مرامنامه و اساسنامه جبهه متحد بلوچستان –جمهوری خواهان فدرال:

 

مقدمه

 

تشکیل جبهه متحد بلوچستان منبعث از یک ضرورت ملی و تاریخی است که ابعاد فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و باورهای مذهبی ملت بلوچ را در بر می گیرد. مردم بلوچ و بلوچستان در طول تاریخ خویش نه تنها ازهر گونه مزایای یکسان و حقوق ملی خودبهره مند نبوده اند، بلکه علیرغم منابع طبیعی و انسانی سر شار خویش ازمواهب سیاسی ، فرهنگی وحتی زبانی حویش محروم بوده ودرفقراقتصادی صنعتی شدیدی به سر برده اند. هر گاه نیزکه به دادخواهی از حقوق بر حق خود گام برداشته اند به گواهی تاریخ ، به وسیله رژیم های خود کامه و دیکتاتوری حکومتگران دولت مرکزی سر کوب گشته اند.

 

 

تحولات اخیرجهان و منطقه، دوران پیروزی دمکراسی و رشد چشمگیر نیروهای دمکرات و آزادیخواه را به خوبی نشان می دهد . نگاهی به دید گاهها، مواضع سیاسی و خواسته های اصولی و بر حق ملت های تحت ستم در ایران نظیر کرد، عرب، ترک، ترکمن به روشنی مشخص می سازد که زمان برای احقاق حقوق ملی در چهار چوب یک سیستم فدرالی در قالب جمهوری فدرال ایران مناسب است.  ما اعتقاد داریم که توسعه مدنی وتامین عدالت اجتماعی درمیان هر یک از ملیتهای جغرافیای ایران زمانی امکان پذیر است که اصل حق تعیین سرنوشت برای ملیتها به عنوان یک اصل اساسی پزیرفته شود.تقسیم عادلانه قدرت سیاسی و به رسمیت شناختن حقوق ملیتها ، تنها راه رسیدن به یک امنیت همیشگی در جغرافیای کشور کثیر المله ایران آینده خواهد بود.

در چنین شرایطی  حساسی، نیروهای سیاسی و مبارزبلوچ که معتقد به برقراری دمکراسی در ایران و حق حاکمیت ملت بلوچ میباشند،بایدتلاش نمایند تا با تامین یک اتحاد سیاسی وسیع در دوعرصه داخلی وملی (بلوچستان و سایر ملیتها) نظام دیکتاتوری مذهبی را شکسته ودر یک سیستم فدرالی، به آرمان خویش دست یابند.

جبهه متحد بلوچستان ایران- جم ـ فدرال بر اساس چنین درکی بود که ازتمامی احزاب ، سازمانهاو شخصیتهای سیاسی مستقل، نویسندگان ، شعرا و هنرمندان بلوچ داخل وخارج

دعوت کتبی بعمل آورده، پس از چندین ماه بحث و بررسی همه را به کنفرانسی در لندن

جهت تدوین یک اساسنامه گردهم آوردد.

حاصل کارنیروهای سیاسی شرکت کننده کنفرانس دو روزه لندن دریک فضای آزاد و کاملادمکراتیک، اساسنامه و مرام نامه ایست که بر اساس رای اکثریت شرکت کنندگان بتصویب رسیده، هم اکنون مبنای کار جبهه متجد -جمهوری خواهان فدرال بلوچستان ایران قرار دارد.

 

 

 

مرامنامه ( اهداف )

 

 

مبنای فکری و عقیدتی جبهه، متکی بر حاکمیت ملی مردم بلوچ در کشور کثیرالمله ایران براساس منشور جهانی سازمان ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر به قرار زیر است:

1 ـ تلاش در جهت احقاق حقوق ملی مردم بلوچ و بلوچستان در ایرانی آزاد و دمکراتیک .

2 ـ دفاع از یک نظام سیاسی دمکراتیک و غیر متمرکز در ایران که در آن حاکمیت ملی هر یک از ملیتهای ایران با ایجاد یک نظام جمهوری فدرال غیر متمرکز تضمین گردد.

3 ـ   ارتباط  واتحاد سیاسی با سایراحزاب ، سازمانها و دیگر نیروهای سیاسی بلوچ، همزمان گسترش این ارتبات و اتحاد با احزاب وسازمانهای سیاسی ملیتهای تحت ستم در جغرافیای ایران، جهت مبارزه با هر گونه استبداد و دیکتاتوری به منظور پیشبرد اصول دمکراسی، عدم تمرکز قدرت ، توسعه مدنی و تامین وعدالت اجتماعی درملیتهای تحت ستم ایران.

4 ـ دفاع از آزادی اندیشه، بیان و قلم ، مطبوعات و رسانه های گروهی صوتی و تصویری.

آزادی احزاب ، سازمانهای سیاسی وبرسمیت شناختن سندیکاهاو شوراهای کارگری      

 5 ـ پذیرفتن اصول  دمکراسی بویژہ دمکراسى غربی 1 + 50

   وبرسمیت شناختن تمامی حقوق اقلیت. (ا ختلاف رای احزاب و سازمانها با رای افراد را مجمع عمومی تعیین خواهد کرد)                     

  6ـ رفع کامل هر گونه  تبعیض و نا برابری در جامعه و تلاش برای برابری حقوق زن و  مرد در عمل.

7ـ احترام و دفاع از برابری حقوق و شخصیت انسانی افراد بدون توجه به بینش سیاسی و عقیدتی آنان و فراهم نمودن تمهیدات و شرایط لازم برای دفاع از لغو مجازات هرگونه اعدام

اعم از سیاسی و غیر سیاسی  درسراسر ایران فدرال.                                               

8ـ انجام اقدامات لازم برای جبران عقب ماندگی های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در بلوچستان ،اجباری نمودن تحصیلات رایگان و سواد آموزی نونهالان سراسر کشور.

 

 

اساسنامه

 

ماده 1 : نام این ائتلاف، جبهه متحد بلوچستان ایران-(جمهوری خواهان فدرال) میباشد ، جبهه متحد بلوچستان جمھوريخواھان فدرال  یک ائتلاف اصولی است که با هدف ایجاد همکاری و توافق با همه نیروها صرف نظر از باور های فلسفی و ایدئولوژیکی و بر اساس حد اقل اصول مشترک و اعتقاد به اصل  حق حاکمیت ملیت بلوچ ایران در ایران فدرال شکل گرفته است .

 از آنجائی که جبهه متحد بلوچستان (ج ـ ف) یک حزب وسازمان سیاسی با ایدئولوژی و

 یا خط مشی عقیدتی خاصی نیست، لذا نمی تواند برنامه وسیع و با جزئیات ارائه نماید.

ماده 2: عضویت :

عضویت برای همه افراد و جریانات سیاسی که با مرامنامه و اساسنامه جبهه متحد بلوچستان ج ـ ف  موافقت داشته باشندآزاد است.

ماده 3 : وظایف اعضاء

الف: برای تحقق و پیشبرد اهداف و آرمانهای جبهه متحد بلوچستان (ج ف ) بکوشد.

ب:  حافظ اسرار جبهه متحد بلوچستان (ج ف ) باشد.

ث: تا آنحا که مقدور است برای وحدت و اتحاد سیاسی و تشکیلاتی جبهه تلاش نماید.

د ـ  حق عضویت را مرتب بپردازد.

 

ماده 4 : حقوق اعضاء

 

-  حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را دارد.

-  حق شرکت در جلسات عمومی و سالیانه جبهه متحد بلوچستان (ج ف ) را دارد.

-  حق فراخوان جلسات اضطراری و مجمع عمومی را در صورت کسب نصف بعلاوه یک نفر از اعضاء را دارد.

-  حق پیشنهاد وانتقاد  را دارد .

ماده 5 : سلب عضویت

-- شورای مرکزی بنا به در خواست هیئت اجرائی می تواند صلاحیت و سلب عضویت اعضاء را بر رسی نموده و تصمیم مقتضی اتخاذ نماید .

--  اعضای ذیربط حق دارند نسبت به تصمیم متخذه از شورا  یا مجمع عمومی تقاضای تجدید نظر نماید .

ماده 6: ساختار تشکیلاتی جبهه

ساختار تشکیلاتی جبهه شامل مجمع عمومی ، شورای مرکزی و هیئت اجرائی می باشد.

 

مجمع عمومی

 

مجمع عمومی ساختار بنیادین جبهه است که از تعداد اعضاء منجمله نمایندگان گروهها، سازمانها و احزاب سیاسی عضو تشکیل می شود.

-  مجمع عمومی حد اقل هر دو سال یکبار با شرکت اعضای جبهه تشکیل و با شرکت نصف بهلاوه یک اعضاء رسمیت می یابد.

-  بر رسی عملکردهای جبهه و ترسیم رئوس کلی کار آن بر عهده مجمع عمومی است .

- گزینش اعضای شورای مرکزی، تعغییر یا ترمیم اساسنامه و مرامنامه جبهه به عهده مجمع عمومی است.

-  نظریات و پیشنهادات در مجمع عمومی با کسب نصف بعلاوه یک آرای از مصوبات جبهه محسوب می شوند .

 

 

شورای مرکزی

 

شورای مرکزی بالاترین ارگان مسئول جبهه است که مجمع عمومی آنرا از بین اعضاء بر گزیده و تعداد اعضای آن  توسط مجمع عمومی مشخص می شود.

 

-  شورای مرکزی موظف به تعیین خط مشی عملی، فرهنگی و استراتژیکی جبهه می با شد.

-  شورای مرکزی حد اقل هر چهار ماه یکبار تشکیل جلسه میدهد تا به ارزیابی پیشرفت کار، پیشنهادات، انتقادات و نیز بررسی شکایات اعضاء بپردازد.

-  شورای مرکزی مسئول انتخاب هیائت اجرائی و تعداد آن است

- شورای مرکزی مسئول فراخوان و بر گزاری مجمع عمومی است

-  شورای مرکزی بنا به در خواست هیئت اجرائی میتواند صلاحیت و سلب عضویت اعضاء را بر رسی نموده و تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.

-  در مواقع اضطراری بنا بدر خواست یک سوم اعضاء ، شورای مرکزی تشکیل جلسه میدهد.

 

 

هیئت اجرائی

 

هیئت اجرائی بالاترین ارگان رهبری و اجرائی جبهه تا تشکیل جبهه بعدی شورای مرکزی و انتخابات جدید است و در این فاصله مسئول پیشبرد مصوبات و سیاستهای تدوین شده مجمع عمومی و نیز امور تبلیغاتی و سازماندهی جبهه متحد بلوچستان-ج ف میباشد و وظایف و اختیارات آن به شرح زیر است.

- هیئت اجرائی برای نیل به اهداف جبهه متحد بلوچستان-جمهوری خواهان فدرال بنا بر ضرورت قادر است تا نهادهای دیگری را با حفظ اصول کاری جبهه بوجود آورد.

- هیائت اجرائی دبیر اول جبهه را از میان خود بر میگزیند و برای پیشبرد اهداف و مصوبات جبهه میتواند به سایر اعضای خود مسئولیت های مقتضی واگزار نماید .

-  هیائت اجرائی حد اقل  هر ماه یکبار تشکیل جلسه می دهد .

- تعداد اعضای هیائت اجرائی را شورای مرکزی تعیین مینماید.

- هیائت اجرائی  موظف است که گزارش کار خود را جهت اطلاع و بر رسی به شورای مرکزی ارائه دهد .

- هیئت اجرائی مسئولیت رسید گی به پیشنهادات، انتقادات و شکایات اعضاء را به عهده دارد .

-  هیائت اجرائی مسئول روابط با سازمانها، احزاب، شخصیتها و نهادهای دیگر است

- هیائت اجرائی می تواند در کشورهای مختلف بنا بر صلاحدید خود نماینده و یا مشاور انتخاب کند.

- هیائت اجرائی مسئول تنظیم بودجه جبهه متحد بلوچستان جمهوریخواهان فدرال است .

- هیائت اجرائی میتواند مسئله تشکیل شاخه های شهری و یا  کشوری را در صورت لزوم مورد بر رسی قرار داده و تصمیم لازمه را اتخاذ نماید .

 

 

 

ماده 7-امور مالی و در آمد

 

هیائت اجرائی جهت نظارت بر امور مالی از بین اعضای خود یک نفر را به عنوان ناظر امور مالی انتخاب میکند.

-

- منابع در آمد جبهه عبارت خواهد بود از

-  حق عضویت اعضاء

- کمک مالی اعضاء ، دوستان و هواداران جبهه متحد بلوچستان- جمهوری خواهان فدرال  می باشد.