اعدام زندانيان سياسى بلوچ در زاهدان را قويأ محکوم است
ھمیھنان گرامی ، مردم شریف ومبارز بلوچ !
انتقام ګيريهاى رژيم ولايت مطلقه فقيه از جنداﷲ با اعدام يازده نفر بلوچ بيګناه که هيچ رابطه اى با جنداﷲ نداشته اند٬ امرى
شينع و خالى از انسانيت است که دلى هر انسانى را بدرد مى آورد٬ حيوان صفتى قصابان مرده خوار ولايت مطلقه فقيه با اين عمل زشت به نمايش ګذاشته شد و انتظار داريم که حيوانات٬ ميشها و ميمونهاى ولايت فقيه اعمال زشت و پليد خودرا بر عليه ملت بلوچ ادامه دهند٬ و جبهه متحد بلوچستان اعدام يازه بلوچ دربند جمهورى اسلامى ايران را شديدأ محکوم ميکند.
اګرچه عمليات انتحارى چابهار عملى شنيع بود ولى در عوض دولتى که مسئول حفظ جان شهروندان خود است و با آګاهى کامل از وظيفه تأمين امنيت وحفظ جان يازده نفر شهروند بلوچ دربند خود٬ دست به چنين انتقام جويى بزند عملى زشتراست.
اعدام يازده نفر از بلوچهاى بيګناه که به جرم واهى همکارى با جنداﷲ در انتقام ګيرى از عمليات انتحارى چابهار در تاريخ 24 آذر 1389 بدست ايادى قصابان مرده خوار ولايت مطلقه فقيه٬ عملى کريح و عارى از انسانيت٬ احترام به انسانيت٬ حقوق انسانى و احترام به وجود انسانيت است.
اعدام دسته جمعى جوانان بلوچ بدست جلادان جمهورى اسلامى ايران يادآور قتلګاه هاى نازى است که به تبعيت از قلتګاه هاى نازى و با تبعيت از حکم ولى فقيه ولايت مطلقه فقيه٬ سربازان ګمنام امام زمان ولايت فقيه و ذولفقار بدستان حسينى جوانان بلوچ را دسته دسته به جوخه هاى اعدام ميفرستند.
جنايت ٬ ترور و ګروګانګيرى دولتى جمهورى اسلامى ايران و اعمال زشت دولتى بيانګر طبيعت اهريمنى ولايت فقيه است.
جنايتها٬ ترورها٬ ګروګانګيرى وانتقام جويى دولتى از اين دست است که باعث افروختن آتش انتقام در سينه جوانان بلوچ ميشود و آنها را طعمه و قربانى اهداف سازمانهاى تندرو بلوچ مى کند.
قتل واعدام جوانان بلوچ بدست رژيم جمهورى اسلامى ايران٬ مۇيد شکست سياست امنيتى-نظامى در بلوچستان وناتوانى رژيم در تأمين امنيت براى شهروندان ايران و خصوصأ بلوچستان است٬ رژيم ناتوانى و درماندګى خودرا با اعدام دسته جمعى يازده جوانان بيګناه و معصوم بلوچ به نمايش ګذاشت.
بديهى است که جوانان بلوچ جواب اين جنايات را به شکلى مشابه به قصابان مرده خوار رژيم ولايت فقيه خواهند داد٬ ولى ما از همه جوانان بلوچ٬ سازمانها٬ احزاب و جنبش هاى آزاديخواه بلوچ تقاضا داريم که دست به انتقام ګيرى نزنند و بهانه هاى بيشترى به سفاکان ددمنش و حيوان صفت رژيم ولايت مطلقه فقيه براى اعدام و کشتن بيشتر جوانان بلوچ ندهند و خواسته ها و نيازهاى خودرا از طريق مجارى قانونى٬ البته اګر چنين مجارى وجود داشته باشد٬ مسالمت آميز و به دور از هر نوع خشونت بيان کنند.
مردم بيګناه بلوچ در اين وسط قربانى انتقام ګيريهاى رژيم ولايت مطلقه فقيه از سازمانهاى تندرو وانتقام ګيرى سازمانهاى تندرو بلوچ از جمهورى اسلامى ايران شده و ميشوند.
به بازماندګان اين يازده شهيد راه راه آزادى تسليت عرض ميکنيم و از آنها بردبارى مى طلبيم..
پیروز باد مبارزات مردم بلوچستان ایران بر علیه استبداد حکومت مذهبى و ملائی در ایران
پیروز باد اتحاد سیاسی سازمانھای سیاسی مردم بلوچ در یک جبھه متحد و پر توان۔

جبھه متحد بلوچستان ایران
12/17/2010