حقوق بشر سازمان ملل واعزام فوری او برای بررسی حقوق بشر در ایران را خواستار است.