رحلت بسیارنابھنگام پشتیبان بزرگ  جنبش سبز

جناب منتظری :

جناب منتظری، انسانی ترین وسیاسی ترین چھرہ از مراجع شیعہ ایران،  بطور بسیارنابھنگامی از میان مردم شوریدہ آزادی ودمکراسی  رخت سفر دائمی بربستند، وملتی را در داغ این ھجرت دائمی و نابھنگام خویش نشاندند۔

دفاع جانانہ جناب ایشان از زندانیان سیاسی کشور، درزمان خمینی موجب شد تابمدت ۲۰سال درخانہ نشینی اجباری بسر برد۔ برادر داماد گرامیش را شکنجہ کردہ اعدام نمودند۔

 فرزند برومندش را نیز بہ بند کشیدند۔

فتواھای سیاسی و حق طلبانہ وی در روزھای خروشان پس از انتخابات و جانبداری جدی وی ازخواستھای بر حق مردم  در روند جنبش سبز، جان تازہ ای بہ خیزش مردم بخشیدہ بود۔  

شکی نیست کہ مردم بپاخواستہ میھن از میراث انسانی او بھرہ ھا خواھند گرفت۔

دفاع برحق وقاطع این  روحانی بزرگ، ازخواستھای بر حق ملیَتھای ساکن ایران، یکی دیگر از ثمرات بزرگ وی بشمار میرود ۔ یادش گرامی و جاویدان،  روانش شاد باد ۔

 ھرگز نمیرد آنکہ دلش زندہ شد بہ عشق           ثبت است بر جریدہ عالم دوام او 
جبھہ متحد بلوچستان ایران جمھوری خواھان، این ضایعہ بزرگ معنوی را بہ خانوادہ ایشان ،بہ ملت بزرگ ایران ،  تک تک ھواداران و مقلدین آن فقیہ بزرگ عالم تشیع تسلیت گفتہ ،ھمدردی صمیمانۃ خود را ابراز میدارد ۔

                              جبهه متحد بلوچستان ایران - جمھوریخواھان