بيانيه مطبوعاتى مشترک

تاريخ: ١٤خرداد ١٣٨٨

 

اندکى بيش ازيکشبانه روز پس از انفجار حسينيه مسجد على ابن ابى طالب در زاھدان سه تن از جوانان بلوچ به نامھاى: حاجی نوتی زهی،غلام رسول شاهو زهی و ذبیح ‌الله نارویی که به اذعان خود مقامات رژيم ازماھھا قبل در زندان دژخيمان بسر ميبردند به جرم دست داشتن در اين انفجارو در جلوى ھمان مسجد توسط رژيم و ايادى اش به دار آويخته شدند۔

 

متعاقباً به دنبال حمله عاملان رژیم به رھبر اھل سنت بلوچستان آنھم تحت حمايت نيروھاى انتظامى و لباس شخصى ھا که موجب زخمى شدن ايشان و جان باختن محافظشان و توهین به مقدسات اهلسنت بود٬ مردم بلوچ براى اعتراض به خيابانھا ريختند۔ در نتيجه تيراندازى نيروھاى انتظامى و لباس شخصى ھا٬ تعدادى از معترضان کشته و زخمى گرديده و ھم اکنون شھر زاھدان در حکومت نظامى کامل بسر ميبرد و تعداد دستگيرى ھا به صد ھا نفر رسيده و سر تاسر بلوچستان ملتھب است۔

رژيم جمھورى اسلامى ايران به دليل ماھيت تماميت خواھانه ملى و مذھبى اش با اعمال سياستھاى اپارتايد ملى٬ مذھبى و جنسيتى٬ خود را درمانده و عاجز از حل معضلات سياسى٬ اقتصادى و اجتماعى ايران يافته ٬ براى تداوم حيات ننگين خويش در تدارک به راه انداختن جنگ شيعه و سنى در ايران و در منطقه بھره بردارى از آن است۔

پيرو تشديد چنين سياستى بود که در سال گذشته بطور سازمان يافته اقدام به تخريب مساجد و مدارس دينى اھل تسنن در بلوچستان٬ و ھمچنين دستگيرى شکنجه ٬ زندان و اعدام بسيارى از فعالين آگاه مذھبى ملى و مدنى بلوچ نمود۔

رژيمى که بنا به ماھيت ضد دموکراتيک و سياستھاى تماميت خواھانه ملى و مذھبى اش عاجز از پاسخگوئى به معضلات سياسى٬ اجتماعى و اقتصادى جامعه تحت رھبرى خويش است٬ ھمواره تئورى توطئه از جانب استکبار جھانى را براى لاپوشانى ضعف و شکست خود ابزار مناسبى يافته و به ھمين دليل کوچکترين حرکت ھاى اعتراضى مردم بلوچ را بيشرمانه به آمريکا و اسرائيل و انگليس و وھابيت متصل مينمايد۔

پس از سخنرانى معروف ولى فقيه در رابطه با انفجار حسينيه زاھدان٬ نيروھاى مسلح وسرکوبگر فراوانى از استانھاى مجاور ملبس به لباس بلوچى وارد زاھدان و بلوچستان گشته اند که خبر از تدارک فاجعه اى جديد و وسيع ميدھد۔

ما تشکلات امضاء کننده اين بيانيه بار ديگر توجه تشکلات و سازمانھاى ايرانى و مجامع بين المللى را به اين نکته جلب ميکنيم که جمھورى اسلامى با اعمال سياستھاى تفرقه افکنانه وتبعيضگرانه فاصله چندانى به تبديل کردن تمامى کشور ايران به جولانگاه تعارضات ملى و مذھبى و بروز فاجعه ھاى انسانى ندارد۔

ھم اکنون جان ھزاران بلوچ که درچنگال دژخيمان رژيم ودر سياھچالھاى آن تحت شکنجه و فشار براى گرفتن اعترافات اعمال ناکرده ميباشند در خطر جدى قرار دارد. براى جلوگيرى از چنين فجايعى ھمبستگى و مقاومت مردم سرتاسر ايران در مقابل سياستھاى تفرقه افکنانه ملى و مذھبى و فشار جوامع بين المللى بر رژيم جمھورى اسلامى ايران امرى حياتى است۔

ما ازکميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد٬ سازمان عفو بين الملل و ساير نھادھاى مدافع حقوق بشر جھانى انتظار دخالت عاجلانه در جلوگيرى از اتفاق افتادن چنين فجايعى را داريم۔

جبھه متحد بلوچستان (جمھورى خواھان)

جبھه مردم بلوچستان

جنبش ملى بلوچستان(زرمبش)

حزب مردم بلوچستان