نشست اپوزوسیون و احزاب سیاسی بلوچ بر علیه دیکتاتوری ملایان بعد از شهید شدن شهید  مهر نهاد :

پنداشت خصم با خس و خاشاک ظلم و جور همواره می توان ره سیل دمان گرفت.

هم میهنان عزیز، مردم ستمدیده بلوچ

 حاکمیت دیکتاتوری ملایان حاکم بر ایران از همان روز نخستین اقتدار خود با زیر پا گذاشتن اعلامیه جهانی حقوق بشر . اعدامهای دست جمعی بدون محاکمه نیروهای دگر اندیش و نیروهای سیاسی ، دیکتاتوری خود را به جهان اعلام داشت ، پس از آن این رژیم قرون وسطائی با بستن روزنامه ها و رسانه های گروهی آزاد و زندان نمودن و ترور روزنامه نگاران، بستن احزاب سیاسی ، ترور شخصیتهای اپوزیسیون در داخل و خارج از میهن چهره خود را به عنوان یک دیکتاتوری استثنائی در تاریخ نمایاند. به ملل  تحت ستم  ایران نظیر کرد،ترک،بلوچ،عرب و ترکمن حمله کرده و رهبران سیاسی این ملیتها را را ترور و اعدام نمود ، همین چندی پیش به خاطر زهر چشم گرفتن از مبارزین مسلح بلوچ دست و پاهای تعدادی از جوانان مبارز را به شیوه قرون وسطائی و عصر هجری در جهت خلاف یک دیگر برید و برای همیشه در عذاب جسمی و روحی قرار داد.

حکومت دیکتاتوری ملایان اینک به خاطر تعطیل نمودن مطلق مبارزه سیاسی  مردم بلوچ 2 نفر از فعالین جنبش مدنی را به جوبه دار فرستاد تا عبرتی باشد برای دیگر نیروهای سیاسی جامعه که  از این پس دست به سیاه و سفید سیاست نزنند ، اما به کوری چشم ملایان ارتجاعی هر گز چنین نخواهد شد.

نیروهای سیاسی بلوچ در این چند ساله تلاش پیگیرانه را جهت اتحاد عمل خویش بنیان نهاده بودند که اینک با این اقدام ملایان فاشیست به بار خواهد نشست.

جبهه متحد بلوچستان جمهوری خواهان از راج زرمبش و حزب مردم و دیگر نیروهای سیاسی بلوچ ،شخصیت های سیاسی منفرد می خواهد تا در عصره وقت جهت یک اقدام تلافی جویانه سیاسی در مقابل رژیم دیکتاتوری ملایان کنفرانسی فوری جهت وحدت عمل و مبارزه بر علیه دیکتاتوری تشکیل دهند ، تا بدین طریق بر عکس خواست رژیم تنور بازار سیاست و مبارزات مردم بلوچ را با اتحاد عمل خویش گرم تر نمایند، باشد تا رژیم ملایان بداند تا با اعدام مهر نهادها چگونه دست در چشم خویش فرو برده است.

امیدواریم حزب مردم ،راج زرمبش و دیگر نیروهای رزمنده بلوچ طی یک نشست مشترک در جهت وحدت عمل آرمانی خویش گام بر داشته و با یک کاسه کردن همه توان و نیروی خویش نخست نام یک جبهه وسیع ملی بر بر علیه دیکتاتوری در مقابل رژیم ملایان به خاطر حقوق ملی مردم بلوچ قد علم کنند .تا رهبران جماران و چمکران و قاتلین شهید مهر نهاد  بدانند که مبارزات سیاسی مردم بلوچ تعطیل شدنی نیست .

لذا با توجه به گسترش تهاجمات روز افزون و اعمال دیکتاتوری های قرون وسطائی رژیم، جبهه متحد بلوچستان ایران- جمهوری خواهان تشکیل یک  کنفرانس وحدت را جهت یک یک جبهه وسیع مشترک ضروری می داند .

 

با احترام

 

جبهه متحد بلوچستان ایران- جمهوری خواهان فدرال

20/08/2008