گزارش برگزاري مجمع عمومي كنگره ملتهاي ايران فدرال


سوئد، استكهلم، 4-5 دسامبر 2009


روزهاي جمعه و شنبه تاريخ چهارم و پنجم ماه
دسامبر 2009 مجمع عمومي سالانه كنگره
مليتهاي ايران فدرال در شهر استكهلم  سوئد
برگزار شد.

مجمع عمومي با شركت نمايندگان سازمانها،
احزاب  و شخصيتهاي عضو با يك دقيقه سكوت به
ياد جان باختگان راه آزادي و دموكراسي به
كار خود آغاز كرد.

مجمع عمومي سپس با انتخاب هيئت رئيسه چهار
نفره متشكل از خانم ناهيد بهمني، ناصر
بوليداي، محمد زين الديني و يونس شاملي
شروع به بررسي و تصويب دستور جلسه مجمع
عمومي كرد.

طبق دستور جلسه مصوب، مجمع عمومي به دنبال
استماع گزارش فعاليت مسئولين در دوره
قبلي، با تشكر از زحمات مسئولين حاضر، رأي
به تأييد مفاد گزارش و رفع مسئوليت قانوني
از آنان را صادر نمود.

طبق بند بعدي دستور جلسه، گزارش سياسي در
موضوع اوضاع كنوني ايران و منطقه از ديدگاه
اهداف كنگره از سوي 5 نماينده از مليتهاي
مختلف ارائه شد.

به عنوان مهمترين موضوع كار مجمع عمومي،
طرح و بررسي پيشنهادات دائر بر تغيير
ساختاري  كنگره با هدف دموكراتيك تر كردن و
جهت فراهم آوردن امكان سياستگزاري مٶثر و
واكنش سريع متناسب با اوضاع متحول شونده
كنوني، در دستور  قرار گرفت.

در اين بخش، متن تهيه شده از سوي كمسيون
مربوطه به عنوان مبناي بحث مطرح شد.
نظرگاههاي ارائه شده از يك طرف در جهت
مٶثرتر كردن پروسه تصميم گيري و اقدام به
عمل نهادهاي رهبري و تشكيلاتي كنگره در همه
سطوح بود و از سويي ديگر فراهم آوردن امكان
شركت تمامي پيكره سازماني كنگره  با بهره
گيري از خلاقيت ها و انرژي كليه اعضاء از
بزرگ و كوچك در پيشبرد اهداف مشترك بود. به
دنبال بحث و بررسي همه جانبه، طرحي مبتني
بر يك سري تغييرات ساختاري مهم كه برآورنده
نظر نمايندگان مجمع عمومي و در جهت نيل به
مقصود بود، به تصويب رسيد.

طبق اين تغييرات مصوبه، از اين به بعد،
مجمع عمومي يك "شوراي مركزي" مركب از نه نفر
را براي سياستگزاري و هدايت عملي كنگره تا
مجمع بعدي انتخاب ميكند. شوراي مركزي نيز
به نوبه خود هيئت اجرايي و سخنگوي كنگره را
از ميان خود برميگزيند. از سويي اعضاي
كنگره برمبناي حضور بيشتر در سازمانهاي
كشوري از حق داشتن نمايندگان بيشتري در
مجمع عموي سالانه برخوردار خواهند بود.

در ادامه كار مجمع عمومي 9 نفر به عنوان عضو
اصلي شوراي مركزي به شرح زير انتخاب شدند:جمشيد

اميري

جبهه متحد بلوچستان (جمهوريخواه)


فرامرز

بختياري

اتحاد بختياري و لرستان


رحيم

بندوئي

حزب مردم بلوچستان


ناهيد

بهمني

حزب كومله كردستان ايران


شاهو

حسيني

حزب دموكرات كردستان ايران


هدايت

سلطانزاده

جنبش فدرال دموكرات آذربايجان


عدنان

سلمان

حزب همبستگي دموكراتيك احواز


افراسياب

شكفته

سازمان مردمي كرمانج


ضياء

صدرالاشرافي

كانون فرهنگي آذربايجان

دو نفر از اعضاي كنگره آقايان محمد زين
الديني و محمد نظرلي به عنوان اعضاي علي
البدل شوراي مركزي انتخاب شدند.

در بخش مربوط به مسئله بررسي عضويت ها "حزب
دموكرات آذربايجان جنوبي" به عنوان عضو
مهمان پذيرفته شد و جنبش فدرال دموكرات
آذربايجان كه مدتي از عضويت در كنگره كناره
گيري كرده بود، به دنبال تصويب كنگره
سالانه اين جنبش در تابستان گذشته، به
عضويت كنگره بازگشت نمود. در اين مورد هيئت
رئيسه مجمع عمومي كنگره با اشاره  به اين
واقعيت كه جنبش فدرال دموكرات آذربايجان 
يكي از مٶسسين اوليه كنگره مليتهاي ايران
فدرال بوده و در دوران كناره گيري از عضويت
رسمي كنگره نيز به عنوان عضو مهمان، همواره
در فعاليتهاي كنگره شركت داشتند، از اين
جنبش قدرداني
نموده و ابقاي عضويت جنبش فدرال دموكرات
آذربايجان را به مجمع عمومي و نمايندگان
حاضر جنبش فدرال دموكرات آذربايجان تبريك
گفت.

مجمع عموي در تعقيب دستور كار خود به بحث
تفضيلي عمومي در موضوع رابطه ملل تحت ستم
 و جنبش دمكراسي خواهي در ايران پرداخت.
اين بخش از كار مجمع عمومي با سخنان آقاي
ميرو عليار گشايش يافت و از سوي نمايندگان
حاضر مورد بحث همه جانبه قرار گرفت. شركت
كنندگان در بحثها به رغم اندكي تفاوت در
زاويه برخورد،  در حمايت از مخالفت با
استبداد مذهبي-زباني حاكم، همدلي داشته و
در برخوردهاي تحليلي مختلف و جالب به شرح
علل محدود ماندن جنبش مورد بحث در تهران
پرداختند. تأكيد بر لزوم مطرح شدن آمال و
اهداف ملل تحت ستم در جنبش ضد ديكتاتوري از
موارد ديگر مطرح شده از
سوي سخنرانان متعدد در اين بحث بود.

مجمع عمومي در عين حال بر لزوم تأكيد بر
برابري حقوق زنان با نيمه ديگر جامعه،
مخالفت با هرگونه اعدام و شكنجه به هر
جرمي، خواست آزادي بي قيد و شرط  كليه
زندانيان سياسي و دفاع از حقوق اقليتهاي
مذهبي اتفاق نظر داشت. مأموريت تنظيم چند
قطعنامه از سوي مجمع عموي كنگره مليتهاي
ايران فدرال به شوراي مركزي منتخب، محول
شد.

كنگره در فضايي صميمي  و ملهم از روح
همكاري  جريان يافت و با احساس همه جانبه
همدلي و خوشبيني نسبت به آينده كنگره
مليتهاي ايران فدرال به كار خود پايان داد.

 

كنگره ملتهاي ايران فدرال