جبھھ متحد بلوچستان جمھوريخواھان فدرال هيچگونه مسئوليتي درقبال محتوي مقاله هاي منتشر شده در سايت اينترنتى ندارد٬انتشار مطالب به معني تائيد آنها نيست٬ انتشار مقالات فقط براى بسط گفتگوھاى سياسى و اجتماعى است

شرايط حساس است!!

 

هـ.س.براهويی / اُلُس پهره ای

ــــــــــــــــــــــــــ

 

سلطنت طلبان راسيت فارس، کمونيستها بخصوص سازمان خائن فدائيان اکثريت و ملاهای فرصت پرست جمهوری اسلامی"ايران" اينروزها در يک جبهه گرد آمده اند تا قبل از هرچيز در مقابل نيروی عظيم استقلال طلب ملتهای دربند بلوچ، احوازی، کورد، آذربايجانی و تورکمن بايستند. اين جرسومه های فساد هميشه در "شرايط مخصوصی" در کشتار فرزندان واقعی و معتقد به آزادی ملل در بند "ايران" باهم شريک بوده اند.

اين "شرايط حساس و مخصوص" در آنجاست که اين بدنامان تاريخ به لحاظ عقيدتی خود را از همديگر جدا ميدانند؛ اما زمانيکه فعاليت استقلال طلبان جهت پيشبرد اهداف انسانی و حق تعيين سرنوشتشان در راه واقعی و سرنوشت سازش قرار ميگيرد، اين بدنامان تاريخ درکنار يکديگر قرار ميگيرند. با اسناد زنده ای که در دست است سازمان اکثريت امروز اقليت معدود فدراليسم طلبان ملل را بمثابه پلی برای رسيدن به مقاصد فاشيستی خودشان قابل استفاده قرار داده اند.

تا چندی قبل که تفکر فدراليسم خواهی مثل تفکر دروغين خودمختاری به شکست رفته بود و مردم سرزمينهای اشغالشده در زندانی بنام"ايران" در جهت انسجام نيروی عظيم خود بودند، جمهوری اسلامی و سلطنت طالبان سازمان خائن فدائيان اکثريت را مامور تخريب اين انسجامها و اتحادهای راستين ملل نمود. سازمان با اصطلاح فدائيان اکثريت افراد بسيار بدنام و شناخته شده خود را بصورت نفوذی بميان فدراليسم طالبان فرستاد تا رهبری اين عده معدود فدراليسم خواه را بدست گيرد. از آنجائيکه هيچ سازمان فارسـستانی از مقوله فدراليسم حمايت نکرد و بنا به ماهيت شويونيستی اشان از آن تنفر نيز داشتند، لذا تعداد طرفداران فدراليسم خواهان رو بکاهش گذاشت. تا آنجا که افراد تشکيل دهنده اشان از مجموعه ملل ميليونی آذربايجانی، احوازی، کورد، بلوچ و تورکمن در جمع پالتالکی و غيره اشان از هشت نفر و با وجود شرکت فدائيان اکثريتی فارس به حد اکثر بيست نفر تجاوز نميکرد.

مجموعه فاسد( ملاهای جمهوری اسلامی، سلطنت طالبان، سازمان چند نفره فدائيان اکثريت) باداير شدن يک روم پالتالکی که 90% افراد شرکت کننده اش را استقلال طلبان ملل در بند"ايران" تشکيل ميدادند، دوباره نقشه مشترک و شوم از هم پاشاندن مردم ملل و درکنارش درعلويت نمايش دادن خود و نيز سوء استفاده از جمعيت کثير استقلال طلبان به نفع خود برآمدند که هنوز به دليل سياسی نبودن برخی از استقلال طلبان اين جلسات شايد تا چند صباحی ادامه داشته باشد.

 

امروز شرايط از آنرو حساس است که ابر قدرت جهان يعنی غرب برای تغيير نقشه جغرافيايی "ايران" که خود در 85 سال پيش آنرا ساخته و نامگذاری کرده است، وارد مرحله عمل شده است.

همانگونه که ميدانيم مرزهای "ايران"، "پاکستان"، "اوغانستان" و غيره در خاورميانه را ابرقدرت آنزمان انگليس و باکمک دوستان آلمانی،فرانسوی، سوئدی ... و آمريکائی خود ترسيم کرده و نامگذاری نموده است. در انتخاب نام و تعيين همه مرزها و کشورهايی که غرب در اين منطقه ساخته است، هيچيک از افراد اين ملل شرکت نداشته اند. غرب در نشاندن و تعويض حکومتهای خاورميانه حرف اول را ميزده است. امروز  دول قدرتمند غرب متوجه شده اند که ملل و کشورهای ديگران را در اين جغرافيای جهنمی و ديکتاتوری بنام "ايران" بزور گنجاندن و با کشتار و زور به آنها هويت دروغين دادن عملی خطا از دموکراسی و قوانين انسانی است. ازاينرو  ميتوان گفت و باور داشت که باز هم غرب اين قدرت را دارد تا ساخته های گذشته اش را تغيير دهد.

 با توجه به اين مسائل ما استقلال طلبان ملل تجزيه شده که صاحبان واقعی سرزمينهای خود ميباشيم، ميبايست عاجلانه و قدرتمند در پيشبرد اهدافمان در تصميم گيريهای غرب، گامها و تاثيرات مثبتی به نفع مردم و کشورهايمان برداريم.

 

ما استقلال طلبان که از 85 سال پيش تا کنون با ايجاد"ايران" و پاره پاره شدن سرزمينهای بلوچستان، احواز، کوردستان، آذربايجان، تورکمنستان و غيره در منطقه هميشه مخالف بوده ايم، با گذشت اين مدت نه تنها سه نسل از بهترين پدران، مادران و فرزندان خودرا در مبارزه برای آزادی و استقلال از دست داده ايم، بلکه زبان، فرهنگ، معادن و ذخاير ما نيز بوسيله فاشيستهای"ايران"طلب سرکوب وحشيانه شده و به چپاول رفته است.

 

برای آنکه سه جريان فاشيستی جمهوری اسلامی، سلطنت طالبان و سازمان فدائيان اکثريت بيش از اين فرزندان ما را به کشتارگاهها و ميدانهای فريبهای سياسی و خطرناک نکشانند، با نامهای ناشناخته و از پشت پرده نيروهای راستين ملی و استقلال طلب ما را ناسزا نگفته و اوضاعی چون مسائل عراق بوجود نياورند، لذا با اطلاع سياسی کامل و داکومنتهای زنده ای که در دست داريم، از فرزندان راستين کشورهای اشغالشده بلوچستان، احواز، کوردستان، آذربايجان و تورکمنصحرا تقاضای عاجلانه(در اين شرايط حساس دوباره تکرار ميکنيم: عاجلانه) داريم که صفهای پاک و راستين خود را از ميان خطرهای نامبرده در تمام زمينه های سياسی بيرون کشيده و جبهه پرقدرت ملتهای خويش را بالنده تر و صدای آزاديخواهی ملل زندانی شده خود را بهتر از گذشته بگوش مجامع بين المللی و مردم جهان برسانند. حتی جلسات پالتالکی ما ملل کشورهای اشغالشده اگر جدا از تنشها و تشنج های اين فريبکاران باشد، با نظرات و بررسیهای تجربه شده خود بهتر و با آرامش و حتی با سرعت بيشتر بالنده خواهيم شد و صدای اهداف واقعی و انسانی خود را ميتوانيم رساتر به گوش دول و مردم جهان برسانيم.

 

2007-09-22

Ulus_pahrai@yahoo.com