سفر به بلوچستان و سند - هنرى پاتينجر فورمات پى دى اف    PDF Format
ستوان هنرى پاتينجر٬ کتاب سفر به بلوچستان و سند را در سال 1816 منتشر کرده است٬ اين کتاب سفرنامه هنرى پاتينجر٬ به بلوچستان و سند در سال ميلادى 1810 است که
جزئيات سفر خود به دزک٬ کلګان٬ سيب٬ مګس٬ ابتر٬ پهره ٬ بمپور ٬ بزمان و نرمانشير را بيان ميکند.
اين کتاب منبع خوبى براى تحقيقات تاريخى٬ آب و هوا و اقليم شناسى٬ و تغييرات آب و هوا و وضعيت اقتصادى٬ کشاورزى اين مناطق است. يکى از نمونه هاى برجسته اين کتاب٬ داراى آب دائمى بودن رودخانه دامن٬ ابتر و ګران است
که اين رودخانه ها به جز از رودخانه دامن٬ در حال حاضر خشک شده و تبديل به رودخانه هاى فصلى شده اند.
مطالب بلوچستان غربى از صفحه 137 شروع ميشوند.
 
بعد از اينکه هنګ کنګ به مديريت بريتانيا در آمد٬ هنرى پاتينجر اولين فرماندار بريتانيايى هنګ کنګ بود
.  

معرفى و ليست کتابھاى بلوچى

Our objective is to introduce books with great values where the political, social, philosophical content and definitions
have not been altercated and tampered with by some Iranian writers as you may know, most of the Iranian books by Iranian writers have been altered and tampered with to server Persian majority interest, therefore most if not all of Persian books don't carry much weight and much value for Iranian minorities. To counter the grand scheme of Persian writers, its our duty to our society to introduce books with original content to serve all Iranian interests regardless of their social and political status in the country.
We will introduce book reviews here. Please check back.