چگونه تخته کليد فارسى را روى کامپيوتر نصب کنيد:

 

Windows XP    ويندوز اکس پيى

To install Farsi language and Farsi keyboard layout in Windows XP, follow these steps:
براى نصب تخته کليد فارسى ويندوز مراحل زير را انجام دهيد
 1. In the Windows XP standard Start menu, click Start add-Farsi-language-xp, and then click Control Panel. 
  در صفحه اول کامپيوتر عکس شروع را که در بالا با رنگ سبز نشان داده شده است, کليک کنيد و بعد کلمه انگليسى  Control Panel.  را کليک کنيد
  ===============================================================

  اين قسمت داخل خطوط براى ويندوز اکس أپيى کلاسيک است

  In the Windows XP classic Start menu, click Start add-Farsi-language-xp, click Settings, and then click Control Panel.
  ===============================================================
  قسمت
   
  Regional and Language Options
  را دوبار سريع کليک کنيد
 2. Double-click Regional and Language Options.
  اين کلمه يا قسمت را
   
  Languages
  جزيات را کليک کنيد Details کليک کنيد و   
 3. Click the Languages tab, and then click Details under "Text Services and Input Languages".
  کلمه
   Add
  را کليک کنيد و بعد
  Farsi language
  را کليک کنيد 
 4. Click Add under "Installed Services", and then click Farsilanguage and the Farsi keyboard layout you want to use for that language.
  براى نشان دادن زبان در پايين صفحه
  Language Bar
  را در زير
  Preferences
  کليک کنيد.
 5. To configure the settings for the Language bar, clickLanguage Bar under "Preferences".

 

Windows Vista        ويندوز ويستا

زبان و منطقه را با کليک کردن کلمه شروع باز کنيد و بعد
Control Panel
را کليک کنيد
1. Open Regional and Language Options by clicking the Startbutton add-Farsi-language-vista, clicking Control Panel, clicking Clock, Language, and Region, and then clicking Regional and Language Options.
بعد
 
Keyboards and Languages
را کليک کنيد و تغيير زبان تخته کليد را کليک کنيد

2. Click the Keyboards and Languages tab, and then clickChange keyboards.

زير اضافه کردن خدمات, کلمه
Add
را کليک کنيد

3. Under Installed services, click Add.
کلمه 
Farsi language
را دوبار سريع کليک کنيد
و بعد خدمات متن را کليک کنيد
و
OK
را کليک کنيد.

4. Double-click Farsi language, double-click the text services you want to add, select the text services options you want to add, and then click OK .
پايان