توجه
http://www.bufed.org/news


دنياى مجازى اينترنت اين فرصت را به وجود آورده است که, کاربران, بتوانند, نظرات خودرا با همديگر شريک شوند, و همچنين نظرات خودرا با گردانندگان سايتها, سازمانهاى سياسى و احزاب رد و بدل کنند. 
در راستاى گسترش دادن اين گفتمان و تأثير متقابل, تصميم گرفته شد که اخبار و مطالب روزانه در سايت اخبار جبهه گذاشته شوند تا کاربران بتوانند, نظرات خودرا ابراز کنند.
آدرس سايت اخبار http://www.bufed.org/news است. و همچنين, با استفاده از نرمافزار هاى مجانى (CMS) سى. ام. اس  مديريت سايت آسانتر و نياز به نرم افزار خاص مديريت سايت و ويرايش وبسايت را نيز کمتر ميکند و از مخارج مديريت سايته نيز مى کاهد و همچنين  (CMS) کارکرد نظرات کاربران را فراهم ميکند در حالى که نرم افزارهاى ويراش سايت کارکرد نظر گذارى را به سادگى فراهم نميکنند. به همين دليل, تصميم به ايجاد سايت اخبار و مطالب روزانه شد.  
دوستانى که علاقه مند به انتشار نوشته هاى خود هستند, ميتوانند با عضو شدن در سايت اخبار و بدون دخالت ما, مطالب خودرا در
سايت اخبار جبهه انتشار دهند.
کاربران نيز ميتوانند نظر بدهند ولى بر خلاف سايتهاى ديگر که بدون آيى ديى ميتوانند نظر بدهند و بعضي ها مايه رنجش بعضى ديگر ميشوند, براى نظر دادن در سايت جبهه, کاربران بايد آيى ديى دريافت کنند تا بتوانند نظر بدهند, دريافت آيى ديى اتومات است و ما دخالتى در آن نداريم.

 

مديريت سايت