گاهأ به مطالبى بر ميخوريم که نوآم چامسکى دانشمند زبان شناس امريکايى را به عنوان نظریه پرداز بزرگ سیاسی معاصر آمریکا ترويج ميکنند٬ ترويج آقاى نوآم چامسکى به جه دليلى صورت ميگيرد و چرا اپوزيسيون خارج از کشور ايران خودرا گرفتار اين ترويج ميکنند و خوانندگان را دچار اين توهم ميکنند که نوآم چامسکى واقعأ نظریه پرداز بزرگ سیاسی معاصر آمریکا است.
ولايت فقيه از ترويج نوآم چامسکى براى انحراف اپوزيسيون استفاده ميکند و اقدام به ترويچ کسى ميکند که در جامعه امريکا به عنوان نظریه پرداز بزرگ سیاسی معاصر آمریکا شناخته نميشود بلکه به عنوان کسى که خدمات گرانبهايى به زبان شناسى کرده است.
نوآم چامسکى را بهتر بشناسيم
نوآم چامسکى يکى از دانشمندان زبان شناس امريکا است که در انيستيتوى تکنولوژى ماساچوست کرسى استادى دارد و يکى از اعضاى ھيئت علمى در رشته زبان شناسى است. و در جامعه علمى امريکا به عنوان پدر زبان شناسى مدرن شناخته شده است.
نوآم چامسکى در 7 دسامبر 1928 در شهر فيلادلفيا در يک خانواده يهودى متولد شد. پدر او از مھاجران يهودى اوکرايين و مادر او از مهاجران يهودى بلاروس فعلى به امريکا
بودند.
آقاى چامسکى اقرار ميکند که افکار و عقايد سياسى او “فرهنگ سنتى انارشيسم همراه با اصول آزادى خواهى کلاسيک است” و از اصول آزادى خواهى سوسياليستى دفاع ميکند و با سنديکاى انارشيستى(سنديکاى انارکو) ھمدردى ميکند. سنديکاى انارشيستى (سنديکاى انارکو) نوعى از انارشيسم است که از حقوق اتحاديه کارگران دفاع ميکند. آقاى چامسکى يکى از اعضاى اتحاديه کارگرى (
IWW) کارگران صنعتى جهان است. اتحاديه کارگرى کارگران صنعتى جهان يکى از اتحاديه هاى بين المللى کارگران صنعتى است که در سالهاى ميلادى 1920-1923 در امريکا تأسيس شد و در سال 1923 تقريبأ داراى يکصد هزار نفر عضو بود و مرکز آن در شهر سنسيناتى٬ ايالت اوهايو است.  اين اتحاديه بعد از انشعاب در سال 1924 رو به ضعف نهاد و اکنون جمع اعضاى اين  اتحاديه تقريبأ 2000 نفر در سراسر جهان که 900 نفر آن را اعضاى امريکايى آن تشکيل مى دهند. آقاى چامسکى کتابى در سال 2006 به عنوان “انارشيسم چامسکى” منتشر کرد.
ايشان يکى از منتقدان سيات خارجى امريکاست و خودرا طرفدار سوسياليست با آزادى فردى (
libertarian socialism) قلمداد ميکند.
افکار و عقايد نوآم چامسکى در زمينه سياست و اقتصاد در ايالات متحده امريکا طرفدار ندارد٬ من در يکى از  سمينارهاى سياسى ايشان شرکت کردم که فقط 12 نفر بعد از ماه ها تبليغ به سمينار ايشان آمده بودند.
قلمداد کردن آقاى چامسکى به عنوان نظريه پرداز بزرگ سياسى معاصر امريکا٬ ھمراه با هيچ مدارکى که ثابت کند ايشان نظريه هاى بزرگى را ارائه داده است٬ نيست. ايشان هم به اندازه کافى در عرصه سياست فعال نيستند.
هيچ نظريه سياسى جديدى از طرف ايشان ارائه نشده است که مورد نقد ديگر نظريه پردازان و دانشمندان علم سياست قرار گيرد.
ترويج نوآم چامسکى به عنوان نظريه پرداز بزرگ سياسى معاصر امريکا توهمى بيش نيست که ولايت فقيه براى بٶ اعتبار کردن ايالات متحد امريکا بکار گرفته است.

 

پيام اميد

ژانويه ۹٠٠۲