بسم الله الرحمن الرحيم


بدينوسيله جنبش مقاومت جندالله تصميم وزارت خارجه مبني بر تروريست قرار دادن جنبش را محكوم نموده و اين اقدام را موجب تشجيع رژيم تهران براي جنايت بيشتر در بلوچستان و عليه اهلسنت مي داند و اين اقدام امريكا موجب نا امني بيشتر منطقه خاورميانه خواهد شد و جنبش قطعا در برابر اين اقدام امريكا اقدامات لازم خود را به اجرا درخواهد آورد و وضعيت استراتژيك بلوچستان و مرز دريائي اش و هم مرز بودنش با پاكستان و افغانستان مشكلات زيانباري براي امريكائيان و متحدانش پديد خواهد آورد و جندالله به اين اقدام امريكائيان پاسخي در خور خواهد داد.البته امريكا هميشه از زورگويان و جنايتكاران و قاتلان وسفاكاني همچون شارون و صهيونيستها حمايت و پشتيباني نموده است و امروز هم در راستاي منافع خود از جنايتكاران رژيم ولايت جهل و جور و جنايت حمايت نموده و مظلومان و ستمديدگان را تروريست معرفي نموده است و اين اقدام امريكا ثابت نموده كه رژيم ايران دوست نزديك امريكاست و اين جنبش نيست كه با امريكا رابطه دارد بلكه رژيم ولايت جهل و جور و سفاهت است كه دوست امريكاست و در همين راستا رهبر جنبش توسط دولت دست نشانده امريكا در افغانستان دستگير و به ايران تحويل داده شد.جنبش مقاومت نه به حمايت امريكائيان نيازي دارد و نه باكي از محكوميت آنها دارد زيرا كه جنبش با تكيه بر پروردگار و با پشتيباني مردم بپاخواسته است و به اميد الله و با پشتيباني و حمايت مردم به راه جهاد و مبارزه عليه ظلم و جنايت و تجاوز ادامه خواهد داد و شرق و غرب نمي توانند در مبارزات ملت مسلمان بلوچ تاثيري بگذارند.مشروعيت جهاد عليه ايران از شرق و غرب بدست نيامده است بلكه ملهم از كلام پروردگار و احاديث پيامبر بزرگوار اسلام صلوات الله عليه مي باشد و با پشتيباني مردم مظلوم و ستمديده بلوچ و اهلسنت و دعاي مادران و پدران بوده است و ان شاء الله تا رسيدن به عزت و آزادي ادامه خواهد يافت و محكوم نمودن غرب و شرق هيچ تاثيري بر اين مبارزات نخواهد داشت زيرا غرب و شرق هيچ ارتباطي با جهاد در ايران نداشته و ندارند.تكليف ملت بلوچ را خود مردمان اين ديار تعيين مي كنند و نيازي به دخالت بيگانگان تهراني و بيگانگان امريكائي ندارند و آن روز بسيار نزديك است كه ملت مسلمان بلوچ به عزت و آزادي در سايه اسلام و قرآن دست يابند.

زنده باد مقاومت

زنده باد اسلام

جنبش مقاومت جندالله

--
People's Resistance Movement of Iran
روابط عمومی جنبش مقاومت مردمی ایران
حرکة المقاومة الشعبیة الایرانیة
جندالله
http://junbish.blogspot.com/