نوروز  مبارک باد:

جبهه متحد بلوچستان ایران-جمهوری خواهان فدرال عید باستانى نوروز را به همه ايرانيان  به ویژه به ملت بلوچ٬ ملتهاى ايران تبریک  گفته و امیدواریم که عيد نوروزهاى دیگرى را همراه با  حاکميت ملى بلوچ و ديګر ملتهاى ايران٬ آزادی و دمکراسی و فدراليسم مشروط  در ایران و رفع ستم ملی در بلوچستان و برقراری حاکمیت ملی براى همه ايرانيان جشن بگیریم..

جبهه متحد بلوچستان-جمهوری خواهان فدرال

شنبه20 مارس 2010