تظاھرات اعتراضى بلوچھا و عربھا در مقابل سفارت جمھورى اسلامى ايران در لندن

در پى اعلام تظاھرات بلوچھاى مقيم لندن در مقابل سفارت جمھورى اسلامى ايران در اعتراض به بازداشت٬ شکنجه و اعدام٬ ففعال حقوق بشر و مبارز مدنى شھيد يعقوب مھرنھاد بلوچ در زاھدان٬ روز دوشنبه ١٨ اوگست جمع کٽيرى از بلوچھا حضور بھم رسانيده و با دادن شعارھاى اعتراضى٬ تنفر و انزجار خود را از دولت جمھورى اسلامى ايران فرياد زدند۔ حضور ھمزمان ھمدردان عرب الاھوازى نيز که در اعتراض به محکوميت و زندانى کردن فعال مدنى ملت عرب جناب يوسف عزيزى بنى طرف و کشتار جوانان عرب الاھوازى و مصادره اراضى آنھا٬  جو تظاھرات مسالمت آميز مشترکمان را ابھت ويژه اى بخشيده بود۔

 

مھرنھاد تا ابد زنده ودر حال سخنرانى در ميان ملت بلوچ خواھد ماند۔