نگاھى به مقاله فدراليسم پيام اميد۔

مقاله بسيار با ارزش و خواندنى جناب پيام اميد را خواندم۔ تلاش و زحمت ايشان در درک ھر چه بھتر و ارائه ھر چه ساده تر آن به جنبش مليتھاى ساکن ايران در اين برھه از تاريخ ايران قابل ستايش است۔

ياداورى و مقايسه طرح  خودمختارى خلقھاى ساکن ايران در دوران انقلاب بھمن با طرح فدراليسم که در مقطع کنونى از مبارزات برابرى طلبانه مليتھاى ساکن ايران به ميان کشيده شده است تلاش ديگرى از فعاليتھاى قابل تقدير ايشان دراين زمينه است۔

تلاش اخير ايشان از اين زاويه که با استناد به منابع و قانون اساسى اتحاد جماھير شوروى اطلاع رسانى نوينى را براى بسيارى از ما آغاز کرده اند از ديد اين حقير داراى ويژگى خاصى است که شايسته تقدير ويژه اى است۔

پيام اميد بر خلاف ھمه توانائى آکادميکى که دارد انگارتوانائى خلاصى از گرفته ھاى ذھنى پان فارسيسم حساب شده و برنامه ريزى شده اى را که طى چند دھه از عمر خويش از دوران نظام شاھنشاھى پھلوى و پس از آن آخوندشاھى خمينيسم که با  آموزشھاى ناسيونال شوينيستھاى چپ ايران مبنى بريک کشور و يک ملت تقويت گرديده است را ندارد۔

به ھمين دليل از ديدگاه من٬ حتى زمانى که اقدام به ترجمه قانون اساسى اتحاد جماھير شوروى سابق از انگليسى به فارسى نموده نتوانسته است گريبان خود را از بيمارى آموزشھاى تلقين شده شوينيستھاى راست و چپ ايرانى خلاص نمايد و در مقابل عنوان " مردم اتحاد جماھير شوروى " کلمه " ملت اتحاد جماھير شوروى را بکار برده است۔

"{ بخش سوم  ساختار دولت

فصل ھشتم  دولت فدرال
ماده 70:
1 - اتحاد جماھير شوروى يک دولت فدرال٬ کامل و کثيرالمله است که بر اساس اصول فدراليسم سوسياليستى شکل گرفته است که نتيجه  شرکت آزاد و خودمختار مليتھايى است که با اتحاد داوطلبانه با حقوق برابر کامل به اتحاد جماھير شوروى پيوسته اند۔

2 – اتھاد جماھير شوروى متضمن اتحاد دولتھاى عضو و ملت اتحاد جماھير شوروى است که براى ھدف  تأسيس ملت کمونيست٬ ھمه ملتھا و توابع آنھا را در بر دارد.}" 

 

 

حال با تشکر از پيام اميد که لينک انگليسى اساسنامه اتحاد جماھير شوروى را خودشان در اين مقاله کنجانده بودند به متن انگليسى آن توجه فرماييد: (برجستگى کلمات با رنگھاى قرمز از رحيم بلوچستانى است)۔

 

"}Part III State Structure

Chapter 8 Federal State

Article 70

(1) The Union of Soviet Socialist Republics is an integral, federal,
multinational state formed on the principle of socialist federalism as a result of the free self-determination of nations and the voluntary association of equal Soviet Socialist Republics.
(2) The
USSR embodies the state unity of the Soviet people and draws all its nations and nationalities together for the purpose of jointly building communism. "{

اميدوارم که اين اشتباھى در ترجمه ايشان بوده باشد و نه چيز ديگرى٬ در غير اينصورت لطفاً بيشتر توضيح دھند که چرا در کشور ايران کٽيرالمله بجاى مردم ايران "ملت ايران" و بقول بعضى " ملت سياسى ايران" بکار برده شود۔  

و به نظر من بر مبناى ھمين باور " ملت ايران" و يا " ملت سياسى ايران" است که بسيارى از ھمراھان کنگره مليتھاى ايران فدرال  بر خلاف اصل سياسى اعتقادى بسيار واضح و روشن کنگره مليتھا مبنى بر برقرارى مناسبات فدراتيو ملى-جغرافيائى٬  فدراليسم ادارى استانى را در ايران تبليغ و ترويج نمايند که خود باعٽ کشمکش درونى ميان اعضاء کنگره گرديده است۔

آن عده از اعضاء کنگره که براى راضى نگھداشتن دوستان پان فارسيست  اعتقاد خود راازاصل فدراليسم ملى- جغرافيائى به فدراليسم استانى پائين ميآورند آگاه باشند که در نھايت آب به آسياب تداوم ستم ملى و برترى يک ملت بر ديگر ملتھاى ساکن ايران کٽيرالمله ريخته و ھمچنين باعٽ تداوم بر اصرار باورمندان اين عنوان غير علمى و غير منطقى " ملت ايران"  ميگردند۔

رحيم بلوچستانى