پيشنويس قانون اساسى پيشنھادى بلوچستان بھ زبان انگليسى
 اساسنامه جبهه متحد بلوچستان –جمهوری خواهان فدرال