انتقاد از خود!

 

از آنجایی که به کرامت، شرافت و شادی روح انسانها اعتقاد دارم،از دادن نقدنامه ای برمحتوای اطلاعیه درگذشت شادروان میرهوتی میر لاشاری در آن شرایط خاص که سبب رنجش و کدورت روحی مضاعف بسیاری بر آنها گردید، قلبا متأسفم و پذیرای این انتقاد از خود می باشم و ازاینجهت از عموم آنها پوزش می طلبم.

 

عبداصمد مرادی

18.05.2009 اسلو- نروژ