دژخيمان جمھورى ولايت فقيه يعقوب  مھرنھاد الگوى انسان بشردوست و مقاومت مدنى بلوچستان را مظلومانه به دار آويخت

 

رژیم جنایتکار٬ پليد و ضد بشر جمھورى اسلامى ايران به سرکردگى على خامنه اى جلاد  به مديريت باند پليد شھريارى-دھمرده همانطورکه انتظارمیرفت صبح روزدوشنبه ۱۴ مرداد ماه، یعقوب مهرنهاد روزنامه نگارو دبیرانجمن " صدای جوانان عدالت" و سمبل بشر دوست٬ نوع دوست را درزندان مرکزی زاهدان به ھمراه آقاى عبدالناصر طاھرى صدر به دار آويخت.

یعقوب مهرنهاد به فعالیت مسالمت آميز برگرفته از مھاتما گاندى٬ مدنی وقانونی درایران اعتقاد داشت وبراین باوربود که با استفاده از قوانين فعلى ايران میتوان حقوق پایمال شده ايرانيان فقير و محتاج کمک را بازپس گرفت، غافل از آنکه سفاکان زمان٬ ضحاکان مار به دوش ولايت فقيه حاکم برایران بوئی از انسانيت٬ تمدن و احترام به حقوق شھروندى و حتى قانون نگاشته خود نبرده اند.

 

اعدام مهرنهاد معصوم و بشر دوست که بدون هیچگونه جرمی قربانى انتقام گيريھاى باند شھريارى-دھمرده شد، اين عمل نا جوانمردانه ولايت وقيه و سفيه باید پیامی باشد به آن کسانی که هنوز ھم اعتقاد دارند که رژيم ولايت فقيه و قانون اساسى ولايت سفاک اصلاح شدنى است٬ و یا برای پاسداران و شکنجه گران رژیم سينه چاک ميکنند٬ که اين رژيم اصلاح شدنى نيست و دفاع مسلحانه از جان و مال مردم ايران و بلوچ امرى پذيرفته بر اساس بقاى انسان است.


 حق طبيعى ھر انسان است که براى دفاع از جان خود اسله حمل کند و  حتى براى جلوگيرى از خطر ضربه خوردن از دست مأمورين و عمال رژيم٬ حمله ھاى پيشدستى بر عوامل خطر نيز ضرورى مى باشد که خطر را قبل از وقوع از ميان برداند. 
 شھيد
مهرنهاد هرگزعضو ویا طرفدار جنبش مقاومت مردمی ایران
"جندالله" نبود. و طبق اصول شھيد مھرنھاد اعمال جنداﷲ قابل توجيح نبودند٬ تنھا  جرم وی َ دفاع شجاعانه ازحقوق ملی مردم بلوچ و مردم فقير و بى خانمان ايران  با شيوه مسالمت آميز بود که به طبع ناسيونال مذھبى باند فاشیست دهمرده ـ شهریاری خوش نیامد. رژيم خون آشام ولايت فقيه بايد بداند که خون شھيد مھرنھاد تبديل به ھزاران مھرنھادھاى ديگر خواھد شد و مھرنھادھاى ديگرى اما اينبار با عبرت از شھادت ٴيعقوب مھرنھاد با اسلحه در کمين سفاکان خواھند نشست.

جبھه متحد بلوچستان جمھويرخواھان فدرال شھادت يعقوب مھرنھاد را به خانواده آن شھيد تسليت عرض ميکند.

جبھه متحد بلوچستان جمھوريخواھان فدرال اين جنايت جمھورى اسلامى ايران و ولايت فقيه را قويأ محکوم ميکند و خواھان آزادى ديگر بلوچھاى بيگناه در بند ولايت فقيه است.

روحش شاد و يادش گرامى باد.

 

جبھه متحد بلوچستان جمھوريخواھان فدرال.

 

۴ اوت ۲٠٠۸