گفتمان تفاھم بخش يکم

 

پژوھش در اصول عقايد و هدفهای جبهه ملی ايران

 

جنبش دموکراسى خواھى و حاکميت ملى بلوچستان فاقد تحليلگر سياسى و روزنامه نگاران حرفه اى است که جنبش آزادي خواھى اپوزيسيون ايران را به چالش بکشد و سوألھاى دشوارى از اين جنبش بکند تا ابھاماتى که در بعضى از اساسنامه ھا و ھدفھاى آنھا ديده ميشود٬ برطرف گردد٬ از اين رو لازم ديدم که ھر چند من تحليلگر نيستم و حرفه روزنامه نگارى را نميدانم٬ اين وظيفه را خود به عھده بگيرم.

در اين مقاله به ھمراه خواننده سعى خواھم کرد که اصول عقايد و هدفهای جبهه ملی ايران را تحليل کرده و مورد سوأل قرار دھيم٬ تا شايد توانسته باشيم کمکى به شفافيت اين اصول و عقايد کرده باشيم.

 

اصل اول اصول عقايد و هدفهای جبهه ملی ايران ايران:

"حفظ تماميت ارضي، استقرار حاکميت ملی و استقلال سياسی برخاسته از اراده عمومی ملت ايران در نظام جمهوری مبتنی بر اصول دموکراسي، حقوق بشر و حاکميت قانون."

 

حاکميت ملى در اينجا تعريف نشده است که مراد از حاکميت ملى٬ حاکميت اکٽريت فارس زبان  است يا حاکميت مجموعه اکٽريت فارس٬ بلوچ٬ کرد٬ ترک آذربايجان٬ ترکمن٬ عرب٬ لر... است که ھمه ملت ايران ھستند و اگر مراد اين است٬ اين حاکميت چگونه ميتواند عادلانه باشد؟

 در اينجا مراد از کدام اصول دموکراسى است؟ آيا منظور دموکراسى با تعريف حکومت اکٽريت بر اقليت است يا دموکراسى مشروطه طبق قانون اساسى جديد با تعريف حکومت اکٽريت بر اقليت با شرط تضمين حقوق سياسى٬ اجتماعى٬ فرھنگى و شھروندى برابر اقليت با اکٽريت فارس زبان است و اھرم اجراى اين دموکراسى چيست؟ چه گونه جبھه ملى ايران رعايت حقوق اقليتھاى ملى ساکن ايران را تضمين ميکند.

حاکميت قانون چيست و اين قانون که حاکم باشد چيست؟ اين قانون چگونه تعريف شده است؟

 

اصل دوم: تاکيد بر تامين و حفظ حقوق و آزادی های اساسی مردم ايران به ويژه آزادی حزب ها، انتخابات و مطبوعات و برابری حقوق زن و مرد و مبارزه با هرگونه تجاوز به حقوق بشر.

 

آزادى ھاى اساسى مردم ايران چه ھستند و چگونه تعريف شده اند؟ آيا آزادى بيان و تجلى٬  از آزاديھاى اساسى مردم ايران ھستند؟

آيا آزادي گفتارى و نوشتارى زبانھاى اقليتھاى ملى ساکن ايران يکى از اين اصول آزاديھاى اساسى مردم ايران ھستند؟ 

 

اصل چهارم: استقرار عدالت اجتماعی و بالا بردن سطح رفاه عمومی بر اساس جهان بينی علمي، رشد توليد، افزايش اشتغال و توزيع عادلانه درآمد ملي.

مراد از توزيع عادلانه در آمد ملى چيست؟ درآمد ملى چيست و چگونه تعريف شده است؟ آيا منظور از در آمد ملى٬ درآمد از نفت و منابع طبيعى است يا درآمد از وصول ماليات از مردم يا ھر دو؟

 تعريف توزيع عادلانه چگونه است؟ آيا درآمد ملى بنا بر نياز استانھا توزيع ميشود٬ يا بر اساس نياز و جمعيت٬ يا بر اساس جمعيت٬ و اگر منظور از درآمد ملى٬ در آمد نفت و منابع طبيعى است٬ آيا توزيع اين در آمد بر اساس حق مالکيت منطقه و نياز منطقه خواھد بود يا نه؟

 

اصل پنجم: احترام به حقوق شهروندی برابر و اعتقادات دينی و آداب و رسوم و زبانها و گويش های تمامی مردم سرزمين ايران.

 

 در اينجا فقط صحبت از احترام به آداب٬ رسوم و زبانھا و گويشھاى تمامى مردم سرزمين ايران شده است ولى صحبتى از تضمين آزادى اين آداب٬ رسوم و زبانھا نشده است٬ احترام ميتواند اين باشد که از ناسزا گفتن پرھيز شود ولى اجازه نوشتن٬ خواندن و تدريس به زبانھاى بلوچى٬ کردى٬ ترک آذربايجان٬ عربى داده نشود.

 

اصل ششم: تقويت و پاسداری و گسترش زبان ملی و مشترک فارسی و فرهنگ و هنرهای ملی ايران.

 

زبان ملى٬ زبان مشترک ھمه ما است٬ آيا فرھنگ اقليتھاى ملى ساکن ايران جزو فرھنگ ايران است؟

آيا ھنر اقليتھاى ملى ساکن ايران٬ ھنر ايرانى است؟ اين سوأل پيش مى آيد که تاکنون ھنر بلوچى٬ از طرف ھيچ سياستمدار و ھنرمندى به عنوان ھنر ايرانى پذيرفته نشده است؟ آيا ھنر بلوچى جزو ھنرھاى ملى ايران است يا نه؟ به عنوان نمونه آيا موسيقى بلوچى جزو موسيقى ملى ايرانيھاست يا نه؟

 

جبھه ملى حاکميت ملى اقليتھاى ساکن ايران را کنار گذاشته است٬آيا استانداران٬ شھرداران انتخاب ميشوند يا انتصاب؟ اگر استانداران٬ شھرداران انتخاب ميشوند٬ چگونه و با رأى چه کسى انتخاب ميشوند؟ فرماندھى پليس و ژاندارمى به عھده استاندار و شھردار خواھد بود يا به عھده رييس جمھور يا نخست وزير؟

 

 

پيام اميد

اکتبر ۲٠٠۷

 

payamomidvar@yahoo.com