خون بلوچ قابل عرضه  و از دست دانى است

 

ھمه ما کشتار بى رحمانه مرزبانان ايران را محکوم ميکنيم و کشتار بى رحمانه بلوچھا را نيز به دست جلادان رژيم خونخوار ولايت فقيه محکوم ميکنيم٬ اعتقاد عميق ما بر اين است که ھمه ايرانيان برابر و برابرند.

 

    اما صحراى بلوچستان آغشته به خون است و تل خون بلوچ ھمه جا نمايان است و جدال از بلوچ بھتران بر اين است که خون بلوچ رنگين نيست و بنابر اين خون نمى تواند باشد.
هیات سیاسی - اجرایی اتحاد جمهوری خواهان ایران٬ داور پيشتاز اين جدال " خون بلوچ رنگين نيست" شده و خون مرزبانان گروگان گرفته ولايت فقيه را پيراھن عثمان کرده است تا اين داور پيشتاز رژيم خونخوار ولايت فقيه را ترقيب به کشتار بلوچى بنام عبدالرحمن ريگى کنند٬ اگرچه اين عبدالرحمن ريگى ھيچ نقشى در گروگانگيرى مرزبانان ولايت نداشته است.
    جنداﷲ مسئول گروگانگيرى مرزبانان شناخته شده است و خود جنداﷲ مسئوليت را به عھده گرفته است٬ ولى اين يکى عبدالرحمن ريگى نام تازه اى است٬ بيگناه و غير واقف به کشتار مرزبانان ولايت فقيه است و گويا هیات سیاسی - اجرایی اتحاد جمهوری خواهان ایران تصميم گرفته است که ھر بلوچ بيگناھى را قربانى انتقام گيرى ولايت فقيه کند زيرا تازه خبر رسيده است که يک بلوچ بيگناه 70 ساله بنام عبدالرحمن ريگى به استناد به اعلاميه هیات سیاسی - اجرایی اتحاد جمهوری خواهان ایران دستگير شده و تحت محاکمه و احيانأ به دار آويخته خواھد شد. موثق بودن خبر دستگيرى آقاى عبدالرحمن ريگى ھنوز ثابت نشده است ولى اين خبر چه موثق باشد و چه نباشد٬ جان عبدالرحمن ھاى ريگى را به خطر انداخته است٬ و اگر اين شخص عبدالرحمن ريگى اعدام شود٬
اتحاد جمهوریخواهان ایران مسئول ريختن خون اين انسان بيگناه خواھد بود.
به نظر هیات سیاسی - اجرایی اتحاد جمهوری خواهان ایران٬ براى خونخواھى مرزبانان ولايت فقيه ھر بلوچى با نام فاميلى ريگى بايد پاى چوبه دار برود. کاشکى اتحاد جمهوریخواهان ایران قبل از انتشار اين اعلاميه٬ اندکى در مورد مسسببان گروگانگيرى مرزبانان ولايت فقيه تأمل کرده و با اندکى تحقيق جان اين بلوچ بيگناه را به خطر نمى انداختند. بارى اين است مبارزه اتحاد جمهوریخواهان ایران براى ايرانى متحد٬ سکورال و جمھورى. بايد به اتحاد جمهوریخواهان ایران ياد آورى کرد که رھبرى جنداﷲ سابق و يا جنبش مقاومت مردمى ايران به دست عبدالمالک ريگى است و نه عبدالرحمن ريگى که آنھا به دام ولايت فقيه انداخته اند و نه تنھا جان اين مرد بيگناه را قربانى خطاى خود کرده٬ بچه هاى اورا يتيم٬ زن اورا بيوه و ھمه اقوام و نزديکان اورا داغدار خواھند کرد.
امسال
و سال پيش در ايران٬ بلوچستان و سيستان بيشترين قربانيان مبارزه با ولايت سفيه را داده است٬ صدها بلوچ بى گناه٬ بدون ھيچگونه جرمى پاى چوبه دار ولايت سفيه فرستاده شدند٬ ولى اين جماعت برترى طلب٬  اين نوادگان شاه شاهان يزدگرد سوم ساسانى لب به محکوم کردن کشتار بلوچ نگشودند٬ اگر چه بارها سازمانهاى بلوچى علت سکوت نه تنها اين جماعت يزدگردى را جويا شدند بلکه علت سکوت ھمه اپوزيسيون ايران را در برابر جنايات ولايت فقيه در بلوچستان را بر عليه بلوچ و اھل سنت جويا شدند و ھيچکدام از احزاب و سازمانھاى اپوزيسيون حتى اعتراض به سکوت خود را تأييد نکردند و لب به سخن براى جلوگيرى از کشتار بيرحمانه بلوچھا و افشاى نسل کشى بلوچھاى ايران٬ به دست ولايت وقيح نگشودند.

رژيم خونخوار ولايت فقيه در جھت آماده کردن مردم ايران براى جنگ احتمالى با امريکا٬ دست به بسيج توده مردم ايران زده است و يکى از ترفندھاى تنش زا براى بسيج مردم و طرفدارى از رژيم جمھورى اسلامى٬ عمده کردن اختلافات شيعه و سنى و دامن زدن به اختلافات قومى و ملى است.
اين در حالى است که سازمانھاى سياسى و جنبش سياسى بلوچھاى ايران در خفا٬ تلاش بسيارى براى آزادى مرزبانان ايران و جلوگيرى از اعدام آنھا کردند٬ اگر چه تلاش آنھا نتيجه اى نداد ولى حتى المقدور اين تلاش را کردند٬ ولى اپوزيسيون ايران  تنھا کارى که براى جلوگيرى از اعدام صدھا بلوچ به جرم واھى شرور و قاچاقچى کرد٬ سکوت در برابر اين جنايات بر عليه بلوچ ھاى ايران بود و ھست تا رضايت خودرا از رژيم جمھورى اسلامى بدين طريق اعلام دارد.
   
 اما اين بار براى اتحاد جمهوریخواهان ایران کشتن مرزبانان ولايت فقيه گران تمام شده است
و بايد يادآورى کرد که براى من ھم و ھمه بلوچھا نيز گران تمام شده است. و از طرفى هیات سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران(اکثریت) نيز فرصت را مناصب يافته و از خواب خرگوشى بيدار شده٬ شايد بھتر است بگوييم که حضرت آيته اﷲ العظمى فرخ نگھدار از خواب زمستانى خرسى بيدار شده و به فکر محکوم کردن کشتار مرزبانان ولايت فقيه افتاده است.
منطقى است که ھمه ما کشتار بى رحمانه مرزبانان ايران را محکوم کنيم و قاطعانه محکوم کرده و ميکنيم ولى در اين حکم قربانيان بلوچ جنايات ولايت سفيه و وقيح را فراموش نکنيم. از ياد نبريم که اين رژيم خونخوار ھم بحران زا و ھم بحران زى است٬ ولايت
فقيه خونخوار٬ سفاک و ضحاک عصر بدون بحران دوام نخواھد يافت٬ از ياد نبريم که جنداﷲ٬ عبدالمالک ريگى و ديگر گروه ھاى مسلح آفريده ولايت فقيه ھستند٬ ولايتى سفيح و وقيحى که بدون وجود جنداﷲ٬ ريگى٬ فرقان٬ مجاھدين خلق٬ شيطان بزرگ٬ وھابيھاى من در آوردى ولايت و غيره ...٬ نميتواند ادامه حيات بدھد. شايد منطقى باشد که از اتحاد جمھورى خواھان ايران بخواھيم که از اين افکار باطل توطئه بيگانه بر عليه ايران نيز فاصله بگيرد و قربانى تبليغات بى پايه توطئه بيگانگان براى سرنگونى ولايت فقيه و ضربه زدن به ايران نشوند و افکار ابلهانه توطئه بيگانه را کنار بگذارند و فکرى منطقى تر براى رهايى ايران از بدبدختيھايى که مردم ايران دست به گريبان ھستند٬ بکنند.
منصفانه مى بود اگر اتحاد جمھوريخواھا
ن ايران٬ هیات سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران(اکثریت)٬ آيته اﷲ العضمى فرخ نگھدار کشتار مردم بيگناه بلوچ به دست سفاکان ولايت فقيه را نيز محکوم ميکردند و به اين طريق جانب بى طرفى را رعايت نموده و حمايت از ھمه ايرانيان را بدون تبعيض تبارى٬ مذھبى٬ قومى جنسى و محل سکونت را اعلام ميکردند.
اين دوستان پيش کسوت که امروز از کشتار مرزبانان داغدار شده اند٬ زمان اعدام بلوچها کجا بودند؟ آيا از کشتار بلوچھاى بيگناه به دست ولايت فقيه بى خبر بوده اند؟ آيا محکوم کردن کشتار ايرانيان بلوچ از مقام و مرتبه آنها م
ى کاهد؟ آيا محکوم کردن کشتار بيرحمانه مردم بلوچ ايران براى آنها و اپوزيسيون ايران بيشتر جوھر و مرکب ميبرد؟ اگر اين نوادگان يزدگرد سوم ساسانى٬ اين دلير مردان آريايى اعتقاد به تبعيض نژادى ندارند٬ اگر اعتقاد به تبعيض مذھبى٬ قومى٬ جنسى ندارند٬ بايد با محکوم کردن کشتار بلوچهاى بيگناه به دست جلادان جمھورى اسلامى ايران ثابت کنند که اعتقاد به برابرى٬ برادرى و اتحاد ھمه ايرانيان دارند٬ محکوم نکردن جنايات جمھورى اسلامى ايران بر عليه بلوچ هاى ايران به مصداق مباشرت در چنین جنایتی و تأييد جنايتهاى جمھورى اسلامى ايران بر عليه اقليت بلوچ است.
سکوت سازمانھاى بلوچى مثل جبھه متحد بلوچستان جمھورى خواھان فدرال٬ حزب مردم بلوچستان٬ راجئى زرمبش و غيره در برابر بيانيه ھاى يک جانبه اتحاد جمھورى خواھان ايران٬ فداييان اکثريت گناھى نا بخشونى است
٬ براى سازمانھا و احزاب بلوچى ضرورى است که در مقابل بيانيه ھاى اين چنينى موضع گرفته و به اپوزيسيون ايران ياد آورى کنند که ما نيز در کنار آنھا در مبارزه با ديکتاتورى تا احقاق کامل حقوق سياسى و طبيعى ھمه ايرانيان خواھيم بود و نسل کشى جمھورى اسلامى ايران و ولايت فقيه بر عليه بلوچھاى ايران جنايتى بر عليه بشريت است. 

 

پيام اميد

 

دسامبر ۲٠٠۸