کنگرہ ملیت ھای ایران فدرال و رسالت احزاب وسازمانھای سراسری ایران


 مجمع عمومی مورخ ۵   -۲۰۰۹-۱۲ – کنگرہ ملیت ھای ایران فدرال

باشرکت سازمانھا واحزاب ھمہ خلقھای ایران منھای حضوراحزاب سراسری در فضائی کاملا آزاد و دمکراتیک بمدت دو روز تشکیل گردید۔ این نشست سیاسی را میتوان تارِیخی ترین تصمیم گیری صد سالہ اخیر ملت وکشور ایران  نامید۔  
تصمیم وارادہ شجاعانہ مجمع عمومی کنگرہ در بارہ حذف احزاب وسازمانھای خواھان استقلال وجدائی طلبی، برای ھمیشہ،آن اضطراب و دلھرہ دیرینہ ملت ،کشور و احزاب سراسری رااز صفحہ سیاسی ایران نابود ساخت۔ این کار تاریخی بویژہ پاسخ دندان شکنی بود برعلیہ اتھامات پوچ ملی گرایان افراطی قوم فارس وجریانات شونیستی آن ۔

نشست  کنگرہ بزرگ ملی، ثابت ساخت کہ توان ھدایت گری ھمبستگی ملی و سراسری اپوزسیون سیاسی ایران را دارد ۔ جالب ترین و مھمترین بخش چنین مصوبہ ای در آن بود کہ این تصمیم بزرگ و قاطعانہ ، با اکثریت مطلق آراء تمامی سازمانھا و احزاب شرکت کنندہ، مورد تصویب نھائی قرار گرفت ۔ واین مطلب ، قابل توجہ و شایان ذکر برای احزاب سراسریست کہ: چنین تصمیمی فقط یک مصوبہ روی کاغذ و یک قراردیپلماتیک نبود۔ ۔ بلکہ ، کنگرہ بلافاصلہ پس از تصویب چنین قراری، یکی از اٰعضای رسمی خود را کہ اخیراخواستار استقلال شدہ بود، ازترکیب رھبری خود اخراج کردہ عضویت آن را تازمان تبدیل اساسنامہ و رد کامل استقلال طلبی معوق ساخت۔ھمچنین با عضویت سازمانی دیگری از آذربایجان کہ بہ رد صریح استقلال طلبی نپرداختہ بود مخالفت کردہ اعلام داشت: تازمانی کہ این سازمان مسئلہ استقلال طلبی راکاملا رد ننماید،  کنگرہ ملیتھا ایران فدرال از پذیرش عضویت آن معذوراست ۔
  
 کنگرہ با این اقدام عملی خودثابت ساخت کہ تمامی وسواس ھا، مشکوکیت ھا وعدم اعتماد اپوزسیون و احزاب سراسری ایران ازکنگرہ دورازھرنوع واقعیت بودہ و توھماتی بیش نیست ۔ این کار تاریخی کنگرہ ملیتھا عملا اثبات نمود کہ  تھمت استقلال طلبی وجدائی خواھی ملیت ھای ایران فدرال توھمی پوچ ، تھمتی مسلم و دور از واقعیت بودہ است۔ کنگرہ ملیت ھای ایران فدرال با این اقدام متھورانہ خود در واقع برای ھمیشہ بہ توھمات بیجا ،مشکوکیت ھای بھانہ جویانہ،بد بینی ھای تفرقہ افکنانہ پیرامون نیروھای ملی اقوام ایرانی در صحنہ سیاسی کشور خط بطلان کشیدہ و چون آفتاب درخشان آشکار نمود کہ: در کاروان   ھمزيستى مسالمت آميز مليتھاى ايران،  این آنھا ھستند کہ قافلہ سالاری مینمایند ۔ اینک جا دارد تا درخطاب بہ اپوزسیون سیاسی ایران بہ یژہ بہ آن دستہ از اپوزسیون سیاسی کہ بہ نحوی از آنحا،سیستم  فدرالی ادارہ کشور را پس از حکومت ملایان پذیرفتہ اند بگوئیم: ای حزب تودہ ، فدائیان ، مجاھدین ، جمھوریخواھان سکولار،جبھہ ملی
اصلاح طلبان حکومتی ، نمایندگان جنبش سبز کنگرہ با صدور چنین قراری وبا اخراج عملی استقلال طلبان ازکنگرہ،  بہ رسالت ملی خود درقبال حفظ و تأمين حقوق برابر مردمان ايران و یکپارچگی کشور کاملا عمل کردہ است ۔ اینک وظیفہ شماست تا اثبات کنید  اگرھمچنان بسا ن گذشتہ ازقدرت طلبی ، انحصار گرائی ، برتری طلبی زبانی و فرھنگی پیروی نمی کنید،اگر باور دارید کہ حکومتھای مرکزی با بھرہ گیری  از زبان وفرھنگ قوم فارس بر دیگران ظلم روا داشتہ و اینک نیروھای دمکراتیک فارس بہ جبران آن جنایات مپردازند،آستین ھارا بالا زدہ  با شجاعت سیاسی و متھورانہ  کنگرہ اعلام دارید تا: دوشادوش کنگرہ در راہ یک اتحاد سیاسی وسیع گام بردارید ۔ 
  دوستان وھمیھنان!اپوزسیون سیاسی کشور اینک صحنہ آزمایش تاریخی برای "صداقت شما" فراروئیدہ است ۔

کنگرہ با این اقدام خود اثبات نمود کہ ھر آنچہ میخواھد، در جغرافیای سیاسی ایران است ۔

کنگرہ استدلال عملی نمود کہ درصحنہ آن،نہ یک سازمان استقلال طلب، حتی یک فرد نیزوجود  ندارد۔ کنگرہ با گردھم آوردن بیش از ۱۵ حزب و سازمان سیاسی کشور، در راہ وحدت ملی وھمبستگی سیاسی، تقریباتمامی جغرافیای سیاسی ایران را پیمودہ است ،اینک شما  اگر راست میگوئید وریگی در کفشتان نیست، یک گام بسوی کنگرہ ملیتھای ایران فدرال بردارید ۔
آیا پس ازاین قرارتاریخی کنگرہ، مجالی برای ھیچگونہ شک و شبھہ و وسواسھای بیموردباقی ماندہ است؟ با این اقدام قاطع برعلیہ جدائی طلبی بازھم میتوان تحمل کرد کہ نابخردی، آگاھانہ یا ناآگاھانہ بہ اقوام ایرانی تھمت جدائی طلبی بزند؟

درپایان جا دارد تا یکباردیگردرخطاب بہ اپوزسیون چپ و ملی دمکراتیک و احزاب سراسری بگوئیم کہ:کنگرہ ملیت ھا ی ایران فدرال ، بہ رسالت تاریخی و ملی خود قاطعانہ عمل نمود، اینک نوبت شما فرارسیدہ است کہ اگر بسان گذشتہ ،ھژمونی طلبی تاریخی نمی کنید، وھمچون گذشتہ بدنبال برتری طلبی زبانی وفرھنگی و تبعیضھای اقتصادی واجتماعی نمی باشید ،قدرت سیاسی را فقط برای یک قوم نمیخواھید،و برعلیہ دیکتاتوری و بر قراری دمکراسی و حقوق بشر مبارزہ میکنید،  این گوی و این ھم میدان ۔ کنگرہ بیش از ۴ سال است کہ در انتظار متحدین ھم میھن خویش بسر میبرد۔

آغوش بازکنگرہ ملی بزرگ ما بر روی شما گشودہ شدہ و ازحضورتان استقبال خواھد نمو د۔

                               پیروز باد کنگرہ ملیتھای ایران فدرال 

                                برقرار باد ھمبستگی ھمہ اقوام ایرانی

                                                                             عزیز بلوچ