گرچه فرهادیم بسختی جان براید باک نیست                                     (

                                                   بس خکایتهای شیرین بازمیما ند زما )

 باعرض تسلیت وتبریک به خانواده بزرگ  یعقوب مهرنهاد شهید راه ازادگی وسرفرازی ملت مظلوم بلوچستان این نهال برومند میرفت که برنامه مقدس واهداف عدالت گسترش بلوچستان را فرا گیرد ولی دشمن زبون جنایتکارتاب تخمل این انسان ازادی خواه وازادی طلب را نیا ورد ودر نهایت سفاکی ودد منشی مورد بغض وخسد دژخیمان از خدا بی خبرقرارگرفت

 واین سمبل انسا نیت ومظهرمهردوستی را دستگیر وپس از یک سال نیم

 زجر شکنجه بجرم نا کرده وبا بر چسبهای همیشه اماده که در استین ملایان به وفور یافت میشود در سخر گاه روز چهاردهم امرداد ماه 1387 شمسی  

درمحوط زندان مرکزی زاهدان همراه با همرزمش اقای عبدالناصرطاهری بداراویخته میشوند   وبا این عمل شنیع ادمکشان رژیم

قلب میلیونها بلوچ وانسانهای ازاده را درسرتا سرجهان بدرد میاورند که بااعتراضات گسترده مردمی در داخل وحارج از کشورمواجه میشود ولی رژیم ابروباخته هیچ پروائی واخترامی بخقوق انسانی واعتراضات جهانی ندارد ومقاصد شوم وویرانگر خود را جهت تثبیت نمودن خکومت قرون وسطائیش دنبال میکند مردم بلوچستان قتل مهرنهاد وهزاران مهر نهاد دیگررا   بخساب ولایت مداران پلید ودروغگویان ریا کار زابلی میدانند مزدوران باید بدانند ویقین داشته باشند روز انتقام بسیار نزدیک است وبقول شاعر که میگوید

( ان چنان گرم است بازار مقافات عمل = گردوچشم بینا کنی هرروز روزمخشراست)       فریب خوردگان فرومایه بدانند سر زمین راد مردان بلوچ برای جنایت کاران صحرای مخشر خواهد شد وروز پس دادن خساب کتاب فرا خواهد رسید وبدون تردید سایه شوم ولایت

ازسرانها برداشته خواهد شد وای بر ان روزی که زابلی مزدور در بدر بدنبا ل سوراخ موشی بگردد

البته روی سخن با زابلهای است که خود را ولایتمدارمیدانند همان زابلیهای که از باده ولایت سرمست میباشند وجدان و انسا نیت را زیر پا گذاشته اند و ساز جدای بلوچ زابلی را که قرنها  با مسا لمت وبرادری درکنارهم زندگی میکردند بصدا در اورده اند                                   نه زابلهای با شرافتی که خیثیت وابروی خود را نفروختند                                                

بهرجهت مردم بلوچستان هرچه می کشند ازد ست همین کفتارهای زابلی است برهمه ما واضح روشن است که قاتل اصلی مهرنهاد ومهرنهاد های بلوچستان دهمرده وشهریاری کثیف ومنفور  میبا شند ملا ومزدوران زابلیش یقین بدانند مجازات سختی درانتظارانها ونسلهای انها است

و به این مثل معروف بلوچی باور داشته باشند که میگویند ( خون بلوچا نی تا هزار سا لنت)

اعدام مهر نهاد بمردم با غیرت بلوچستان اموخت که راهی بجزاز یک نبرد ومسلخانه راه دومی وجود ندارد و عجز والتماس و فعالیتهای مدنی تاکنون با این رژیم اثری وثمری نداشته

میگویند ( اظهارعجز پیش ستمگر زابلهی است = اشک کباب باعث طغیان اتش است)

چون هدف این خکومت نا بکار پاکسازی قومی ونسل کشی دربلوچستان میباشد ادمکشان در مدت سی سال خکومتشان نشان داده اند که هیچ اخترامی به خقوق بشر وفعالیتهای مدنی قایل نیستند  چون درمکتب ومسلک شان قتل وخون ریزی مطرخ است                                      ودر نهایت راه هرگونه سازش ومدارا وفعالیتهای مدنی رادر بلوچستان همراه مهر نهاد بدار زدند وثابت نمودند با این رژیم  نمیشود با زبان مسالمت گفتگو کرد گویا فقط  با زیان روسی  میشود مطالبات سیاسی وخقوق شهروندی خود را مطالبه نمود چون ملا ومزدورانش تنها به ان زبان اشنا هستند وزبان اقوام ایرانی برایشان قابل فهم درک نیست  تنها میتوان با زبان روسی گرفتاریهای خود را مطرخ نمود یعنی با زبان کلانشیکف که بلوچها تا خدودی به ان اشنائی دارندواز اوایل انقلاب وتا به امروز این گفتگوها بزبان روسی بطور مداوم ولی پراکنده هر زمان در گوشه ای از بلوچستان با قبیله ای ویا گروههای ادامه داشته وتا پایان عمررژیم ادامه خواهد داشت بلوچها به اسلخه کلانشیکف که ساخت روسیه میباشد( سی تیرهم میگویند)           ودرمیان مردم رایج است که با ملا فقط میشود بزبان روسی صحبت کرد

حلاصه مردم بلوچستان طریقه گفتگورا با ملایان ومزدورانش اموخته اند                             واینک یاد اورمیشوم که ملت بزرگ ایران فراموش نکنند همین ملا ها بودند که درزمان خکومت فتحعلیشاه قاجار فتوای جهاد برعلیه همسایه مهربان خود روسیه صادر نمودند           وهمسایه مهر ورزهم تنها کاری که کرد تعداد هیجده شهر اباد  را در قفقازبرای همشیه ازایران جدا نمود واکنون زخمت تهیه نان و اب برق رابرای مردم ان جا ازدوش دولت مهرورز   اخمدی نژاد برداشته بنظرم برای اهالی ان مناطق جای شکرش باقی است که منتظر دریافت کمکهای کمیته امداد امام نیستند ملت ایران بخوبی باید توجه داشته باشد این همان اخوندهای

ایران برباد دهی هستند که متائسفانه امروز بحکومت هم رسیده اند خود را قیوم وولی امرملت ایران میداند وبر کسی پوشیده نیست که باچه بی پروائی دارند به  شرف وغیرت وسرمایه ایرانی تجاوز میکنند وان را بحراج گذاشته اند وایرانیانی که مدعی وطن پرستی هستند ازنتیجه فتوای اخوندهای زمان فتخعلیشاه بیاموزند واعمال ورفتارخکومت ملایان را با اقوام ایرانی وبقول انها اقلیتهای ملی ومذهبی را مد نظر داشته باشند واز عواقب ان نگران باشند          ضمنا اپوزیسیون حارج از کشوراز اعدام مهرنهادوسرکوبهای بی وقفه  رژیم دربلوچستان ان طوریکه انتظار میرفت از خود تا کنون عکس العملی نشان نداده اند شاید تبلیغات رژیم درمورد بلوج بلو چستان درانها اثرنموده وبه شایعات کذب وبر چسبهای دروغینی مثل قاچاقچی وتجزیه طلب وووراباور نموده اند وشاید بهمین حاطرمهر سکوت  بر لب زده اندمردم بلوچستان سرکوبهای رژیم وسکوت وبی تفاوتیهای اپوزیسیون را یکسان تلقی میکنند                       ضمنا مردم خق شناس بلوچستان تنها خود را مدیون انسانی بزرگ وازاد منش بنام                 ( دکترعلیرضا نوری زاده ) میدانند

ودرپایان بروخ پر فتوخ یعقوب مهرنهاد وهمه شهیدان راه ازادی درود می فرستم نام مهرنهاد ومهر نهاد ها بدون شک  زینت بخش تاریخ پرافتخار بلوچستان قهرمان پرورحواهد شد  

     ( هر گز نمیرد انکه دلش زنده شد به عشق = ثبت است بر جریده عالم دوام ما )

با سلام ودرود بمادرانی که یعقوبها را در دامن خودپرورانده اند -   عبدالکریم بلوچ

 

        

                                  

                                                    دهمرده جانی بلفطره از مقافات عمل غافل مشو