بلوچ ملتى است در سرزمين تاريخى خويش نه يك مھاجر در ايران كه اقليت ملى و يا قومى حساب شود

 

 نشست كميسيون حقوق بشر پارلمان بريتانيا كه توسط كميته حقوق بشر حزب محافظه كارترتيب داده شده بود به تاريخ  سوم ماه جون 2007 در پارلمان بريتانيا  تحت عنوان "حقوق بشر و اقليتھا در ايران"  برگزارگرديد.

در اين نشست ازنمايندگان  حزب مردم بلوچستان(كه كنگره مليتھاى ايران فدرال را نيزنمايندگى ميكرد ) پروژه حقوق بشر كردستان ٬ فعالين حقوق بشر اھوازدر جامعه اھوازيھاى بريتانيا٬ انجمن بھائيان  UK و سازمان زنان ايرانى ـ آنگلو UK براى ارائه سخنرانى و پاسخ به سٶالات كميسيون وحضار دعوت شده بود.

 

در اين نشست تلاش سخنرانان بر تشويق كميسيون حقوق بشرپارلمان انگليس براى وارد آوردن فشارسياسى و ديپلماتك بيشتر بر دولتمردان جمھورى اسلامى جھت رعايت موازين حقوق بشر در ايران متمركز بود.

لازم به يادآورى است كه از مقامات رسمى ايران براى شركت در اين نشست نيزدعوت شده بود كه كسى از آنان حضور نيافته بود.

آآقاى مھندس بندوئى كه به عنوان سخنگوى حزب مردم و عضو ھيئت اجرايى كنگره مليتھاى ايران فدرال در اين نشست شركت كرده بود با پرداختن به مختصرى از تاريخ جديد و جايگاه جغرافياى سياسى و اقتصادى بلوچستان و اھميت استراتژيك و تعيين كنندگى آن در كشمكشھاى سياسى و اقتصادى خاورميانه٬  به تشريح سياستھاى غير انسانى اضمحلال گرانه حكومتگران ايران براى نابودى و نسل كشى ملت بلوچ ٬ از سال 1928 به بعد كه رضاشاه بلوچستان را اشغال نظامى نمود٬ با ارائه دلايل  و مدارك پرداخت.

تأكيد او بر اينكه ايران يك كشور چند مليتى است مشتمل بربلوچ٬ كورد٬  تورك٬ توركمن٬ عرب و فارس و نه آنچنانكه نماينده سازمان زنان ايرانى ـ آنگلو UK كه به دفاع از سياستھاى شوراى ملى مقاومت پرداخته و مليتھاى ايران را اقليتھاى قومى خطاب ميكرد٬ توجه كميسيون را آنگاه بيشتر به اين نكته جلب نمود كه محترمانه از رئيس كميسيون پرسيد كه آيا شما به  خود حق ميدھيد كه اسكات ھا ٬ولش ھا٬ ايرلندى ھا و انگليسيھاى بريتانيا را اقليت ھاى قومى خطاب كنيد? كه مسلما" پاسخ منفى بود.

در پايان سخنرانى خود ليستى از شھداى اخير نيروھاى مقاومت ملى بلوچستان كه جمھورى اسلامى به شديدترين وجه حقوق بشر را با اعدام اين افراد مرتكب گشته است ارائه داد كه مورد توجه كميسيون قرار گرفت.

اين ليست كه فقط مربوط به اعدامھاى چھار ماھه اخير بلوچستان بود زنده يادان نصرالله شنبه زھى٬ نوجوان 17 ساله سعيد قنبرزھى٬ نوباوه بلوچستان رٶيا سارانى٬ و جوان 23 ساله  وحيد ميربلوچزھى از دستگيرشدگان اخيرزاھدان  كه بدن مثله شده اش اخيرا" در اطراف زاھدان يافته شد را نيز شامل بود.

در پايان اين نشست در پاسخ به پرسش كميسيون حقوق بشر كه بريتانيا چه نقشى عملى ميتواند داشته باشد? پاسخ سخنگوى حزب مردم اين بود كه امپراطورى بريتانيا در قرن نوزدھم ھنگام خروجش از آن منطقه ٬مشكلاتى ملى  را بر اساس سياستھاى دوران جنگ سرد لاينحل گذاشته است و امروز بيش از ھر عامل ديگرى تنشھاى ملى و ھويتى باعث بى ثباتى سياسى و اقتصادى منطقه خاورميانه  و نتيجتا" حاكميت    وبرقرارى دموكراسى گشته اند. بدون حل منصفانه اين معضل٬ منطقه خاورميانه به ھيچوجه روى آرامش و ثبات نخواھد ديد.

ھم اكنون مليتھاى ساكن ايران در"كنگره مليتھاى ايران فدرال" گردھم آمده و براى برقرارى سيستمى فدرال ٬ دموكراتيك و سكيولار كه در آن حقوق برابر مليتھا و حقوق شھروندى  تأمين شود مبارزه ميكنند.

 پشتيبانى و حمايت جامعه بين المللى از اين كنگره به مفھوم حمايت از برقرارى دموكراسى پايدار در ايران و منطقه خواھد بود.

 

لازم به يادآورى است كه حضور نمايندگان زرمبش٬ جبھه متحد بلوچستان ـ جمھورى خواھان٬ و جناب عبدالله بلوچ مدير كل اداره فرھنگ بلوچستان شرقى با ھمراھان٬ وزنه موضوع بلوچستان را ملموس تر ساخته بود.

متن انگليسى سخنرانى سخنگوى حزب مردم در اينجا ضميمه است.

 

حزب مردم بلوچستان:= Balochistan People’s Party

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حزب مردم بلوچستان Balochistan People's Party,

P.O.Box 13022, 103 01 Stockholm, Sweden
Tel: +46 739343724, Fax: +46 8 43 75 97 37

www.ostomaan.org ; www.balochpeople.org

 

 

03/07/2007

Honourable members of Parliament, ladies and gentlemen 

 

As the spokesperson of the  Balochistan People’s Party(BPP) which is a liberal democratic party, fighting for the right of national sovereignty of Baloch people, I sincerely thank you and value the opportunity of being here to speak about the pain and abuse that our people are suffering in the hands of the theocratic and  fanatic regime of  Iran.

Our heartfelt thanks to the British people and their Conservative Party’s Human Rights commission, for facilitating such a valuable hearing, here in the British Parliament.

 

Prior to discussing Baluchistan’s current political situation I have to go very briefly into its geopolitical importance and a short history:

Balochistan, the historical land of Baloch inhabitants, is located on the northern coast of the Hormoz Straight where 40% of the world’s oil is shipped through the straight from the Persian Gulf’s surrounding countries.  Balochistan is the centre of the political and military activities of the region.  The provinces of Nimrouz, Farrah, and Helmand are the centre of confrontation among Taleban / Alqaedah and NATO/ Afghanistan army forces.

Balochistan has large reservoirs of oil, gas, gold, copper, Sulphur, uranium and many other natural resources unearthed according to Iran, Pakistan and international researches and investigations.

 

Central Asian countries can only have access to international waterways through Balochistan.  Pakistan and Iran are competing to connect Central Asian countries to the sea through Balochistan while China is already concluding a deep sea port at Gwadar in East Balochistan (Pakistan).

Both Iran and Pakistan are heavily dependent on the coastal borders of Balochistan Sea which extend from Strait of Hormoz to Karachi.

 

Iran is considering constructing a gas pipeline through Balochistan to export gas to Pakistan and India and perhaps through Pakistan to China. Pakistan's main ports are in Balochistan. Iran is trying to develop the port of Chabahar in Balochistan to shorten the rout and safeguard the delivery of diverse import and export products. Iran and Pakistan also planning to build highways and rail ways to promote trade in Afghanistan and Central Asian countries through Balochistan as well.

Balochistan is the historical land of Baloch people. The tough nature of the motherland Balochistan, has adapted tough and determined inhabitants to its geographical conditions. They have survived fatal adverse conditions for thousands of years, be it Alexander the Great or Mongolian Genghis khan or natural disasters including famines.

In the 18th century, the Khanate of Kalat included nearly the entire settling area of the Baloch and declared its sovereignty in 1747.

It was the British Empire who divided the settling area of the Baloch in the course of the formation of British India in the 19th century.

In 1871, The British Empire agreed with Persian on the so-called Goldsmith line, and established the border to Afghanistan with the Mortimer-Durand line in 1893. However, administration of Balochistan was not done by the British themselves, because it was thought that the peripheral areas of the empire were best pacified by granting the Baloch far-reaching autonomy.

 

In 1948, after the British Empire withdraws from the region, the Eastern Balochistan Under the leadership of the Khanate of Kalat became occupied by Pakistan Army.

In 1928 Western Part of Balochistan which had its own sovereignty under the Khanate of Doust Mohammad Khan, was forcibly annexed by Reza Shah Pahlavi and executed the Khan. Balochistan is a member of the UNPO: http://www.unpo.org/member_profile.php?id=66

Since then the policies of the Iranian regimes in Balochistan are characterised by persistence violation of human rights. Under the previous monarchist and the current Islamic regimes of Iran, the Baloch people have always been deprived of their cultural, social, economic, and other fundamental human rights and being treated as the third class citizens of Iran. The first class citizens being Persians Shias , 2nd class are the none Persian Shias and the 3rd class are those who are not Persians and not shias.

The main policy of the ruling elite of Persian shias have been based on forceful assimilation of none Persians to have one language, one culture and one religion i.e. to implement the policy of Persianisation.

- Bloch children are barred from receiving education in their mother language, and do not receive proper education facilities, hence not equipped with the competent knowledge to enter in the Iranian Universities.

According to the Iranian government’s criteria based on primary school education, 27% of the Iranian population are illiterate. While according to UNESCO’s criteria it should have been based on children’s ability to fluently read and write in their mother tongue. Baloch children are not only denied this right but deliberately deprived of having even equal opportunity in Persian education, hence falling behind academically and not being competent in the fields of higher education and job market. Those who succeed after passing many hurdles are excluded in other processes where religion affiliations are tested.

There has not been one minister, deputy minister, general, ambassador and even high ranking official in Iran from the Baloch community in modern history. While our immigrant Baloch in our neighbouring Arabian countries such as Oman and Qatar are serving as ministers and ambassadors.   The life expectancy in Balochistan is fifteen years less than the average in Iran.  From 700 academic staff of different universities in Balochistan, only ten of them are Baloch.  From 70,000 students in Balochistan, only 1,000 of them are Baloch. Three students under the Shah and two students under the present regime were given scholarship for studying abroad while hundreds of thousands of students from other Iranian provinces have been granted scholarship to study abroad.

- Successive Iranian governments have been engaged in demographic manipulations to systematically reduce the Baloch people population to a minority in their own homeland.

- In addition, among the many repressive policies is the destruction of the homes of poor Baloch people and their displacement. This is done in order to provide the best located land to the non-Baloch, specifically to the Security Forces, which are brought in from other parts of Iran to carry out the regime’s chauvinistic policies.

The Government’s policy has been based on easy access of non-Bloch people to purchase best agricultural, business and residential land at a cheap price and set up governmental sourced and facilitated businesses.

Alongside with the social and cultural, the economical discrimination has associated with Balochistan’s geographical location to be the neighbour of the world’s largest narcotic producer, hence causing the highest rate of unemployment and addiction in  Iran to be amongst the young generation of Baloch people. This is a gradual and slow motion national genocide and ethnic cleansing for the Baloch nation planned by the Tehran Regimes since the annexation of Balochistan. http://www.balochpeople.org/eng/2006/pressRel/MiniDublinGroup.htm

It is common knowledge in Balochistan that the Iranian intelligence and security forces facilitate the passage of narcotic consignments from Afghanistan through Balochistan and the rest of Iran to the western world as it was admitted openly in an interview by the interior minister two months ago.

While the international community, international media and opinions are occupied by the Iranian nuclear threat and its support for terrorism, the Iranian regime in Balochistan is involved in a brutal and ruthless arrest and executions of mostly educated Baloch youth under the disguise of fighting drug smuggling and so-called banditry.

Every day, all across Balochistan, young Baloch get executed by the decree of Hojjatol Islam Mohammad Ibrahim Nekoonaam the Islamic revolutionary judge for Balochistan, as well as being kidnapped and killed by the Special secret force of spiritual leader Ayatollah Khamenehei named “Mersad” or get killed in “planned” accidents leaving every day some Baloch families mourning for the loss of their beloved ones.

There is a long list of executed young Baloch since their uprising for their democratic rights of equal opportunities. But here are some examples of killing innocent young Baloch just during the last 4 months:

 

Amnesty International published an appeal in April 07 in which it announced 700 Baloch people have been condemned to death just in one year. http://www.balochpeople.org/eng/2007/hr/HR.htm#2

Mindful of local anger and backlash, many of those detainees have been transferred to neighbouring provinces for the purpose of execution. Fifteen of them were executed in Khorasan province, while two were hanged in Hormozgan and one in Kerman province respectively.

 

As a result of people’s resistance towards ethnic cleansing activities of the regime, the Iranian news agency, IRNA, reported on 20th May that 1653 Baloch have been arrested only in one month

Mr Nasrollah Shanbeh zahi a young man who was taking photo by his mobile phone from  a scene of a bus explosion in Zahidan which has been carrying regime’s revolutionary guards, tortured and executed two days after his arrest in 19th  February 2007 http://www.balochpeople.org/eng/2007/feb/ExecutionPhotosShambezai.htm

 

http://www.balochpeople.org/eng/2007/pressRel/ExecutionOfShanbehzai.htm

They also executed a 17-year old boy called Saeed Qanbarzaei in Zahedan on Wed 28th May 2007 after subjecting him to constant barbarous tortures since his arrest despite amnesty international’s appeal to the Iranian authorities. The Iranian judiciary executed further five Baloch on the following day in Zahedan’s prison’s executions yard. http://www.balochpeople.org/eng/2007/pressRel/SavingBalochTeenerFromExecution.htm

In cold blood the Iranian security forces shot dead a 12-year old girl called Roya Sarani in front of her brother opposite their house in Zahedan on Sunday 24th May 2007. http://www.radiobalochi.org/BH_Rights/Letter_to_AI_from_RBF070527.html

 13th June 2007 the dead body of a 23 years old young man Waheed Mirbalochzahi, who was arrested at the same time as Saeed Qanbarzahi, was found in an abundant area in Zahedan which has been tortured to death.

This regime can not tolerate any organised activity amongst the oppressed nationalities, even under its own civil rules and regulations.

There is only one Youth association in the whole Balochistan, based in the capital city of Zahedan, which is tightly controlled by the regime. Couple of months ago after a peaceful gathering of local authorities and people organised by the association, suddenly, all of its management committee members were arrested and detained which still many of their parents and relatives are not aware of their whereabouts.

Balochistan People’s Party appeals to the international community to do not allow the Iranian regime to use its current nuclear crisis with the international community to suppress Baloch and other oppressed nations by accusing them of being Western powers corporate. We request the  international community to send a fact finding mission to see the damage that have been caused by the latest military operation, persecution, arrests and executions in Balochistan.

Our Party strongly believes that we the people of Iran historically have suffered and still suffering from not having the opportunity to exercise our humanitarian and basic democratic rights.

For the achievement of our rights, change of the theocratic regime of Iran towards establishing a democratic system is the first and inevitable step.

At the same time we believe that the right of self determination for the suffered and oppressed ethnics in Iran would be the core of implementing democracy in Iran. With out solving this principal and historical crisis of national sovereignty, there ever never would be a practical and lasting democratic and peaceful system in Iran.

 

Balochistan People’s Party believes that the only way to save the people of Iran, Middle East, Central Asia and of course the world from the respectively oppression, interference in internal affairs, terrorist activities of this regime, is to change it before it acquires nuclear weapons.

We should act together before it is too late, and before this fanatic regime arms itself with nuclear and other weapons of mass destruction. Under nuclear protection this regime will spread and support international terrorism and extremism more actively and will continue to suppress harsher its own people.

 

The opposition amongst the oppressed nationalities because of their experience of the former monarchist regime and the current theocratic regime, during the last few years, have closely worked together and by being united have developed a secular, democratic and federal structure that could put Iran to a democratic path after the regime change.

 

Unlike past years, now, there is a united opposition against the Iranian government. The Congress of Nationalities for a Federal Iran http://www.iranfederal.org/

 that is consisting of almost all national and regional political parties and cultural organizations which struggling to establish a federal, secular and a democratic government, based on parity of the constituent parts in Iran, can serve as a catalyst and organizing factor for a united opposition to change the terrorist and extremist government of Iran.

Rahim Bandoui

Spokesperson for Balochistan People’s Party